Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. Kraśnik – Janów Lubelski

/Wartość całkowita kontraktu

317. 021. 172, 00 zł

sobota 16/06/2018

04.06.2018 – 10.06.2018

W dniach 04.06.2018 – 10.06.2018(tydzień 32), Wykonawca prowadził prace projektowe nad:

Branża drogowa:

 • Przygotowanie i przekazanie stanowiska Projektanta odnośnie do uwag Weryfikatora do Projektu Budowlanego(rewizja 1)
 • Wprowadzenie korekt oraz uszczegółowień rozwiązań projektowych w związku z uwagami Weryfikatora do Projektu Budowlanego(rewizja 1) – korekta przebiegu linii rozgraniczającej i projektu podziału kompetencji,
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu, zaktualizowanych materiałów na posiedzenie ZOPI dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Wprowadzenie uwag do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem,
 • Przygotowanie danych do operatów wodnoprawnych,
 • Przygotowanie materiałów do wystąpienia o uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Branża mostowa:

 • Opracowywanie rysunków Projektu Wykonawczego,
 • Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe ustrojów nośnych wiaduktów po zmianie szerokości oraz obliczanie posadowień.

Branża Sanitarna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża wodnokanalizacyjna:

 • Przygotowanie operatów wodnoprawnych w zakresie przebudowy urządzeń melioracji szczegółowych, wykonania urządzeń wodnych i zrzutu wód opadowych,
 • Przygotowanie i przekazanie do Kierownika Projektu zaktualizowanych materiałów na posiedzenie ZOPI dla zakresu Projektu Budowlanego,
 • Uszczegóławianie dokumentacji w zakresie Projektu Wykonawczego do uzgodnienia z Gestorami Sieci.

Branża elektryczna i elektroenergetyczna:

 • Uściślenie rozwiązań Projektu Budowlanego w zakresie oświetlenia i branży energetycznej,
 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji Projektu Budowlanego(rewizja 1) branży energetycznej,
 • Wysłanie Projektu Budowlanego do PGE w celu uzgodnienia złącz pomiarowych.

Branża teletechniczna:

 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji rozwiązań projektowych Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Ochrona Środowiska:

 • Wprowadzanie uwag Zamawiającego do Raportu Oddziaływania na Środowisko.

Zieleń:

 • Wprowadzanie uwag po weryfikacji rozwiązań projektowych Projektu Budowlanego(rewizja 1).

Geodezja:

 • Przygotowanie projektu podziału nieruchomości.