Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 08/06/2021

31.05.2021 – 06.06.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Odpompowywanie wody, spuszczanie zalegającej wody
„Usuwanie skutków opadów deszczu, uzupełnianie rozmytych skarp i poboczy: Węzeł Szastarka + DDL05 + DDL06”
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km 2+980-3+150; 3+100-3+380 str.L; TG km 3+000-3+260 str.P”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 3+100-3+300, 4+350-4+480, 4+600-4+660 str.L; TG km 3+400-3+450  str.P; TG km 3+250-3+400 – pas rozdziału; łącznica L01P”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich- poprawki: TG km 7+000-7+150 str.”
„Obsiew traw: TG km 5+200-8+800 str.L pobocze; TG km 8+200-8+800 str.P i L”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 3+100-3+300; 3+500 str.L; TG km 6+800-7+000, 7+650-7+850 str.P”
„Odhumusowanie: Pas technologiczny, od 2+600 do 2+900, SP”
„Roboty ziemne –  wykop: TG od 1+600 do 1+800, TG 2+900, DDP03  – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: PTP, 2+100”
„Skarpowanie nasypu: TG od 1+600 do 2+000, SP; DDP05”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): Pas technologiczny 2+100, SL; WA-L + Dojazd do zbiornika ZR4”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Zjazdy na posesje DDL01, DDP03; pasy technologiczne  SP, 2+100; DK 19 odc. 3 i 4; Pobocza S19 w km 5+000 9+000, DDL05, węzeł Szastarka; WA-L + Dojazd do zbiornika ZR4”
„Ściek skarpowy: TG km 2+900-3+400 str.L”
„Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05,DDP05”
Uszczelnienie rowów na S19 i łącznicach
„Wiercenie pod wykonanie ogrodzenia: TG km 5+900-6+600”
„Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 3+890-4+358 ; TG km 4+167-4+247, 4+358-4+470, 4+559-4+711 str.L ; TG km 4+523-5+123 str.P”
SEKCJA 3-4
„Humusowanie z obsianiem: TG 12+950 do 13+100 P i L; DG108739L”
„Wykop:  MOP lewy; TG str. L 10+500 – rów”
„Nasyp: PT str. P 15+700, PT str. P 17+400, PT str. L 13+200-13+300; MOP lewy – piasek; L04L; Pas rozdziału 10+500 – 10+600, 13+000; MOP lewy”
„Profilowanie skarp i rowów: TG str. L i P 10+350 – 10+600; TG str. L i P 12+900 – 13+400; DD02, DD03”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 11+300 – 12+000, PT str. 13+300 str. L; MOP lewy – GWN”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Lewy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. L 13+445 – 13+800; PT str. P 18+100, 16+500, 17+600; TG str. L i P 13+000 – 13+100,DD03,DD02, DG108739L, DDP18 str. L, DDP17 str. L, łącznica L04 – pobocze; MOP Prawy – chodnik; MOP Lewy”
„Wykonanie ogrodzenia: TG km 13+100 do 18+137”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy”
„Obrzeże: MOP Prawy”
„Korytko muldowe: TG 13+015 do 13+045”
„Ściek o zmiennej niwelecie: Łącznica L03P”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 12+920-13+550  ”
„Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 13+452-13+560, 13+395-13+071 str L; DD02; TG km 0+299-0+355, 0+188-0+092, 13+439-13+491, 13+508-13+796, 13+377-13+204str.P; TG km 0+175-0+091 – pas rozdziału; Łącznica L04P”
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp WS-5
Montaż balustrad WS-5
Ściek naskarpowy WS-5
Umocnienie skarp WS-6
Schody skarpowe WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-7
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-10
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO1
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO5
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie słupów) zasilanego z SO6
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 13+000
Drenaż francuski –  km 13+000-18+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 10+200
Czyszczenie kanalizacji deszczowej km 13+000-18+000
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-16 Wykop
ZR-16 Ułożenie geowłókniny, foli i dociązenia
ZR-18 Ogrodzenie
P09 Profilowanie terenu pod geokratę
P09 Układanie geokraty
Wykonanie jaru 6+350
Zbiorniki ZB-1 i 2 (MOP) – wykop
Budowa MOP:
Konstrukcja sufitów podwieszanych – MOP Prawy i Lewy
Montaż urządzeń centralnego ogrzewania – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Prace wykończeniowe
PZM 12 – Montaż schodów
PZM 12a – Montaż schodów
PZM 14 – Prace wykończeniowe