Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 22/06/2020

15.06.2020 – 21.06.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DP 2743L; DP 2742L, Lewy pas techn. 8+000-8+200; DDL06; DDL05
– Odwóz humusu do 1,5 km: TG od 5+100 do 5+200
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+419 do 0+563, w. 4; TG od 1+601 do 1+750, w. 11, w. 10, w.9; TG od 3+940 do 4+430, GWN; TG od 4+555 do 4+710, GWN; TG od 3+420 do 3+477, w. 7; TG od 6+320 do 6+408, w. 1; TG od 6+750 do 6+790; TG od 8+008 do 8+112, w.10, w. 9, w.8
– Roboty ziemne nasyp: DP 2743L od 0+250 do 0+350; DDL05 0+600
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 1+555 do 1+740, w.10; TG od 1+784 do 1+825, w.13; TG od 1+800 do 1+850, w. 14; TG od 3+430 do 3+520, w.8; TG 4+060, w.1; TG od 6+270 do 6+410, w.1; TG 6+430 – 6+450 TG od 6+780 do 6+800, w.4, w.3, w.2; TG od 7+990 do 8+130, w.8; TG od 8+010 do 8+130, w.10; TG od 8+000 do 8+130, w. 8; DP 2743L od 0+250 do 0+280
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+000 do 0+360; TG od 1+125 do 1+550; TG 5+200 do 5+400; TG od 6+440 do 6+750; TG od 8+204 do 9+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 6+440 do 6+500; TG od 5+250 do 5+400;
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej:TG S19 km 6+440-6+760
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 6+440 do 6+600, SP; TG od 6+415 do 6+440, SP + SL; TG od 6+415 do 6+770; TG od 6+600 do 6+770, SP;
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 2+630 do 2+920; TG od 6+440 do 6+770, SL; TG od 6+415 do 6+770
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: DP2744L; DDP01
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 2+230 – 2+880, str. L; DDP01 km 0+000-0+530; 0+621-1+100; DP2744L km 0+000-0+150
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 2+270-2+890, str. P; TG km 2+270-2+890, str. L; DP2744L km 0+000-0+150; TG km 2+290-2+626, str.P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm): TG km 2+260-2+895, str. P; TG km 2+260-2+350 str.L; TG km2+290-2+890, str.P; TG km 2+350-2+895, str.L; DP2744L km 0+000-0+150; TG km 2+270-2+890, str. L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, KR3 – KR6 grubości 8 cm: DDP01 km 0+000-0+530; 0+621-1+100; DP2744L km 0+000-0+150
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, (KR3-KR4): DP2744L km 0+000-0+150
– Ściek przykrawężnikowy z kostki: DP2744L
– Chodnik z kostki: DP2744L
– Rozbiórka nawierzchni: DP2743L
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: (φ 80cm) droga dojazdowa DDL05a, PH DDL05a-0+138.90
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 10+000 – 10+300; DD02 km 0+000 – WD15(0+217); DW857
– Wykop: TG km 10+000 – 10+300; TG km 11+900 – 12+500
– Nasyp: TG km 11+050 – 11+200; DD02 km 0+000 – WD15(0+217); DD03 km WD16(0+208) – 0+350; DD04 0+090 – 0+250; DDL15a km 0+350 – 1+200; DDL16 0+130 – 0+965; DP2815L WD18 km 0+080 – 0+270
– Osuszenie nasypów: TG km 10+750, w.16; TG str. Lewa km 11+075 – 11+200 – wzmocnienie podstawy nasypu; TG km 11+140-11+185, w.16; DD03 km 0+120- WD-16(0+155); DD04 km WD17(0+194) – 0+260, w.11; DDL15a km 0+150 – 0+345; DP2815 km 0+075-0+130, w.5; DP2815 km 0+190-1+275, w.5
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG km 13+730 – 14+250
– Warstwa mrozoochronna: TG km 14+300 – 14+800
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: Bypass DW857 – pobocze; TG str. Lewa km 14+500 – 15+416; TG str. Prawa km 14+400- 15+500
