Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 17/03/2021

08.03.2021 – 14.03.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Usuwanie skutków roztopów, odpompowywanie wody.
Przewóz sprzętu do prac bitumicznych z placu Polichna km 8+100
„Odhumusowanie: DDL01 – wjazdy”
„Zahumusowanie pasa rozdziału: TG km 4+600-4+850 ; TG km 5+800-6+050 ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 4+450”
„Rozbiórki budynków kubaturowych: km 3+338-3+360”
„Uzupełnienie piaskiem pasa rozdziału: TG 4+400; TG 4+700; TG 8+000 + pobocze”
„Osuszanie nasypów: km  4+450 4+550”
„Kształtowanie skarp i warstw nasypu: TG 4+450”
„Kształtowanie podbudowy KŁSM pod ścieki monolityczne: TG 6+000; TG 8+000”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 20 cm; DDL01”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: DDL01 – wjazdy warstwa osłonowa”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 7+930 do 8+040, str P i L; DDL05”
„Prace porządkowe + profilowanie warstw przed ulepszeniem: TG 4+450; TG 4+550”
„Rozbiórka drogi technologicznej: DDP08”
„Naprawa dróg technologicznych: DDP03, DDP04, DDP05, DDP07, DDP08”
SEKCJA 3-4
Udrożnienie rowów i przepustów drogowych, usuwanie zastoisk wody. TG 9+000 – 18+137
„Rozbiórka poszerzeń z kruszywa i profilowanie skarp: DDP18, DDP17”
„Wykop: TG str. P 13+500- 13+600 rów; TG str. P 13+600 – 14+800; TG str. L 13+300 – 13+350; TG 17+950 – 18+050”
„Nasyp: TG 12+520 – 12+610; TG 12+680-12+800; TG 12+500 – 12+600 str. L – GWN; PT str. P 17+800 – 18+000; DD04 (0+000 – WD17); DD03 str. P 0+200 – 0+320”
„Ulepszenie nasypów: DD03 str. P 0+280 – 0+320”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. P 14+800 – 15+600; PT str. P 16+400 – 16+700; PT str. L 14+800 – 15+050”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. P 14+850 – 15+350”
„Ściek skarpowy: DD 04 ( WD 17 )”
„Obrzeże: DD04”
„Podbudowa z kruszywa – chodnik: DD04”
„Kostka betonowa – chodnik: DD04”
„Profilowanie skarp i rowów : DD04; DDP18”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki pod przepust  stalowy z blach spiralnie karbowanych: Droga ekspresowa S19, PH S19L-13+028.22  – średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Balustrady WS-5
Schody skarpowe WS-12
Umocnienie skarp WS-12
Montaż belek prefabrykowanych MS-13
Zbrojenie UN MS-13
Betonowanie ścian bocznych MS-13
Izolacja cienka MS-13
Odwodnienie zasypki przyczółka MS-13
Poprzecznice MS-13
Zbrojenie ścian bocznych MS-13
Deskowanie ścian bocznych MS-13
Deskowanie UN na belkach MS-13
Zasypka fundamentów MS-13
Zasypka obiektu MS-13
Podwaliny betonowe WD-14
Krawężniki na obiekcie WD-15
Izolacja cienka WD-15
Zasypka obiektu WD-15
Nawierzchnia na kapach z żywicy WD-16
Umocnienie stożków WD-16
Nawierzchnia na kapach z żywicy WD-17
Ściek przykrawężnikowy WD-17
Ściek przykrawężnikowy WD-18
Zasypka przyczółków WD-20
Drenaż za obiektem WD-20
Izolacja cienka WD-20
Roboty branżowe:
SO6   Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, wysięgników) zasilanego z SO6
SO6   Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) zasilanego z SO6
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
Kanał technologiczny
„Rozładunek materiałów km 3+400; Porządkowanie terenu km. 2+200”
Kanalizacja deszczowa – montaż wyposażenia studni, montaż włazów studni km. 7+900 – 9+000
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych km. 0+700;1+700;3+200; 6+300
ZR-16 Odhumusowanie
ZR-16 Zapłukanie igłofiltrów
ZR-16 Wykop
Budowa MOP:
Układanie ogrzewania podłogowego – MOP Prawy i Lewy
Hydroizolacja posadzki – MOP Prawy i Lewy
Izolacja posadzki styropianem – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 10 – Beton ochronny hydroizolacji
PZŁ 10 – Zasypka