Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 16/11/2020

09.11.2020 – 15.11.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 4+970-5+150, str.P; TG km 5+300-5+550, str.P; TG km 8+850-8+900”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 4+970-5+150, str.P”
„Roboty ziemne wykop: Pasy technologiczne km 6+000 – 6+250; DDL05; TG od 6+500 do 6+900; DP2802L ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: łącznice nasypowe L01P i L02P ; TG S19 km 4+450 – 4+550; TG S19 km 5+950 ; DDL05”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: L02P odc. „”b””; TG od 4+430 do 4+550; TG 7+990; Pas technologiczny 5+000; Pas technologiczny prawy od 6+400 do 6+800; Pas technologiczny prawy od 8+105 do 8+425; DDL05; DDL06, od 0+095 do 0+200; Rondo Węzeł Szastarka”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5 gr.40 cm:  DDL06”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 7+850-7+950”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG 3+420; TG od 7+850 do 7+950; Pas technologiczny prawy, 5+200 do 5+700; Pas technologiczny prawy, 6+400 do 7+600”
„Wykonanie poboczy gruntowych, kształtowanie skarp: DP2802L; Pas technologiczny od 6+000 do 6+250; TG 6+100, 6+900; TG od 8+200 do 8+900”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG od 5+710 do 5+870, str.L i P; TG od 4+595 do 4+690, str.L; TG od 4+595 do 4+700, str.P ”
„Krawężnik 20x30cm układany na płask na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej o śr. gr. 22 cm (pierścienie rond): pierścień ronda Szastarka ”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, grubości 4 cm, KR3: DDL01 km 0+185-0+800”
„Krawężnik granitowy:  DK 19/74”
„Rozbiórka dróg technologicznych poza śladem docelowych dróg dojazdowych: DDP04”
„Wykop,przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-5+160 – średnica przepustu: 50 cm” „Wykop,przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne- lewe PH PTL-5+197 – średnica przepustu: 50 cm”
„Wykop: Droga krajowa 19/74, odc.4 ;  PH DK19-4-0+037.000  – średnica przepustu: 80 cm”
SEKCJA 3-4
„Wykop:  TG 10+700 – 10+750; TG 11+400; TG 12+000 – rów; DDP10; MOP Prawy; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp: TG 10+600 – 10+620; TG 9+700 – 10+000; MOP Prawy; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu); DW857”
„Profilowanie skarp:  TG 10+800; DDL15b, DDP20”
„Profilowanie warstwy z kruszywa 0/31,5: DDP21 0+000 – 0+142”
„Profilowanie: PT 15+800 – 16+200”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DW 857; DDP20 0+000 – 0+830”
„Humusowanie z obsianiem: TG 9+700 – 10+100; TG 11+700 – 12+300”
„Kolumny żwirowe: TG 12+750 – 12+820”
„Ściek przykrawężnikowy: DW857”
„Obrzeże betonowe: DW857”
„Dreny prefabrykowane: TG 12+540 – 12+610”
„Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga dojazdowa DDL12, PH DDL12-0+282.02 – średnica przepustu: 80 cm”
„Montaż barier ochronnych BSL: TG 13+736 – 13+821; TG 14+117 – 14+217; TG 15+618 – 15+720; TG 17+530 – 17+554; TG 17+523 – 17+547 ”
„Montaż systemowych zejść do gruntu barier ochronnych BSL: km 13+600-17+800”
„Montaż słupków barier linowych BL-4 w pasie rozdziału: km 17+800 do 17+970”
„Montaż liny BL-4 w pasie rozdziału: km 15+740 do 16+940”
Roboty mostowe:
Nawierzchnia kap z żywicy WS-5
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDdsz-8
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Zasypki obiektu WS-9
Umocnienie stożków WD-10
Podwaliny betonowe WD-10
Montaż barier WD-10
Schody skarpowe WD-10
Próbne obciążenia obiektu WD-10
Zasypki obiektu WS-12
Montaż barier WD-14
Próbne obciążenia obiektu WD-14
Deskowanie UN WD-15
Zbrojenie UN WD-15
Trasowanie kabli sprężających WD-15
Zasypki obiektu WD-16
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie dylatacji WD-16
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie dylatacji WD-17
Izolacja ścianek zaplecznych WD-17
Próbne obciążenia obiektu WD-18
Montaż barier WD-18
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 3+400 – 3+800
SO7        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów DW 857
SO6        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 7+900-7+950
„Kanalizacja deszczowa – wpusty regulacja krat km 5+000-5+700”
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR7 km 6+500 (montaż wylotów do zbiornika ZR-7)
Kanalizacja deszczowa – KDZR9 km 8+200 (montaż wylotów do zbiornika ZR-9)
Kanalizacja deszczowa – KDZR11 km 10+700-10+900
ZR-9 Układanie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
Instalacja wodno- kanalizacyjna – MOP Lewy
Ocieplenie ścian styropianem – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych
PZM_7a, Betonowanie ścian czołowych