Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/01/2020

02.12.2019 – 08.12.2019

Roboty ogólnobranżowe:
– Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
– Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB, analiza projektów technologicznych sprężenia – branża mostowa.
– Nadzory autorskie: przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA; udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
– Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami
– Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych
– Nadzór saperski.
– Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.

Roboty drogowe:
– Odhumusowanie TG km 6+400
– Roboty ziemne nasyp: S19 km 2+960-3+085; S19 km 4+278-4+433; S19 km 4+545-4+975 (nasyp GWN); S19 km 6+400-6+500
– Roboty ziemne nasyp: DD01 km 0+000-0+280; km 0+800-0+950; DDP03 km 0+000-0+290
– Roboty ziemne wykop S19 km 2+300-2+675; S19 km 6+200-6+325; S19 6+450-6+800
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: bypass przy WS-4, DK19 zatoka przy WS-4
– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 5 cm : bypass przy WS-4; zatoka przy WS-4
– Wzmocnienie podłoża na dojeździe do obiektu przy pomocy paneli cementowych (Trenchmixing): panel nr 2,4,5 km 5+913,57-5+945,57
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: S19 km 4+278-4+433; 4+545-4+710
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DD01 km 0+000-0+292; bypass przy WS-4
– Odhumusowanie TG km 9+600-9+800; km 10+400-10+800; km 12+000-12+400
– Wykop TG km 9+400-9+600; km 13+200-13+400
– Nasyp + ulepszenie/osuszenie MOP Felinów, strona prawa
– Nasyp MOP Felinów, strona lewa; DDL07 km 0+000-0+950; DP 2803 L km 0+400-0+818
– Warstwa mrozoochronna C 1,5/2 – DP 2803 L km 0+000 – 0+700
– Wykonanie warstwy kruszywa DDL 07 km 1+000-1+210; DDP 10 km 0+000-0+850; DP 2803L; DDP 11a
– Osuszenie nasypów DDL08 km 0+000-0+065; DDP11a km 0+200-0+275; MOP Felinów, strona prawa DM3+miejsca parkingowe
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5 DDP 11a km 0+000-0+292
– Warstwa mrozoochronna C 1,5/2 – DP 2803 L km 0+000 – 0+700

Roboty mostowe:
– Deskowanie UN jezdnia prawa – WS-5
– Zbrojenie UN jezdnia prawa – WS-5
– Zbrojenie fundamentów P1, P2 i P3 -WD-7
– Deskowanie fundamentów P1, P2 i P3 -WD-7
– Betonowanie fundamentów P1, P2 i P3 -WD-7
– Zbrojenie korpusu podpory P1 – WD-7
– Deskowanie korpusu podpory P1 – WD-7
– Przygotowanie platformy pod trenchmixing – WD-14
– Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego ( trenchmixing ) – PZDsz-8
– Wymiana gruntu – PZDd-2

Roboty branżowe:
– Kolizja wodociągowa W3 3+450
– Kolizja wodociągowa W7 9+546
– KD-5 km 13+600
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – w-wa odsączająca z piasku
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – geowłóknina separacyjno -filtracyjna
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-10 – wykop
– Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZRI-18 – wykop
– Kolizja G3 17+987

Przepusty skrzynkowe:
– PZM_08a wymiana gruntu pod fundamentem
– PZM_08b wymiana gruntu pod fundamentem
– PZM_12 montaż deskowania lewej strony ustroju nośnego – strop
– PZM_12 montaż zbrojenia lewej strony ustroju nośnego – ściany
– PZM_12a montaż zbrojenia ścian czołowych
– PZM_12a betonowanie podwaliny ścian czołowych
– PZDd_14 izolacja z papy termozgrzewalnej