Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 22/03/2021

15.03.2021 – 21.03.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Roboty zabezpieczające, usuwanie skutków roztopów.
„Odhumusowanie: DDP03 – wjazdy”
„Roboty ziemne –  wykop: TG 4+450 + TG 4+550 – rów; DDP08 – rów; TG 3+200”
„Roboty ziemne – nasyp/GWN: TG 4+450 + TG 4+550; TG od 3+000 do 3+250”
„Kształtowanie skarp nasypu: TG 4+450 + TG 4+550”
„Skarpowanie nasypu: DDL06 – prace porządkowe + zbieranie nadmiarów gliny”
„Osuszanie nasypów: 3+000-3+280; 4+420-4+470; 4+500-4+570; L02P; TG 3+350-GWN; TG 4+450 + TG 4+550 GWN”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG S19 km 8+870-9+100”
„Ściek monolityczny: km 5+880-6+020 , 6+270 – 6+300 i 7+940-8+040”
„Rozbiórki budynków kubaturowych: km 3+338-3+360”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (podbudowa z kruszywa):  DDP08”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (nasyp):  DDP08”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 7+930 do 8+040, str P i L; DDL05”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG S19 km 7+930-8+040  ”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG S19 km 7+930-8+040”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1): DDL05”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDL05”
„Ekrany akustyczne – wykonanie fundamentów palowych : EL-1 TG km  0+348 – 0+526 str.L”
„Ekrany przeciwolśnieniowe– wykonanie fundamentów palowych : TG km  0+526 – 0+626 str.L i P”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga dojazdowa DDL01, PH DDL01-1+151.46; Droga krajowa 19/74, odc.4, PH DK19-3-0+120.79  – średnica przepustów: 80 cm”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: PT str. P 13+500 – 13+600”
„Humusowanie z obsianiem: TG 16+600 – 17+200 , str. Lewa; TG 15+600 – 17+200”
„Rozbiórka poszerzeń z kruszywa i profilowanie skarp: DDP18, DDP17”
„Wykop:  TG 11+900 – 12+100; TG str. P 11+000 – 11+050 ; TG str. P 13+300 – 13+400; TG str. P 13+100 – 13+200”
„Nasyp przeciążeniowy: TG 12+500 – 12+600”
„Nasyp wraz ze zbrojeniem skarp geotkaniną PES: TG 12+640 – 12+750”
„Zbrojenie skarp geotkaniną PES: TG 12+640 – 12+700”
„Nasyp/GWN: TG 12+520 – 12+600, str.P; PT str. P 13+600; PT str. P 16+400; PT str. L 15+200 – 15+300; DD03 str. P 0+300; DD02 str. P 0+130 – WD15(0+217); DD04 str. P WD16(0+208) 0 +300; MOP prawy”
„Ulepszenie nasypów: DD02 str. P 0+130 – WD15(0+217); DD04 str.P WD16(0+208) 0 +300; DD03 str. P WD16(0+208) – 0+336- GWN”
„Profilowanie skarp i rowów : DDP18”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str.P 16+700 – 17+200; PT str. P 14+200 – 14+600; PT str. P 13+800 – 14+200; DD03 str. P”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Prawy”
„Warstwa mrozochronna : DD03 str. P WD16(0+208) – 0+335”
„Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 13+066 – 13+407 ; Wezeł Modliborzyce – łącznica prawa ”
„Wykonanie ścieku  – korytko modułowe: TG 15+619 – 15+655; TG 14+160 – 14+191”
„Ściek skarpowy: DD 04”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: DD 04 ”
„Wykonanie półmateraca geosyntetycznego – zwieńczenie kolumn betonowo-żwirowych: 12+640 – 12+670”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: DP2815L; TG km 10+500-11+470, str.L”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 10+500-11+470 str.L”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2: DP2815L”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DP2815L „
Roboty mostowe:
Schody skarpowe PZDsz-11a
Schody skarpowe WS-12
Umocnienie skarp WS-12
Zbrojenie UN na belkach MS-13
Deskowanie UN na belkach MS-13
Zasypka obiektu MS-13
Izolacja cienka MS-13
Odwodnienie zasypki przyczółka MS-13
Betonowanie ścian bocznych MS-13
Deskowanie ścian bocznych MS-13
Montaż belek prefabrykowanych MS-13
Podwaliny betonowe WD-14
Montaż dylatacji WD-15
Zasypka obiektu WD-15
Izolacja cienka WD-16
Montaż dylatacji WD-20
Betonowanie dylatacji WD-20
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-20
Płyty przejściowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-20
Roboty branżowe:
SO1   Budowa oświetlenia drogowego (montaż wysięgników i opraw) zasilanego z SO1 trasa główna
SO2    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO2 Węzeł Szastarka L01P i L02P
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
Kanał technologiczny
Kanalizacja deszczowa – montaż wyposażenia studni, montaż włazów studni km. 0+700 – 9+000
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych km. 0+300 – 9+000
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę: km 6+700-6+800; km 2+500-3+000
Kanalizacja deszczowa – KD-1 km 4+500
ZR-16 Wykop
ZR-16 – Zapłukanie igłofiltrów
Budowa MOP:
Prace porządkowe – MOP Prawy i LewyPrzepusty skrzynkowe:
PZŁ 11 – Hydroizolacja
PZŁ 11 – Zasypka