Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 04/11/2020

26.10.2020 – 01.11.2020

„Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„”USUWANIE SKUTKÓW OPADÓW DESZCZU:
Naprawa rozmytych skarp, odmulanie rowów, przepustów, odpompowywanie wody, naprawa poboczy: TG S19, WĘZEŁ SZASTARKA, DP2743L
Osuszanie warstw nasypów: TG S19″”
„”Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 4+750-5+120, str.L; TG 7+400-7+600, 8+050-8+500; TG 8+600-8+900 – pas rozdziału; DP2743L””
„”Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 4+750-5+120, str.L””
„”Roboty ziemne wykop: TG od 4+600 do 5+100 – rów; Pawlica, TG od 9+000 do 9+100; Pasy technologiczne km 6+300 – 7+400″”
„”Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 4+450
Pas technologiczny lewy, 4+000-4+400; 4+600; TG 5+950; TG od 7+825 do 7+954,6 ; Rondo Węzeł Szastarka””
„”Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 4+440-4+460; TG od 6+800 do 7+971; TG od 7+825 do 7+885; TG od 7+765 do 7+825; TG od 7+910 do 7+970; DDP08, przepust 8″”
„”Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: Rondo Węzeł Szastarka; DDP08 od 0+050 do 0+155” „”Warstwa mrozoochronna: L01P + L02P odc. „”””a””””, od 0+027,51 do 0+221,; L01P odc. „”””b””””, 0+00 do 0+124,95; L02P odc. „”””b””””, 0+399,68 do 0+517,92″”
„”Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): L01P + L02P odc. „”””a””””, od 0+027,51 do 0+221,; L01P odc. „”””b””””, 0+00 do 0+124,95; L02P odc. „”””b””””, 0+399,68 do 0+517,92 „”
„”Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: L01P + L02P odc. „”””a””””, od 0+027,51 do 0+221,; L01P odc. „”””b””””, 0+00 do 0+124,95; L02P odc. „”””b””””, 0+399,68 do 0+517,92; TG od 3+412 do 3+440; DDL05″”
„”Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 5+720 do 5+890, str P i L; DDL04; DDL05″” „”Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 4+335 do 4+405, str.L i P; TG od 5+715 do 5+885, str P i L; TG od 6+015 do 6+270, str P i L; DDL04; DDL05″”
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 4+340 do 4+410 str.L i P; TG od 5+720 do 5+885, str P i L; TG od 6+010 do 6+270, str.L i P””
„”Wykonanie poboczy gruntowych: TG od 1+600 do 1+900; TG od 6+000 do 7+400″”
„”Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 5 cm, KR3: DDL04; DDL05″”
„”Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S, grubości 4 cm, KR3: DDL04; DDL05″”
„”Obrukowanie na przepustach drogowych: DDL04, DDP05, DDP04, DDP05″”
„”Rozbiórka dróg technologicznych poza śladem docelowych dróg dojazdowych: DDL05″”
„”Wykop,przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH S19P-8+999.50 – średnica przepustu: 80 cm””
„”Wykop,przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH S19L-8+999.50 – średnica przepustu: 80 cm””
„”Ściek mulda: DP2743L; TG od 4+600 do 5+000″”
„”Ściek skarpowy trapezowy (KPED 01.24): TG od 4+600 do 5+000″”

„SEKCJA 3-4
„”Odhumusowanie: WA-P 13+500″”
„”Wykop: PT str.P 9+700 – 9+800; TG 11+000 -11+100; TG str. L 11+600 – 11+900; TG 12+200 – 12+300; TG 12+700 – 12+800 (wymiana gruntu);TG 13+200; DDL08″”
„”Nasyp: TG PDsz11a – 10+900; TG 11+090 – 11+200 – GWN; DG108738L; TG 12+700 – 12+800 (wymiana gruntu); WA-P 13+500; TG 18+000 – pas rozdziału; DW857″”
„”Profilowanie skarp i poboczy: DDL15b, DDP21; TG str. L 12+100 – 12+300; TG 17+300 – 17+400″” „”Osuszenie nasypów: TG PDsz11a – 10+900; DDL08; DG108738L; DW857 – ścieżka rowerowa + chodnik””
„”Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie: DW857″”
„”Humusowanie z obsianiem: TG 11+500 – 12+300″”
„”Ściek skarpowy: DW857″”
„”Kostka betonowa: DW857″”
„”Obrzeże betonowe: DW857″”
„”Wykonanie krawężnika: DW857″”
„”Montaż słupków barier linowych BL-4 w pasie rozdziału : km 13+550 – 15+500″”
„”Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: DW857″”
„”Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: DW857″”
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: DW857″”
„”Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: Łącznice L01L, L02 L””


„Roboty mostowe:
Zasypki obiektu WS-4
Zasypki obiektu WS-5
Izolacja z papy pod jezdnią WS-5
W-wa wiążąca WS-5
Zasypki obiektu WS-6
Montaż dylatacji WS-6
Betonowanie gzymsów ścian bocznych WS-6
Podwaliny betonowe WS-6
Umocnienie skarp WD-7
Montaż balustrad WD-7
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDdsz-8
Zasypki obiektu WS-9
Nawierzchnia kap WD-10
Montaż barier WD-10
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-12
Próbne obciążenia pali testowych MS-13
Nawierzchnia kap WD-14
Podwaliny betonowe pod stożki WD-14
Montaż barier WD-14
Ścieki przykrawężnikowe WD-14
Platforma pod UN WD-15
Rusztowanie pod UN WD-15
Deskowanie UN WD-15


„Montaz desek gzymsowych WD-16
Ścianki zapleczne (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-16
Zasypki obiektu WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-17
Podwaliny betonowe WD-17
Nawierzchnia kap WD-18
W-wa wiążąca WD-18
Ścieki przykrawężnikowe WD-18
Montaż kolektorów odwadaniających WD-18
Podwaliny betonowe WD-18
Izolacja z papy UN WD-20

„Roboty branżowe:
SO10 Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
SO3 Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów
SO6 Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400, km 7+650-7+900
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR6 km 6+300 + montaż wylotów
ZR-8 Układanie warstw konstrukcji
ZR-9 Wykop
Przebudowa rzeki Sanna


„Budowa MOP:
Instalacja wodno kanalizacyjna – MOP Lewy
Tynkowanie – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_7a, Betonowanie ścian czołowych
PZM_8a, Hydroizolacja
PZM_8a, Zasypka