Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 22/06/2021

14.06.2021 – 20.06.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Naprawa wymyć: TG od 5+000 do 9+000, SP; Węzeł Szastarka”
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km 2+800-2+950 str.L 1+650-1+750 str.P i L”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 0+400-0+600, 1+600-1+800, 2+700-3+500, 4+300-4+450, 7+150-7+400, 8+000-8+250 str.L, 1+600-1+800, 2+700-3+300 str.P + węzeł Szastarka; TG km 3+380-3+420  2+800-2+900 – pas rozdziału”
„Profilowanie terenów płaskich:; TG km 0+400-0+600 str.L; TG km 2+700-2+850 str.P i L; TG km 2+950-3+400 str.L; TG km 7+300-7+500 str.L  ”
„Obsiew traw: L01P L02P węzeł Szastarka; TG km 8+000-8+950 str.L i P; TG km 4+500-6+000 str.L i P; TG km 2+800-3+450 – pas rozdziału”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: Przestrzeń pomiędzy łącznicami L01P odc. „”b”” a L02P odc. „”b””; Pierścień + Zabruk Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Węzeł Szastarka, TG 6+000 – pobocza; PTP od 2+100 do 2+900, PTL08, PTP09; DDP07, DDP08”
„Warstwa C8/10: Pierścień + Zabruk Rondo Węzeł Szastarka”
„Kształtowanie skarp i rowów: DP2742L”
„Rozbiórka konstrukcji: ITD, TG 2+200, DP2742L, DDP08”
„Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm:  DP2742L”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: DP2742L”
„Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem  o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): DP2742L; rondo Szastarka”
„Krawężnik kamienny:  rondo Szastarka”
„Ściek trójkątny: DDP08”
„Ściek skarpowy: TG km 2+950-3+400 str.L; TG km 0+400-0+700”
„Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych:; DDL05”
Uszczelnienie rowów na S19 i łącznicach
„Ekrany przeciwolsnieniowe – zbrojenie belki fundamentowej: TG km 1+723 – 1+823 str. L i P; TG km 5+872 – 5+972 str. L; TG km 5+887 – 5+987 str. P”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż kotewi: TG km 0+526 – 0+626 str. L+P”
„Ekrany akustyczne –zbrojenie belki fundamentowej: EP-2 TG km 2+933 – 3+066 str. P”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne PRAWE  PH PTP-5+976; PH S19L-5+912.17;   – średnica przepustu: 50 cm; 80cm”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDP07”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: WA-L 9+500; DDL08 – rów”
„Humusowanie z obsianiem: DD03; TG 13+000 do 18+137 P i L”
„Wykop:  WA-L 9+500, PT str. L 9+400 – 9+600; PT str. L 17+730, 17+600, DD04, DDL08 , DDP15 – rów”
„Nasyp: MOP lewy + piasek, MOP Prawy; PT str. L 15+600, PT str. P 13+360; DDL08; Zjazdy DDP16”
„Profilowanie skarp, rowów i poboczy: TG str. L 11+000 – 11+300; TG str. L 10+900 – 11+400; TG str. P 15+400 – 15+700; DD02, DDL07”
„Profilowanie podłoża : DDL08”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: MOP lewy ; PT str. L 10+400, PT str. P 9+025 – 9+370, PT str. P 17+400, PT str. L 15+400, PT str. L 9+100 – 9+450; DDL08”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej; MOP lewy”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Lewy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:  PT str. L 10+400 – 10+600, PT str. P 17+400, PT str. L 15+600, PT str. P 9+025 – 9+370; TG str. L 13+400 – pobocze; MOP lewy”
„Kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   TG str. L 9+000 – 9+400; DG108738L; PT str. L 13+050 – 13+300, PT str. P 17+270 – 17+600 , 17+670 – 18+000; DP2803L; TG str. P 18+100 – 16+100 – pobocze”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP lewy”
„Wykonanie ogrodzenia: 13+000 do 18+137 P i L”
„Obrzeże: MOP Prawy”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy”
„Ściek trójkątny: DDP10”
„Rozbiórka poszerzeń kruszywa: DDP10, DDL07”
„Rozbiórka drogi: DP2803L”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 8+960 – 9+300 str.L”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2; DDL09, DDL10, DDP12, DDP15, DG108738 L”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2; DDL09, DDL10, DDP12, DDP15, DG108738 L”
„Montaż drogowych barier ochronnych: DG108739L; DP2815L”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-11+339.92; Pasy technologiczne prawe PH PTP-11+322 – średnica przepustu: 50 cm”
Roboty mostowe:
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Umocnienie skarp WS-6
Schody skarpowe WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-7
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-10
Nawierzchnia kap z żywicy MS-13
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO1
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Rondo Wezeł Szastarka
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR 03
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa wpustów oraz studni, regulacja pierścieni odciążających i włazów, rozładunek materiałów km 10+000
Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy i Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – Montaż studni przy zbiorniku p.poż – MOP lewy km 10+000
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-16 Ułożenie geowłókniny, foli i dociążenia
Wykonanie przegród na rowach w okolicy PZM 08
Zbiornik ZR-5g – wykop
ZR-5G – Układanie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
Prace porządkowe- MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
P 04 – Montaż schodów
PZM 06- rów kryty
PZM 12, 12a,13,14 – Montaż balustrad