Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 14/10/2021

04.10.2021 – 10.10.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDP08, DDL05, DK19/74, TG km 2+750-2+900 str.L, DDP03,
– Obsiew traw: DDP08, DDL05, DK19/74, TG km 2+750-2+900 str.L, TG 3+850-4+500
– Wykop: TG km 0+270 – 0+348, TG km 0+735-0+800
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 0+200, 0+300
– Układanie geosyntetyków: TG 0+270-0+350
– Wymiana lejów krasowych: TG km 0+735 – 0+800, 1+895 – 2+045, 2+645 – 2+700
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 0+100 – 0+270, TG 2+295-2+475
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm:
TG km 0+100 – 0+270, TG km 2+295 – 2+470
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 0+100 – 0+270, TG km 2+295 – 2+600
– Przygotowanie podłoża + rozpoznanie geotechniczne: TG km 0+270 – 0+348, TG km 0+735 – 0+800
– Iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+975 – 6+202
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05
– Wykonanie wykopu pod materace km 1+350 do 1+560 – Strona lewa TG
– Układanie matteraca gabionowrego km 0+750 do 1+200 – Strona lewa TG
– Wykonanie gwozdziowania pod materace km 0+750 do 1+200 – Strona Prawa TG
– Wykop pod fundament pod materac km 0+750 do 1+200 – Prawa strona TG
– Wykop i wykonanie drenażu głębokiego km 6+050 – 6+350- Lewa strona TG
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm profilowanie: TG 2+400, TG 2+200, TG 0+200
– Wykop precyzyjny dla skarp: TG 1+300 – 1+500
– Profilowanie warstwy C0,4/0,5 pod stabilizacje: TG 0+200, TG 0+260-0+345
– Wymiana lejów krasowych – wykop: TG 0+800, TG 1+900-2+000, TG 2+640-2+700
– Wykop rowków do naciągu geosyntetyku: TG 0+270-0+350
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu
– Odhumusowanie: Zjazdy DW857, DDP10-2, DDP13
– Humusowanie z obsianiem: DDL09, DG108738L, DDP2803L, TG 9+000 do 12+200 P i L – poprawa humusowania po ulewnych deszczach, MOP prawy i lewy
– Wykop: DDP10, DDL07 , TG 12+200 – 12+500- rów, DDP13 – wymiana
– Nasyp: DDP13, DDP10, MOP prawy enklawy, WA-L 9+515, TG 12+600 – 12+700, DP2803L – pobocze, Zjazdy DW857, DDP10-2, DDL15a
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, profilacja: PT str. P i L 11+200 – 12+000, DDP14 – niewykonane
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: miejsca piknikowe MOP prawy i lewy, MOP lewy – chodnik – niewykonane, pobocze – DDP11a, DG108738L, TG str. L i P 12+850 – 12+950, DDL09, DDL10, DP2803L
PT str. L 12+650 – 12+800″
– Umocnienie dna rowów: TG 12+460 do 12+510 , DDL07, DDL08; DDP10; DDL09; DG108738L
– Ogrodzenia: TG 9+600 do 10+200 L
– Montaż elementów małej architektury (ławki, wiaty, stoły) MOP prawy i lewy
– Wykonanie nawierzchni gumowej na placach zabaw: MOP Lewy i Prawy
– Ściek: DDP10; DDL07, TG 12+200 do 12+620 -ściek monolityczny zamiennie
– Wykonanie umocnień wylotów kanalizacji deszczowej: DP2803L
– Ekrany: Montaż podwalin w ekranach EP5L i EP5P,
– Uzupełnienie paneli ekranów przeciwolśnieniowych (w tym z drzwiami technicznymi) w udostępnionych miejscach,
– Uzupełnienie paneli ekranów odbijających (w tym z drzwiami technicznymi),
– Montaż ekranów ziemnych z wypełnieniem EL-3, EP-4.2, EP-4.3
– Bariery ochronne drogowe: Węzeł Modliborzyce – uzupełnienie łącznicy L04L, Węzeł Szastarka – dokończenie robót, DDP06, DG018625L, DDP11a, DDL02, TG km 2+907-2+949, 3+379-3+394 str.P DDL06, TG km 9+880-9+892 str. P, 9+904-9+930 str. P, 12+937-12+861 str. P, 12+870-12+970 str. L,
TG km 10+502-10+550 str.P, 10+320-10+340, 10+345-10+353 str.L, MOP Lewy i Prawy, TG km 6+356-6+380 str. L, 6+321-6+377 str.P, TG km 9+894-9+912 str. L, TG km 11+158-11+194, 11+194-11+209, 11+209-11+228, 10+676-10+705, 10+709-10+728 str.P, 11+184-11+196, 11+196-11+211, 11+211-11+244 str. L, DK 19/74, TG km 3+833-3+890 str.L
– Betonowanie słupów pod oznakowanie pionowe: S 19
– Montaż tablic znaków pryzmowych E1 i E2 SZR: VMSA07 km 14+160P, VMSA08 km 17+540L
– Wywóz humusu: DP2803L
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów: DP2803L, DDP12, DDL10, DG108738L, MOP Prawy i Lewy
– Odmulanie podłoża i rowów, profilacja skarp: DP2803L, PT str. L 9+000 – 9+100
– Załadunek materiału z odkładu: TG str. L 12+500, DDP13
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: DDP10; DDL07
– Oznakowanie pionowe: Montaż hektometrów
– Oznakowanie pionowe: Montaż krat
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 9+000 – 9+100
Roboty mostowe:
Odtworzenie i umocnienie rowów na terenie kolejowym WS-6
Roboty branżowe:
Fundamenty dla węzłów komunikacyjnych (WK) SZR: WK28, WK32, WK31a, WK32a, WK39a
Wstawianie obudów szaf węzłów komunikacyjnych WK SZR: WK 7, WK 8, WK 9, WK 10, WK12, WK15, WK 20, WK21, WK 22, WK 25, WK28, WK31, WK24, WK26, WK39, WK34, WK35, WK36, WK37, WK11 km 3+325, WK13 km 3+460, WK30 km 12+880, WK33 km 13+190
Montaż kanału technologicznego
SO 4 – MOP FELINÓW str lewa – Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO4
SO 5 – MOP FELINÓW str prawa – Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO5   SZR MOP Felinów strona prawa – Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia – montaż szafek zasilających
SZR MOP Felinów strona lewa – Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia – montaż szafek zasilających
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna km 10+000 MOP PRAWY, MOP LEWY – Roboty wykończeniowe
Czyszczenie kanalizacji deszczowej: Km 1+800, 9+500-12+500
Drenaż francuski – rowy bezodpływowe DDP03
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+000-0+320, 0+700-0+900 – niewykonane
Montaż osadników poziomych TG km 9+500-12+500
Kanalizacja deszczowa – roboty wykończeniowe TG km 9+500-12+500
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę km 7+950, km 10+000
Kanalizacja deszczowa – km 11+200 (regulacja wysokościowa włazów oraz krat studni)
Budowa MOP:
Biały montaż – MOP  Lewy km 10+000
Biały montaż- MOP  Prawy km 10+000
Prace porządkowe MOP L + P

Przepusty skrzynkowe:
PZM08b – Montaż schodów
PZM010 – Montaż schodów
PZM011 – Montaż schodów
PZŁ 02 i PŁZ 01- Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem – faza III