Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 10/11/2020

02.11.2020 – 08.11.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Odhumusowanie:
Pas technologiczny prawy od 3+800 do 4+400 ”
„USUWANIE SKUTKÓW OPADÓW DESZCZU:
Naprawa rozmytych skarp, odmulanie rowów, przepustów, odpompowywanie wody, naprawa poboczy: TG S19, WĘZEŁ SZASTARKA,  DP2743L
Osuszanie warstw nasypów: TG S19”
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 4+300-4+400, str.P; TG km 4+740-4+880, str.L; TG km 5+220-5+670, str.L; TG km 7+380-7+580, str.P – poprawki; TG km 8+200-8+750, str.P”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: TG 5+220-5+670, str.L”
„Roboty ziemne wykop: Pasy technologiczne km 8+200 – 8+900; DDL05 i DDP05 ; S19 rowy 3+000-3+350 ; S19 rowy 5+200 – 5+300 ; TG 6+200 – rów ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 2+975 – 3+380
Pasy technologiczne km 3+800 – 4+400; TG S19 km 4+450, 4+550; TG S19 km 5+900 – 6+000; TG S19 km 7+825 – 7+954,6”
„Zasypka pasa rozdziału: TG od 3+420 do 3+800; TG od 1+600 do 1+900”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 4+450; TG 4+550; TG 5+950; TG od 7+850 do 7+970”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5:  Rondo Węzeł Szastarka; Pas technologiczny Prawy od 6+800 do 7+600”
„Warstwa mrozoochronna: Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): Rondo Węzeł Szastarka; TG od 7+640 do 7+850”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm:  L01P + L02P odc. „”a””, od 0+027,51 do 0+221,; L01P odc. „”b””, 0+000 do 0+124,95; L02P odc. „”b””, 0+399,68 do 0+517,92
Rondo Węzeł Szastarka; DDP08, od 0+100 do 0+150; TG od 7+640 do 7+850″
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 4+340 do 4+410 str.L i P; TG od 5+720 do 5+885, str P i L; TG od 6+010 do 6+270, str.L i P”
„Podbudowa pod ściek monolityczny z mieszanki niezwiązanej: TG od 1+574,61 do 1+680,5; TG od 1+725,24 do 1+880; TG od 5+730 do 5+880, L; TG od 5+758,51 do 5+880, P; TG od 6+020 do 6+317,65, P; TG od 6+292,18 do 6+355,19, L”
„Kształtowanie skarpy i poboczy gruntowych: TG od 3+000 do 3+350; TG od 5+200 do 5+300
TG 6+200; TG od 8+200 do 8+900; DDP05”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG S19 km 6+020-6+360”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 5 cm, KR3: DP2802L”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, grubości 4 cm, KR3: DP 2802L ”
„Wykonanie ścieku  o zmiennej niwelecie: TG od 1+880 do 1+600”
„Ściek trójkątny metodą ciągłego betonowania: TG S19 km 1+600-1+880  ; TG S19 km 4+320 – 4+400; TG S19 km 5+730-5+885; TG S19 km 6+100-6+340   „
„Montaż reperów osiadań: TG km 7+970, TG km 4+525”
„Krawężnik betonowy:  TG od 1+680 do 1+730”
„Obrukowanie na przepustach drogowych: PH S19L-5+177.58, PH S19P-5+177.79”
„Rozbiórka dróg technologicznych poza śladem docelowych dróg dojazdowych: DDL05, DDP05,DDP04”
„Wykop,przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH DD01-0+291.27  – średnica przepustu: 80 cm”
SEKCJA 3-4
„Wykop:  MOP Prawy; DDP10; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp: MOP Prawy; TG PDsz11a – 10+900; DG108738L; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Profilowanie skarp i poboczy:  DDL15b, DDP21; TG str. L 12+100 – 12+300; TG 17+300 – 17+400”
„Osuszenie nasypów: MOP Prawy; TG PDsz11a – 10+900; DG108738L; Bypass 10+500; WA-P 13+500”
„Warstwa mrozochronna : TG 10+940 – 11+090”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DG108738L; DDL09 0+000 – 0+411”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG str.P i L 10+940 – 11+190”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DW857 – chodnik+ścieżka rowerowa; DG 108738L”
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 11+700 – 12+300”
„Humusowanie z obsianiem: DW 857; TG 12+000 – 12+300”
„Kolumny żwirowe : TG 12+780 – 12+820”
„Kostka betonowa: DW857”
„Obrzeże betonowe: DW857”
„Wykonanie ścieku podchodnikowego: DW857”
„Montaż słupków barier linowych BL-4 w pasie rozdziału : km 15+500 – 15+688; km 15+720 – 16+700; km 16+802-17+162; TG 17+258-17+493; TG 17+584-17+800”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: DW857”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm: DW857”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W,  grubości 8+6 cm: DW857 + ronda”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 9+320 – 9+770”
„Pobocze kruszywo 0/31,5 – pod ciek szer. 0,75 m: TG str. L i P 9+666 – 9+750; TG str. L i P 13+095 – 13+305; L03P 0+226 – 0+250 ; L04P 0+042 – 0+170”
„Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga gminna 108738L PH 108738L-0+139.42– średnica przepustu: 80 cm”
„Rozbiórka konstrukcji drogi: DG 108738L”
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu WS-4
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-4
Kapy za obiektem (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WS-5
Krawężniki za obiektem  WS-5
Nawierzchnia kap z żywicy WS-5
Podwaliny betonowe WS-6
Zbrojenie, betonowanie dylatacji WS-6
Zbrojenie kap na obiekcie WS-6
Montaż dylatacji WS-6
Zasypki obiektu WS-6
Montaż balustrad WD-7
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDdsz-8
Montaż barier WD-10
Podwaliny betonowe WD-10
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-11a
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-12
Montaż barier WD-14
Umocnienie stożków WD-14
Schody skarpowe WD-14
Rusztowanie UN WD-15
Deskowanie UN WD-15
Zasypki obiektu WD-16
Montaż dylatacji WD-16
Zbrojenie, betonowanie dylatacji WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-16
Podwaliny betonowe WD-17
Montaż dylatacji WD-17
Zbrojenie, betonowanie dylatacji WD-17
Izolacja cienka WD-17
Krawężniki na obiekcie WD-17
Nawierzchnia kap z żywicy WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-20
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 3+400 – 3+800
SO7        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów DW 857
SO6        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
SO3        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
„Drenaż w pasie rozdziału: km 1+550 – 1+845; km 13+100 – 13+400; km 17+875-18+116”
„Drenaż francuski w poboczu: km 13+000-13+400 ; km 18+000-18+116”
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
„Kanalizacja deszczowa – wpusty regulacja krat; km 6+000-6+340; km 9+700-9+800; km 5+730-5+975; km 4+330-4+400”
Kanalizacja deszczowa – montaż wpustów km 7+650-7+900
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 7+650-7+900, 13+000
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR6 km 6+300 + montaż wylotów
Kanalizacja deszczowa – KDZR11 km 10+700-10+900
ZR-8 Układanie warstw konstrukcji
ZR-9 Wykop
ZR-9 Układanie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
Instalacja wodno kanalizacyjna – MOP Lewy
Stropodach Mop Prawy
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Prawy
Montaż wentylacji – MOP Prawy
Montaż wentylacji – MOP LewyPrzepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_7a, Betonowanie ścian czołowych
PZM_8a, Zasypka