Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 05/05/2021

26.04.2021 – 01.05.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Usuwanie skutków opadów deszczu, usuwanie namokniętego gruntu: PTL05, PLT07, PTL08, PTP04”
„Humusowanie terenów płaskich: TG km 8+000-8+950 str.P; TG km 7+200-7+850 str.L, 5+200-5+700 str.P; TG km 4+600-5+150,str.L”
„Humusowanie skarp: TG km 7+400-7+600, 8+180+600 str.L”
„Humusowanie poprawki: TG km 5+020-5+150, 5+200-5+700,8+150-8+300, 8+450-8+950 str.P ; TG km 7+000-7+850 str.L, 7+200-7+850, str.P”
„Obsiew traw: TG km 8+400-8+900, 5+200-5+700 – pas rozdziału; TG km  8+700-8+950 str.L 8+400-8+950 str.P – skarpy; TG km 7+200-7+850 str. L i P”
„Roboty ziemne –  wykop: DDL05,DDP03, TG od 3+000 do 3+800, str P i L, PTP04- rów; Rów stokowy przy zbiorniku ZR-6”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: PTL07, PTL08, DDP07”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: DDP07; DDL02; PTL07, PTL08”
„Skarpowanie nasypu: Węzeł Szastarka, DDL05, DDP03, TG od 3+000 do 3+800, str P + L, TG 6+000, PTP04 ”
„Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem: Węzeł Szastarka + TG od 2+900 do 3+800”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PTL 06, od 3+600 do 4+400; PTL07, PTL08; DDP07, DDL02”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG km 8+870-9+000”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 8+870-9+000; DK19/74 odc. III + IV + BYPASS RONDO; PTL06; DDL01 + DDL02; Węzeł Szastarka + TG od 3+000 do 3+800”
„Ściek skarpowy: TG od 3+400 do 3+800 str. L i P; TG od 7+700 do 7+980; węzeł Szastarka”
„Ściek monolityczny: TG km 4+401 – 4+516, str.P ; TG km 4+401 – 4+516 , str.L”
„Krawężnik kamienny: węzeł Szastarka”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG S19 km 2+920 – 3+400 + łącznice Szastarka   ”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG km 4+350-4+520, str.L”
„Umocnienie rowów: łącznica L01P odc. a węzeł Szastarka; TG od 3+400 do 3+800 str. L i P; TG od 7+700 do 7+980”
„Montaż drogowych barier ochronnych (jednostronnych) w pasie rozdziału: BL-4/D km 6+300-8+100”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: DDL12 0+180 – 0+298”
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+800 – 15+600”
„Profilowanie podłoża: TG 9+000 – 9+150”
„Profilowanie skarp i rowów: DD02”
„Wykop:  TG 10+900 – 10+950; TG 9+200-9+300, TG 11+000 – 11+050, TG 12+850 – 12+870, TG 12+900 – 13+050”
„Nasyp: TG 12+840 – 12+890, PT str. L 17+900; DD02 str. P, DDL17; DG108739L str. L; Zjazdy  DDL07”
„Osuszanie nasypów: DG108739L str. L; DDL17”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 17+850 – 17+950, 17+200 – 17+565”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP Prawy”
„Podbudowa pomocnicza C8/10 : MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. P 14+850 -15+250; PT str. L 13+800 – 14+150; PT str. P 15+300 – 15+600; PT str. P 16+900 – 17+200; PT str. P 17+300 – 17+475; TG jezdnia lewa str. L17+400 – 17+800 – pobocze; TG jezdnia prawa str. P17+600 – 17+800 – pobocze; TG jezdnia prawa str. P17+600 – 17+800 – pobocze ; DP2815L str. P – pobocze”
„Rozbiórka poszerzeń dróg technologicznych DDP12”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 14+300 – 15+300; TG 11+700 – 12+200”
„Krawężnik granitowy: MOP Prawy”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 13+140-13+440 + łącznica L03L”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2; DDP17, DDP16”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2; DDP17, DDP16”
„Rozbiórka bypassa: DW857”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+370.18, ; Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+735.18  – średnica przepustu: 50 cm”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP 17”
Roboty mostowe:
Montaż balustrad PZDs-1
Montaż balustrad WS-3
Montaż balustrad WS-4
Zbrojenie płyt przejściowych MS-13
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe MS-13
Montaż dylatacji MS-13
Krawężniki na obiekcie MS-13
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-14
Krawężniki za obiektem WD-15
Kapy za obiektem WD-15
Ściek przykrawężnikowy WD-15
Nawierzchnia kap z żywicy WD-15
Podwaliny betonowe WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-17
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-18
Kapy za obiektem WD-20
Umocnienie stożków WD-20
Schody skarpowe WD-20
Ściek przykrawężnikowy WD-20
Nawierzchnia kap z żywicy WD-20
Montaż barier WD-20
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO1
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowychkm km 3+400 Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Lewy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 2+900-3+400, 5+800-6+100
Kanalizacja deszczowa – MOP wpusty km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+040
Drenaż w pasie rozdziału km 2+909-3+400
(PZDd2) Układanie gabionów na geowłókninie i humusowanie
(PZDd2) Układanie obruku z kamienia
ZR-16 Odwodnienie wykopu
Budowa MOP:
Prace porządkowe – MOP Prawy i Lewy
Wykonanie posadzki z betonu z włóknami – MOP Prawy i Lewy
Montaż płyt włóknowo – cementowych – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM7a- Hydroizolacja z papy termozgrzewalnej
PZM7a- Beton ochronny
PZM13 – Wykonanie rowu krytego