Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 20/07/2020

13.07.2020 – 19.07.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DP 2802L
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+200 do 0+400; TG od 0+690 do 1+500; TG od 1+900 do 2+220; rozbiórka wjazdu na nasyp, TG 4+700; TG od 4+950 do 5+150; TG od 6+000 do 6+300; TG od 8+204 do 9+000
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+360 do 0+561, GWN; TG od 1+578 do 1+760, w.7, w.6, w.5; TG od 1+784 do 1+900; TG od 3+087 do 3+385,5, w.5; TG 3+800; TG od 5+770 do 5+980; TG od 8+002,3 do 8+169, w.2; L01P odc. „b”
– Roboty ziemne nasyp: DP 2743L od 0+120 do 0+335; DP2802L; DDL05 od 0+000 do 0+600
– Osuszanie nasypów: TG od 0+345 do 0+550; TG od 1+550 do 1+740; TG od 3+075 do 3+100; TG od 3+165 do 3+225; TG od 3+490 do 3+580; TG od 3+800 do 3+950; TG od 4+030 do 4+430, GWN; TG od 4+225 do 4+420, GWN – poprawki; TG od 5+760 do 5+830; TG 7+990; TG od 8+000 do 8+155; TG od 8+900-8+920; L01P + TG; DP 2743L od 0+133 do 0+198,6; DP 2743L od 0+261,1 do 0+335; DP 2802
DDL06 od 0+110 do 0+190; zasypka przy PZDs-2
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 3+820 do 3+950; TG od 4+950 do 5+240; TG 5+550, poprawki; TG od 5+625 do 5+690; TG od 8+190 do 8+400; DP2743L od 0+335 do 0+438
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 3+700 do 3+940; TG od 4+950 do 5+250; TG od 5+400 do 5+770; TG od 8+160,15 do 8+400
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 3+700 do 4+430
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 4+555 do 4+900; TG od 3+700 do 4+430
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 6+400-6+770 str. L+P
– Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, grubości 5 cm (KR3-KR7): TG od 6+400 do 6+410 L+P; TG od 6+760 do 6+780 L+P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR3 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm): TG km 6+400-6+540, str.P; TG km 6+400-6+770, str.L
– Krawężnik kamienny: TG S19 najazdy na PZM 5 i PZM 6
– Ściek skarpowy: DP2744L
– Ściek mulda: DP2744L
– Rozbiórka konstrukcji starodroża: DP2802L
– Kruszenie zalegającej skały: TG 6+200
– Humusowanie skarp + prace wykończeniowe: DP 2744L
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: DW857
– Wykop: TG 9+500 – 9+900; TG 10+000 – 10+100; TG 10+300 – 10+500; TG 11+500 – 11+800
– Nasyp: TG 11+100 – 11+200; DW857 0+200 – WD14(0+288); DW857 WD14(0+340) – 0+600
– Nasyp: DP2815L (WD18) WD18(0+134) – 0+310; DD04 WD17(0+194) – 0+260; DD14 0+000 – 0+796
DDL15a 0+000 – 0+850; DDL15b 0+000 – 0+150; DDL15b 0+400 – 0+807; DDL16 0+000 – 0+150; DDL16 0+800 – 1+017
– Osuszenie nasypów: TG (PZDsz) 10+725 – 10+755 (PZM); TG 11+125 – 11+180; DW857 0+200 – WD14(0+288); DW857 WD14(0+340) – 640; DD02 0+000 – WD15(0+217); DP2815L (WD18) 0+050 – 0+310; DD04 (WD17) 0+080 – 0+270; DDL15b 0+010 – 0+100; DDL15a 0+700 – 1+000; DDL16 0+000 – 0+130
– Profilowanie podłoża: TG 11+700 – 11+900
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 12+000 – 12+300
– Warstwa mrozoochronna : TG 17+740 – 17+950
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. Lewa 17+450 – 17+975; TG str. Prawa 17+450 – 17+975
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Prawa 13+418 – 13+700; TG str. Prawa 17+450 – 17+975
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych:  PH S19P 13+500 – średnica przepustu: 80 cm; PH S19P 16+750 – średnica przepustu: 80 cm
