Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 26/10/2021

18.10.2021 – 24.10.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950,
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DDL01 ; DDP08 ; DG108625L2; DK19 odc.3, 4 ; TG: 2+300 – 2+600: ; 1+300 – 1+600; 4+500 P, 2+700-2+900 L
– Humusowanie terenu zielonego między TG a łącznicą L02P – w. Szastarka, DDL05, DDP03, TG km 3+200-3+300 str. P
– Ponowne humusowanie skarp po deszczach, wymycia TG km 6+800-7+200 str. P
– Obsiew traw DDL05, TG w km 5+900-6+050, DDL05, DDL01, DDP03, TG 2+350-2+550 PR i str P skarpa, 4+500 str P
– Ponowny obsiew traw TG km 6+800-7+200 str. P
– Umocnienie dna rowu (roboty brukarskie -mulda, płytka chodnikowa): DD01, DDP02 0+237-0+254, DD01 0+002-0+022, DD01 0+165-0+174, DD01 0+180 – 0+280
– Uzupełnienie pasa rozdziału 1+300 – 1+600, 0+300
– Układanie geosyntetyku: 0+735 – 0+800, TG km 1+175-1+300
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5: TG: 0+860 – 1+150
– Układanie geosyntetyku TG 1+895 – 2+045
– Warstwa C0,4/C0,5 TG 1+895 – 2+045, TG km 2+645-2+700 TG km 1+900, TG km 6+000
– Warstwa mrozoochronna TG 1+895 – 2+045
– Warstwa mrozoochronna TG 2+645 2+700:
– Wykonanie stabilizacji C5/6 TG 2+645 2+700
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5 TG 2+645 2+700
– Wykop TG 5+975 – 6+202, TG km 2+300, TG km 5+900 TG km 1+300, TG km 6+000
– Układanie geosyntetyku TG 6+070 – 6+170
– Nasyp TG km 1+900, TG km 6+000
– Montaż tablic pryzmowych VMSC/F8 węzeł Szastarka
– Wykop rowka do naciągu geosyntetyku TG 6+000, TG 1+175-1+300, Tg km 0+700
– Wykop precyzyjny dla skarp TG 1+300
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk
– Podbudowa z KŁM pod ściek monolityczny TG 0+300, 1+500
– Porządkowanie terenu po pracach iniekcyjnych TG 1+200,
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych, TG km 3+000 – 3+500 P
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem TG 0+300, 1+500, 2+400
– Profilowanie skarp i rowów TG 2+300-2+600
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: – średnica przepustu: 80 cm, PH S19L-2+300(1)FI 80, PH S19L-2+300.00 FI80
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm, TG km 0+065-0+370 str.P , TG km 0+025-0+370 str. L, TG km 0+850-1+150 str L+P, TG km 0+500
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P 35/50, gr. 16 cm (8+8cm) (KR6), TG km 0+850-1+150 str L+P – 1 w-wa, TG km 0+850-1+150 str P – 2 w-wa, TG km 0+850-1+150 str L – 2 w-wa, TG km 0+500 – 1w-wa, TG km 0+500 – 2w-wa, TG km 2+600 – 2+720
– Skropienie emulsją warstwy KŁSM, TG km 0+850-1+150, TG km 2+600-2+720
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej TG km 0+850-1+150 str L+P
– Wykonanie fundamentu km 0+750 do 1+200 – Strona prawa TG (Betonowanie)
– Montaż i wypełnienie kamieniem koszy gabionowych na fundamencie km 0+750 do 1+200 – Prawa strona TG
– Przykręcanie materacy do gwoździ km 0+750 do 1+200 – Lewa strona TG
SEKCJA 3-4
– Profilowanie skarp i rowów – TG 12+200 do 12+350 L i P
– Wykonanie nasypu – DDP12, DDL10, DDP10, DDL07, DDL15a, DG108738L, Zjazdy DP2803L, DDL07, DDL08, DDP15, DW857, Zjazdy DDL15a, DDL12, DDP14
