Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 20/07/2021

12.07.2021 – 18.07.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Usuwanie skutków opadów deszczu – pompowanie i spuszczanie wody, naprawa rozmytych skarp i rowów
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: łącznica LO2P „” b”” , DDL05, DDP05, 0+610-0+750- skarpy
TG km 7+300-8+950 str.L, 3+410-3+460, Wymycia DP2743L, 6+800- 7+300 – poprawa zahumusowanych skarp
– Uzupełnianie krawędzi humusem: pas technologiczny
– Profilowanie terenów płaskich: DK 19/74 odc.3 Rondo; TG 7+300-8+950 str.L, 3+410-3+460, LO2P
– Obsiew traw: DK 19/74 odc.3 Rondo; TG km 8+000-8+950 str.L; TG km 7+100-7+630 str.P; DP 2743L
DDP05, L02P, pobocze 6+000-6+400P
– Kształtowanie skarp i rowów: TG km 7+200 – 7+950
– Nasyp: Rondo DK19/74 – pobocze
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Rondo DK19/74 – pobocze; DDL05+DDL06 – pobocze; Pasy technologiczne, 6+300-8+800, SL+SP
– Ściek skarpowy: TG km 1+700-1+900 str.P i L; DDP05, DDL05
– Umocnienie dna rowu: TG km 1+860 do 1+900 strona L
– Wykonanie ogrodzenia: TG km 4+500
– Wdrożenie II etapu PCOR – Węzeł Szastarka – rondo DK19

SEKCJA 3-4
– Usuwanie skutków opadów deszczu – pompowanie wody DD02, ZR-18
– Naprawa skarp nasypów powstałych po ulewnych deszczach: TG km 13+000 do 18+137 – lokalnie
– odmulanie rowów, nasyp pobocze i profilowanie: TG str. 10+100 – 10+500
– Odhumusowanie: zjazdy DDP20, DDL17, DDL16, DP2815L, DDL15b, DDL15a
– Humusowanie z obsianiem: TG 9+000 do 12+000; DD02
– Wykop: L04L – rów
– Nasyp: Zjazdy DDP16, DDP17, DDP18, DDL11, PT str. L 12+550, MOP lewy pod chodniki – piasek
– Załadunek materiału z hałdy: L03L enklawa
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL11 i PT str. L 12+550; DDL12
– Podbudowa pomocnicza C5/6: MOP lewy
– Podbudowa pomocnicza C8/10: MOP prawy i MOP lewy

– Warstwa kruszywa 0/31,5 mm: DDL08, DDL11, Zjazdy DDP16, MOP lewy
– Warstwa kruszywa 0/31,5 mm – profilowanie i uzupełnianie: PT str. P 17+270 – 18+137; PT str. L 17+700 – 18+137; PT str. L 16+700 – 17+200; PT km 15+400 – 16+300 str. L; PT km 14+700 – 15+600 str. L
– Wykonanie przepustów pod zjazdami:DDP10, DP2803L, DDP10
– Krawężnik kamienny: MOP Lewy
– Rozbiórka nasypu przeciążeniowego – Sanna (uzależnione od opinii projektanta) km 12+551 do 12+610
– Montaż słupków ogrodzeniowych: TG w km 9+050-9+350 str. P; TG w km 10+900-11+200 str. L
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych:PH M-L04L-0+204.00 (Węzeł Modliborzyce) – średnica przepustu: 100 cm
– Ściek skarpowy: TG w km 10+500-11+000
– Umocnienie wylotów z przykanalików: TG w km 10+500-11+000
Roboty mostowe:
Montaż balustrad PZDs-1
Umocnienia skarp – ścieki skarpowe PZDd-2
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-3
Umocnienie skarp WS-4
Schody skarpowe WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-6
Montaż balustrad WS-9
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Rondo Węzeł Szastarka
Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty, słupy, oprawy zasilanego z SO2 Rondo Węzeł Szastarka Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy km 10+000 (montaż wyposażenia studni ssawnych)
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP km 10+000 (regulacja wysokościowa studni i krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400 (montaż wylotów wpustów na skarpę)
Czyszczenie kanalizacji deszczowej km 0+700-9+000
ZR-16 Ułożenie ażurów
ZR-10 Prace wykończeniowe
ZB-1 MOP Ułożenie warstw konstrukcji
ZB-2 MOP Ułożenie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
– robót nie prowadzono

Przepusty skrzynkowe:
– robót nie prowadzono