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 13+419-13+998 str.L; TG 13+419 – 14+100, str.P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 14+110-15+010 str.P; TG km 13+419 – 14+005, str. L; TG km 13+419 – 14+110, str.P; TG km 13+557 – 14+010, str.L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8 cm: TG km 13+419-14+000, str. L i P; TG km 13+710 – 14+105, str. L; TG km 13+419 – 14+005, str.P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, KR3 – KR6 grubości 8 cm: TG 14+110-15+010, str.P
– Ułożenie geotkaniny – półmaterac: DG108739L WD20(0+271) – 0+320
– Warstwa kruszywa – półmaterac: DG108739L WD20(0+271) – 0+320
Roboty mostowe:
Zasypki przyczółków PZDs-1
Izolacja elementów prefabrykowanych PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Beton uciągleń PZDd-2
Zasypka przyczółków WS-3
Izolacja WS-3
Dren za obiektem WS-4
Zasypka przyczółków WS-4
Dren za obiektem WS-5
Zbrojenie i betonowanie ciosów podłożyskowych WS-6
Deskowanie ścianki zaplecznej WS-6
Zbrojenie ścianki zaplecznej WS-6
Betonowanie ścianki zaplecznej WS-6
Zasypka pod drenaż WS-6
Montaż łożysk WS-6
Deskowanie poprzecznic WS-6
Izolacja cienka przyczółków WD-7
Zasypka przyczółków WD-7
Papa pod kapy WD-7
Montaż elementów prefabrykowanych Optem PZDdsz-8
Deskowanie UN WD-10
Zbrojenie UN WD-10
Betonowanie UN WD-10
Deskowanie ścian PZDsz-11a
Zbrojenie ścian PZDsz-11a
Betonowanie ścian PZDsz-11a
Deskowanie ścian WS-12
Zbrojenie ścian WS-12
Betonowanie ścian WS-12
Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapami chodnikowymi  WD-14
Zasypka pod drenaż WD-14
Zasypka pod drenaż WD-15
Zasypka pod drenaż WD-16
Zasypka fundamentów WD-16
Deskowanie UN WD-17
Zbrojenie UN WD-17
Rusztowanie pod UN WD-17
Zasypka fundamentów WD-18
Rozdeskowanie UN WD-18
Zasypka pod drenaż WD-20
Deskowanie ciosów WD-20
Zasypka fundamentów WD-20
Betonowanie ciosów podłożyskowychWD-20
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 03
Budowa linii kablowej zasilającej SZR05
Kanalizacja deszczowa – KD ZR7 – km 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD ZR9 – km 8+200
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+700
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+800-4+000
Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa wpustów km 4+000-4+500
Kanalizacja sanitarna – MOP (zagęszczanie warstw zasypki, montaż podejść kanalizacyjnych do budynków,przygotowanie do próby ciśnieniowej) km 10+000
Kolizja wodociągowa MOP Lewy – próby ciśnienia
Montaż pierścieni odciążających km 4+700-5+200
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Umocenienie skarp i dna
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – Odhumusowanie
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie foli izolacyjnej
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie dociążającej warstwy piasku
Prace ziemne w jarze km 10+755
Ciek wodny Karasiówka – Makroniwelacja terenu, prawa strona DK 19
Budowa MOP:
Murowanie ścian MOP Lewy
Podbudowa pod posadzki MOP PrawyPrzepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Płyty przejściowe – zbrojenie
PZŁ_2, Płyty przejściowe – betonowanie
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_3, Deskowanie ścian czołowych
PZM_3, Betonowanie ścian czołowych
PZM_05, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_06, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_06, Wyposażenie : Betonowanie kap
PZM_07, Zbrojenie płyt przejściowych
PZM_12, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki