Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/04/2021

12.04.2021 – 18.04.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Roboty ziemne –  wykop: Dojazd do zbiornika ZR-4 + WA-L 2+300; DDP07+DDP08 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: DDP07, DDL02; Bypass Rodno DK19/74”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: Bypass Rondo DK19/74; L02P odc. „”b””, GWN”
„Humusowanie pasa rozdziału: TG km 5+100-5+700 6+200-6+600 ”
„Humusowanie poprawki: TG km 7+630-7+880 P, DP 2743L – skarpy”
„Obsiew traw: TG km 3+900-4+400, 4+600-5+400 – pas rozdziału”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 7+630-7+970, 8+300-8+980; DDL06”
„Skarpowanie nasypu: Węzeł Szastarka”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): Bypass Rondo DK19/74”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG 3+150”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG od 3+100 do 3+394; Bypass Rondo DK19/74”
„Ekrany przeciwolśnieniowe –  montaż słupów: TG km 5+887 – 5+987 str. P”
„Bypass przy DK19: nasyp, warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5”
SEKCJA 3-4
„Humusowanie z obsianiem: TG 14+500 – 15+550 ; TG 13+150 – 13+300 – pas rozdziału”
„Wykop:  PT str. L 17+300 – 17+500; TG 13+000”
„Nasyp przeciążeniowy TG 12+700 – 12+825”
„Nasyp: PT str. L 17+300 – 17+500”
„Profilowanie skarp i rowów : DD04”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 13+800 – 14+150; PT str. P 17+300 – 17+475; MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   DD04 ( WD 17 ) 0+000 – 0+374  – pobocze; TG str. L i P 14+160 – 14+190  – pobocze”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDP 17 1+200 – 1+650; DDP18 0+000 – 0+400”
„Załadunek materiału z odkładu: TG 11+500”
„Krawężnik granitowy: MOP Prawy, DD03”
„Ściek trójkątny: DD 03”
„Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 10+557 – 10+909, str.P”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2 DD03, DDL15a”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2 DDL15a, DDL15b”
„Ekrany akustyczne – montaż słupów : EP-5.2 km 10+700 – 10+802; EP-4.1 km 9+638 – 9+692”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż słupów: TG km 10+664 – 10+764 str. L”
„Montaż drogowych barier ochronnych (jednostronnych) na poboczach: DP2815L, str.P  km. 0+044 – 0+125, 0+195 – 0+330”
Roboty mostowe:
Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną PZDsz-8
Montaż balustrad PZDsz-8
Montaż balustrad WS-9
Umocnienie skarp matą przeciwerozyjną PZDsz-11a
Śrutowanie UN MS-13
Montaż desek gzymsowych MS-13
Zasypka obiektu MS-13
Montaż kolektora odwadniającego WD-15
Śrutowanie UN WD-15
Ściek przykrawężnikowy WD-16
Montaż kolektora odwadniającego WD-16
Próbne obciążenie obiektu WD-16
Próbne obciążenie obiektu WD-17
Próbne obciążenie obiektu WD-18
Podwaliny betonowe WD-20
Próbne obciążenie obiektu WD-20
Roboty branżowe:
SO2   Budowa oświetlenia drogowego w tunelach (montaż rur i opraw) zasilanego z SO2
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – KDZR16b km 12+850
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+000-3+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Lewy km 10+000
ZR-16 Wykop
Ciek wodny Karasiówka – Układanie gambionów
Budowa MOP:
Układanie instalacji ogrzewania podłogowego – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe: