Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 26/07/2021

19.07.2021 – 25.07.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu
– Odmulanie rowów: L02P odc.b , TG km 0+400-0+650, 3+000-3+400
– Odhumusowanie: Dojazd do ZR-1
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 0+400 – 0+650, 1+650-1+800, 2+880-2+940, 3+850-3+900, 7+300-7+400, DDL05 0+610-0+750, łącznica LO2P „” b””  L02L-L01L  L01P-L02P – skarpy
– Wymycia km 3+000-3+200, 4+000-4+400, 5+200-5+850 – poprawa zahumusowanych skarp
– Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 2+880-2+940, 3+850-3+900, L02P odc.b
– Profilowanie terenów płaskich: TG km 5+200-5+850, 3+850-3+900, L02P odc.b, 4+000-4+400, 8+800-8+980
– Obsiew traw: TG km 0+400 – 0+650, 1+650-1+800, 3+850-3+900, 8+800-8+980, łącznice węzeł Szastarka
– Koszenie pasa rozdziału: TG km 8+000-8+950, 5+600-6+800, 3+500 -3+900
– Nasyp: Dojazd do ZR-1; PTP 0+350 do 0+700
– Uzupełnianie krawędzi humusem: pas technologiczny
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): Dojazd do ZR-1 + Dojazdy do ZR-9; PT 5+750, 3+800, 7+600, 9+000, 0+500, 0+700 – naprawy
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Pasy technologiczne, 5+300-7+600, Pasy technologiczne profilowanie 8+000-8+800, 4+500-6+000
– Pobocza Węzeł Szastarka Dojazd do ZR-1
– Ściek skarpowy: TG km 0+400-0+750; drogi dojazdowe i gminne
-Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: TG km 5+200 str.L
– Wykonanie ogrodzenia: ZG-6
– Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): wyspy węzeł Szastarka DK 19; rondo węzeł Szastarka
– Krawężnik kamienny: rondo węzeł Szastarka
– Kostka granitowa: rondo węzeł Szastarka
– Montaż drogowych barier ochronnych
– Rozbiórka zjazdów tymczasowych: TG km 7+600
– Rozbiórka kruszywa: Bypass DK19/74 + Rondo DK19/74

SEKCJA 3-4
– Odmulanie rowów, nasyp pobocze i profilacja: TG str. L 10+100 – 10+300
– Odhumusowanie: Zjazdy DDL15a
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+500 do 12+000
– Wykop: PT str. P 9+500 – 9+600; L04L – rów
– Nasyp: Zjazdy DDP18, DDP20; DDL12; L04L; MOP lewy pod chodniki – piasek; TG 12+500
– Ulepszenie nasypu: DDL12
– Rozbiórka nasypu przeciążeniowego: TG 12+700 – 12+800

– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: L04L; PT str. L 9+300, 9+450 – 9+650, 9+700 – 9+800; PT str. P 9+400; WA-L 9+515
– Warstwa kruszywa 0/31,5 mm – profilowanie i uzupełnianie: PT str. L 13+500 – 15+400; PT str. P 13+700 – 15+800; DDL07; WA-L 9+515
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej L04L
– Załadunek materiału z hałdy: L03L enklawa
– Krawężnik kamienny: MOP Lewy
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy
– Obrzeże: MOP Lewy
– Wykonanie przepustów pod zjazdami: DP2803L
– Wykonanie ogrodzenia: TG km 9+000 do 12+000
– Umocnienie wylotów przykanalików: TG 10+000 do 11+000
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia: Pasy technologiczne 13+500 do 18+137
– Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH MOP Fel.P-dm1-0+550.32; PH MOP Fel.L-dm1-0+536.06; PH MOP Fel.L-dm1-0+134.00; PH DDL07-0+406.61
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: MOP Prawy
Roboty mostowe:
Schody skarpowe PZDs-1
Schody skarpowe PZDd-2
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Umocnienie skarp WS-4
Schody skarpowe WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-9
Izolacja UN z papy MS-13
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy  km 10+000
Budowa oświetlenia drogowego (fundamenty) zasilanego z SO4 MOP Felinów strona Lewa km 10+000
Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO4 MOP Felinów strona Lewa montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy km 10+000
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000 (regulacja wysokościowa studni oraz krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000 (montaż wyposażenia studni ssawnych)
Kanalizacja deszczowa – MOP Prawy km 10+000 (montaż odwodnienia liniowego)
Kanalizacja deszczowa – km 0+700-9+000 ( czyszczenie kanalizacji deszczowej)
Kanalizacja deszczowa – km 1+700-1+800 (montaż osadników poziomych)
Kanalizacja deszczowa – km 12+000-12+900 (montaż wylotów wpustów na skarpę)
Kanalizacja deszczowa – KD-ZR14 km 12+500-12+600
ZB-1 MOP Ułożenie warstw konstrukcji km 10+000
Budowa MOP:
– robót nie prowadzono

Przepusty skrzynkowe:
PZM 7 – Montaż schodów km 8+068
PZM 7a – Montaż schodów km 7+271