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa km 14+500 – 15+416; TG str. Prawa km 14+400- 15+400
– Skropienie krawędzi asfaltem: TG km 15+780-17+170, str. L, str.P, pas rozdziału
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km od 15+770 do 16+460, str. L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG 15+780 – 16+600 , str.L; TG km 15+780-16+460, str.P
– Frezowanie nawierzchni DW 857 w km od 0+000 do km 0+640
– Budowa platform roboczych oraz wykonanie badań uzupełniających (sondowania CPTU, sondowania rdzeniowe oraz badania dylatometryczne )w rejonie rzeki Sanna w km od 12+650 do km 12+850
– Wprowadzenie Czasowej Organizacji Ruchu na DW 857
Roboty mostowe:
Drenaż za obiektem – PZDs-1
Drenaż za obiektem – PZDd-2
Drenaż za obiektem – WS-3
Drenaż za obiektem – WS-4
Zbrojenie UN P1 – WS-6
Deskowanie UN P1 – WS-6
Betonowanie UN P2 – WS-6
Deskowanie UN P2 – WS-6
Iniekcja kabli sprężajacych – WD-7
Zbrojenie ścian – PZDdsz-8
Betonowanie ścian – PZDdsz-8
Deskowanie ścian – PZDdsz-8
Zbrojenie zamków i uciągleń – WS-9
Deskowanie zamków i uciągleń – WS-9
Betonowanie zamków i uciągleń – WS-9
Rusztownie pod UN – WD-10
Platforma pod UN – WD-10
Deskowanie UN – WD-10
Zbrojenie ścian – PZDsz-11a
Deskowanie ścian – PZDsz-11a
Betonowanie ścian – PZDsz-11a
Zbrojenie ścian – WS-12
Deskowanie ścian – WS-12
Iniekcja kabli sprężajacych – WD-14
Rozdeskownie UN – WD-14
Sprężanie – WD-14
Deskowanie UN – WD-18
Zbrojenie UN – WD-18
Rury do trasowania kabli – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Węzeł Szastarka LP01P i LP02P
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Prawa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR 03
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO6 S19 km 13+450 – 13+800
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO1 S19 km 3+800-4+100
Kolizja wodociągowa MOP
Kanalizacja deszczowa – KD-2.1  – 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD ZR10 – km 10+600
Kanalizacja deszczowa – KD ZR18 – km 15+600
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+400
Kanalizacja deszczowa – Wpusty km 6+500 – 7+000
Kanalizacja deszczowa – Wpusty km 6+500-7+000
Melioracja 97 – km 9+500 – 9+700
Melioracja 124S – km 9+800 – 10+000
Kanalizacja sanitarna MOP
Montaż studni SwZR4/1 i osadnika O-ZR4/1km 2+200
Montaż studni S-ZR18/3
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-01 – Umocenienie skarp i dna
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-05 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Osuszenie wykopu igłofiltrami
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie foli i dociązającej warstwy piasku
Ciek wodny Karasiówka – Umocnienie gabionami prawa strona DK 19
Ciek wodny Karasiówka – Wykonanie faszyny prawa strona DK 19
Budowa MOP:
Betonowanie podbudowy Ław fundamentowych MOP Lewy
Hydroizolacja betonu – MOP Lewy
Deskowanie i zbrojenie Ław fundamentowych MOP Lewy
Betonowanie Ław fundamentowych MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_2, Zasypka
PZM_3, Zasypka
P04, Zasypka
PZM_05, Betonowanie płyt przejściowych
PZM_05, Izolacja cienkowarstwowa płyt
PZM_06, Izolacja cienkowarstwowa płyt
PZM07, Deskowanie ścian czołowych
PZM07, Betonowanie ścian czołowych
PZM_13, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_14, Izolacja z papy termozgrzewalnej
PZM_14, Beton ochronny na papie