– Wykonanie nasypu pod pobocze – DDL12; DDP15 DDL07, DDL08, DG108738L
– Wykonanie WUP C04/05 – PT str. P 10+850 – 10+950, PT str. L 11+500 – 11+600, PT str. P 12+100 – 12+200, DDP13, PT str. P 12+700 – 12+800, PT str. L 12+200 – 12+550
– Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego – DDL12
– Wykonanie humusowania skarp TG 12+200 do 12+350 P i L , MOP prawy, DDP10; DDL07; TG 10+000 do 11+000(lokalne usuwanie szkód)
– Wykonanie humusowania skarp DDP10; DDL07; MOP Prawy i lewy, TG 10+850 do 11+050 P
Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej TG 10+000 do 12+000
– Humusowanie pasa rozdziału Łącznica L04L; TG12+200 do 12+300 L
– Wykonanie montażu elementów małej architektury – montaż ławek MOP
– Profilowanie podbudowy z KŁSM PT 9+025-9+800 str. L, PT str. P 9+800 – 9+900, PT str. P 12+800 – 12+900, PT str. P 12+200 – 12+300, DDP14
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5, Zjazdy DDL15a,DDL15b, DDP18,DDP20, DDP18, DDL16 PT str. P 12+700 – 12+800, PT str. P 10+850 – 11+100
– Wykonanie umocnień wylotów z KD łącznica L04L, 12+200 do 12+450 L
– Wykonanie skropienia emulsją impregnacyjną na pasach technologicznych – powierzchniowe utrwalenie 9+000-9+875 PT str. P, 10+360 – 10+650 PT str. P, 10+750-11+175 PT str. P, 11+300 – 12+000 PT str. L, TG km 9+000 – 9+950 L
– Rozbiórka drogi technologicznej PT 12+800 str. P,
– Rozbiórka placu
– Rozbiórka poszerzeń kruszywa DDP14, Rozbiórka przejazdu TG km 10+600 str. P, Rozbiórka poszerzeń kruszywa PT str. P 12+800 – 12+900 i PT str. P 12+200 – 12+300, Rozbiórka przejazdu TG str. P 10+600
– Wykonanie słupków pod ogrodzenie z siatki stalowej TG 10+000 do 12+001, TG 10+100 do 10+600 L
– Montaż tablic pryzmowych VMSC/F8.
– Montaż bramownicy VMSC E-1
– Roboty ziemne – wykop TG str. P 11+000, MOP lewy – rów
– Odhumusowanie zjazd DG108738L, Zjazd DDP14-3, DDL07; DDP10; TG10+650 do +720 P
Zjazdy DDL16-1, DDL15a-17b, DDL12
– ZABUDOWA PRZEPUSTÓW WLOT/WYLOT, UMOCNIENIE KOSTKĄ KAMIENNĄ NA PODSYPCE 1:3 PH DDL10-0+040.00 FI 60; PH PTL-11+339.92 FI 50; PH 108738L-0+139.42 FI 80; PH DDL09-0+397.94 FI 80,
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych, TG 9+000 – 9+900 P, TG 12+200 – 13+200 L
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia za pomocą grysów 2-5 i 5-8 i emulsji c65BP3PU – 63+100 – 63+450 P
– Wykonanie nasadzeń roślinności – krzewy MOP Lewy
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Prace wykończeniowe na oświetleniu
Montaż szafek systemu Zasilania
Montaż wpustów TG km 2+665, km 1+900-2+050
Montaż pierścienie odciążających TG km 2+665
Roboty wykończeniowe – sieć wodociągowa i sanitarna – MOP PRAWY i MOP LEWY km 10+000
Przebudowa i umocnienie koryta rzeki Sanna
Wykonanie rowu J – wykop
Wykonanie drenażu DF2 km 1+350 do 1+560 – Strona lewa TG
Wykop i wykonanie drenażu głębokiego km 6+050 – 6+350- Lewa strona TG
Budowa MOP:
Odbiory – MOP Lewy + Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZM08b – Montaż schodów
PZM 8 , 8a, 8b- Umocnienie stożków i koryta kamieniem hydrotechnicznym
PZŁ 02 i PŁZ 01- Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
PZŁ 10 – montaż schodów i stożków
PZŁ 11 – montaż schodów i stożków