Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 24/05/2021

17.05.2021 – 23.05.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Odpompowywanie wody, spuszczanie zalegającej wody
„Odhumusowanie: zjazdy indywidualne DDL04 + DDL05, DDP03; DK19/74 odc. III + IV
pasy technologiczne TG od 1+600 do 2+000”
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km 6+300 6+550 rów stokowy, 0+400-0+650 str.P”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 0+500-0+550 str.P, DDL05, 4+300-4+700, 5+870-5+920, 6+280-6+500,str.P, L01L 0+220-0+650, 8+200-8+700 str.L; TG km 6+300 6+550 – rów stokowy”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich – poprawki: TG km 3+900-4+300, 5+000-6+650, 6+750-6+800, 7+400-7+600  str.P; TG km 4+650-4+800 str.L”
„Obsiew traw: TG km 4+300-4+600, 5+800-5+950, 6+400-6+800, 7+400-7+600 str.P”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 7+400-7+600, 6+550-6+720, 4+850-4+970 str.P”
„Roboty ziemne –  wykop: TG od 3+000 do 3+300 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: PTL05”
„Zasypka  pasa rozdziału piaskiem: TG od 2+800 do 3+350”
„Skarpowanie nasypu: TG od 1+600 do 2+000, TG od 2+800 do 3+300”
„Prace ziemne na miejscu wykop/nasyp: TG 0+500; DDL06+PTL09, 8+010”
„Prace ziemne na miejscu, wykop rowu z odładem na warstwę nasypu na pasie technologicznym: Pas technologiczny P, od 0+400 do 0+650; TG od 1+600 do 2+000”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PT km str.L 2+970-3+350, PTL07; Zjazdy na posesje DDP03”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DDP07, DDL07; PTL od 6+000 do 7+000; PTL09; PTL km 2+970-3+350, 8+200; PTL05 + DDL01a; Zjazdy DDP03”
„Ściek trójkątny: DDP05, DDL05; DDP07”
„Rozbiórka konstrukcji: DK19/74 odc. III + IV”
„Umocnienie rowów: DDL05”
Uszczelnienie rowów na S19 i łącznicach
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG 2+800  –  8+880”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – wykonanie ław fundamentowych nad obiektami mostowymi: km 0+526 – 0+626 str. L i P; km 1+723 – 1+823 str. L i P; km 5+872 – 5+972 str. L; km 5+887 – 5+987 str. P”
„Montaż drogowych barier ochronnych skrajnych: TG km 3+903-4+167, 3+814-3+474 str.P; TG km 3+621-3+833 str.L”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: DDL14 0+000 – 0+100”
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+100 – 18+137, Łącznica L03P,L04P”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: TG 13+100 – 13+400+Łącznica”
„Wykop:  TG 13+100 – 13+300, L04P, DD02 str. P – rów; Bypas DW857; L04L, L03L,; PT str. P 11+850 – 11+950”
„Nasyp: zjazd z ronda DW857; DD02 str. P; L04P – pobocze; DDL16, DDL12, DDL14; TG L i P 13+100 – 13+200 -pobocze; MOP Prawy”
„Osuszanie nasypów: DD02 str. P”
„Profilowanie skarp i rowów: L03P, L04P; TG L i P 13+100 – 13+300”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 12+850 – 13+000; DDL16; DG108739L str. P; PT str. L i P 15+600 – 15+800; Łącznica L03L; zjazd z ronda DW857; DD02 str. P”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej: TG str. P i L 12+875 – 13+075”
„Profilowanie warstwy mrozoochronnej: TG str. L 12+900 – 13+075  + Łącznica L03L”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. L 18+060 – 18+137; DG108739L, MOP prawy  – chodnik; Łącznica L03P,L04P; DDL16 0+000 – 0+100; TG str. L 13+100 – 13+200 – pobocze”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDL16; TG str. P i L 13+075 – 12+800”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG 12+800 – 13+075”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 13+600 – 18+000”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: DG108739L”
„Obrzeże: MOP Prawy”
„Ściek skarpowy: Łącznica L03P i L04P, TG 13+700 – 15+200”
„Ściek trójkątny: DDL 09, DG 108738 L, DD02 (WD 15)”
Umocnienie wylotu ścieku skarpowego elementami prefabrykowanymi: TG 13+600 – 15+400, Łącznica L03P i L04P
„Wykonanie korytka muldowego:  TG 17+980 – 18+020”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2: DDL17, DDL16, WD20”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DDL17, WD20”
„Ekrany akustyczne – montaż wypełnień: EL-7 TG km 13+387 – 13+512 str. L”
„Montaż drogowych barier ochronnych skrajnych: TG km 9+837-10+177 str.P”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH PTP-15+617; PH S19P-15+637.21; PH S19L-15+638.32; PH PTL-15+620.13; PH S19L-14+172.83 ”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: Węzeł Modliborzyce PH M-L04P-0+229.20; PH M-L03P-0+090.00;Droga ekspresowa S19 prawa PH S19P-13+026.71; Droga ekspresowa S19 lewa PH S19L-13+028.22;  Węzeł Modliborzyce PH M-L03L-0+084.00.        ”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Węzeł Modliborzyce PH M-L03L-0+084.00 – średnica przepustu: 10 cm”
Roboty mostowe:
Montaż desek gzymsowych MS-13
Krawężniki na obiekcie MS-13
Zbrojenie kap MS-13
Deskowanie kap chodnikowych MS-13
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-14
Montaż barier WD-15
Izolacja ścianek zaplecznych WD-15
Kapy za obiektem WD-15
Próbne obciążenie obiektu WD-15
Montaż barier WD-16
Próbne obciążenie obiektu WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-18
Nawierzchnia kap z żywicy WD-20
Montaż barier WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO1
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO5
Budowa oświetlenia drogowego (Kabel + bednarka) zasilanego z SO6
SZR 6 Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR6
SZR 8 Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR8 – KNA – Dodatkowy zakres
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych, montaż włazów studni km. 10+600 – 18+000
Czyszczenie kanalizacji deszczowej km 13+000-18+000
Drenaż francuski –  km 13+000-18+000
Kanalizacja deszczowa – km 2+900-3+400
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-16 Wykop
ZR-19 Prace wykończeniowe
P09 Profilowanie terenu pod geokratę
P09 Układanie geokraty
P09 Układanie obruku kamiennego
Wykonanie rowu K
Budowa MOP:
Konstrukcja sufitów podwieszanych – MOP Prawy i Lewy
Folia w płynie pod płytki- MOP Prawy i Lewy
Montaż elewacji z płyt włóknowo cementowych – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Prace wykończeniowe
PZM 12 – Montaż schodów
PZM 12 – Hydroizolacja
PZM 14 – Prace wykończeniowe