Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 12/04/2021

29.03.2021 – 04.04.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Roboty zabezpieczające, usuwanie skutków roztopów.
„Odhumusowanie: PTL od 3+600 do 4+480”
„Roboty ziemne –  wykop: TG od 2+800 do 3+000, TG od 5+900 do 6+100, węzeł Szastarka – rowy; DDP08, DDP07, DD01 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 2+900 do 3+200 + L01P/2P odc. „”b””; PT prawy od 2+600 do 2+900; PTL od 3+600 do 4+480; DDP07″
„Ulepszenie warstw nasypu: TG od 2+900 do 3+150, GWN”; „Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDL05 km 6+670-7+050 + obsiew traw; TG km 8+130 – 8+200, str.P”
„Skarpowanie nasypu: TG od 2+800 do 3+000, TG od 5+900 do 6+100, węzeł Szastarka”
„Uzupełnienie wolnych przestrzeni (pod poboczem): węzeł Szastarka”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG km 3+250 3+400 ; TG L01P odc. „”b”””
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 3+250 3+400 ; DD01”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (podbudowa z kruszywa):  DDP08, DDP07”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (nasyp):  DDP08, DDP07”
„Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem  o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): DP2742L”
„Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm:  DP2742L”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: DP2742L”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG S19 km 4+400-4+600”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1): DDL01”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDL01”
„Ekrany akustyczne – wykonanie fundamentów palowych: EP-2 km 2+933-3+066 str.P”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: Zjazdy DDP16”
„Humusowanie z obsianiem: TG 15+000 – 17+200, TG 9+400 – 10+100; DP2815L”
„Profilowanie skarp i rowów : DDP17, DP2815L, DDP16, PT str. L 15+200”
„Wykop:  TG km 9+050-9+300; DD04, DP2815L”
„Nasyp przeciążeniowy: TG 12+600 – 12+830”
„Nasyp: TG 12+520 – 12+830; TG 13+100 – 13+250 – pas rozdziału; PT, str.P 17+200 –  18+000
PT str. P 15+600; TG 12+670 – 12+800, str. P – GWN; DG108739L str. P WD20(0+271) – 0+417 – GWN”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 15+200 – 15+300; PT str. L 17+850 – 17+950”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDL15b; DDL 15a”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. L 15+200 – 15+600; TG jezdnia lewa str. P 11+090 – 11+275 pod ściek trójkątny; DD03 str. P”
„Załadunek materiału z odkładu: TG 11+600; TG 12+900; TG 18+000”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 15+800 – 17+000”
„Ustawienie słupków ogrodzenia: TG 15+800 – 17+000”
„Ekrany akustyczne – wykonanie fundamentów palowych: EP-5.1 TG km 10+670 – 10+700 str. P; EP-5.2 TG km 10+700 – 10+802 str. P; EL-7 TG km 13+387 – 13+512 str. L”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – wykonanie fundamentów palowych: TG km 10+664 – 10+764 str. L”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki pod przepust  stalowy z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+219.37; Pasy technologiczne-lewe PH PTL-17+174.65  – średnica przepustu: 50 cm”
Roboty mostowe:
Montaż punktów wysokościowych WS-5
Montaż barier WS-5
W-wa wiążąca WS-6
Montaż punktów wysokościowych WS-6
Montaż krawężników na obiekcie WS-6
Nawierzchnia kap z żywicy WS-6
Odwodnienie izolacji płyty pomostu WS-6
Montaż barier WS-6
Umocnienie skarp WS-9
Montaż balustrad schodów WS-9
Montaż balustrad schodów WS-12
Betonowanie UN na belkach MS-13
Deskowanie UN na belkach MS-13
Zbrojenie UN na belkach MS-13
Montaż wpustów i sączków MS-13
Zasypka obiektu MS-13
Izolacja cienka MS-13
Odwodnienie zasypki przyczółka MS-13
Montaż balustrad WD-14
Montaż desek gzymsowych WD-15
Krawężniki na obiekcie WD-15
Kapy chodnikowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Kapy chodnikowe za obiektem (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Nawierzchnia kap z żywicy WD-16
W-wa wiążąca WD-16
Montaż balustrad WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja WD-17
Nawierzchnia kap z żywicy WD-17
Odwodnienie izolacji płyty pomostu WD-17
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja WD-18
Montaż desek gzymsowych WD-20
Izolacja UN z papy  WD-20
Roboty branżowe:
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (Łączenie słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO7    Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) zasilanego z SO7 Węzeł Modliborzyce trasa główna
SO7    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO7 Węzeł Modliborzyce trasa główna
SO9     Budowa oświetlenia drogowego  (montaż opraw) zasilanego z SO 9 droga DP2742L
SO9     Budowa oświetlenia drogowego  (łączenie słupów) zasilanego z SO 9 droga DP2742L
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – regulacja krat wpustów km 10+550-11+300
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych km. 13+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+000-3+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
Kanalizacja deszczowa – KD ZR14 km 12+500
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę km 2+600-3+000
„Drenaż drogowy: km 2+950-3+300”
ZR-1 Humusowanie
ZR-3 Humusowanie
ZR-4 Humusowanie
ZR-6 Humusowanie
ZR-11 Humusowanie
ZR-19 Układanie warstwy dociążeniowej z piasku
ZR-19 Wypompowanie wody
Budowa MOP:
Układanie styropianu i płyt PIR  – MOP Prawy i Lewy
Montaż podkonstrukcji aluminiowej na elewacji – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Wykonanie żywicy na kapie
PZM 13 – Wykonanie żywicy na kapie