Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 02/11/2021

25.10.2021 – 31.10.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm TG 2+590-2+730, TG 0+500 Ugięcie
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P 35/50, gr. 16 cm (8+8cm) (KR6) TG 2+600-2+720, TG 0+500 Ugięcie, TG 1+790 – 2+090
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950,
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DDP03;
– Humusowanie pasa rozdziału TG: 0+000 – 0+400; 0+850 – 1+150
– Humusowanie terenu zielonego między TG a łącznicą L02P, L02L -w. Szastarka,  TG 0+000 – 0+550 P/L , TG 2+700 – 2+800 P/L, TG str. L 0+850 – 1+150, 5+150-5+700 L – ponowne humusowanie
– Obsiew traw TG km 0+000-0+400, TG km 2+350-2+850 P, TG km 5+150-5+700 L – ponowny obsiew, DDP08
– Wykonanie stabilizacji C5/6 TG: 1+150 – 1+350; TG 1+895 – 2+080; TG 5+975 – 6+200
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5: 1+150 – 1+350;  TG 1+895 – 2+080; TG 5+975 – 6+200
– Wykop TG 5+975 – 6+202
– Wykonane cieków trójkątnych TG 0+260 – 0+311 + ugięcie nad PZDs, TG 1+502-1+651, TG 2+626 – 2+710
– Układanie geosyntetyku TG 5+975 – 6+200; 0+735 – 0+800
– Warstwa transmisyjna TG 1+175-1+300; TG 5+975 – 6+200:; TG: 0+735 – 0+800
– Warstwa C0,4/0,5 TG: 0+735 – 0+800; TG: 1+150 – 1+350; 5+975 – 6+200
– Warstwa mrozoochronna TG: 1+150 – 1+350; TG 5+975 – 6+200
– Montaż i wypełnienie kamieniem materacy gabionowych na skarpie km 0+750 do 1+200 TG str.P
– Profilowanie warstwy pod stabilizację C0,4/0,5: TG 1+175-1+300, TG 6+000
– Podbudowa z KŁM pod ściek monolityczny TG 0+300, 1+500
– Wykop rowka do naciągu geosyntetyku TG 0+750, 6+200
– Wykop precyzyjny dla skarp TG 1+500
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni: TG 0+300, 1+500 pod pasem rozdziału TG 2+300-2+600 pod poboczem
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk TG 5+980, TG 6+150
– Profilowanie warstwy mrozoochronnej + dogęszczanie do parametrów odbiorowych TG 1+900
– Układanie geomembrany w rowach TG km 2+350-2+400 L
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na pasach technologicznych, TG km 3+000 – 3+400 P
– Oznakowanie poziome – grubowarstwowe DP2744L (pod WS-4)
– Wymiana gruntu TG 6+160-6+202
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów TG 2+600
SEKCJA 3-4
– Wykop rów DDP13, DDP14
– Wykop PT str. P 12+300
– Profilacja skarp TG str. P 12+200 – 12+300
– Profilacja terenu i poboczy pomiedzy DDP13 a PT str. P 12+500 – 12+600
– Nasyp pobocze DDP14 DDP13, DDL08, Zjazdy DDP12, DDL12-1
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 Zjazdy, DP2803L, DDL07, DDP10, DDL10, DG108738L, DDP12, DDP13, DDL08, DDL11
– Zjazdy do zbiorników ZR-16, ZR-17, ZR-18
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich MOP Lewy i Prawy, TG 12+000 do 12+850, Enklawa węzeł Modliborzyce str. L, sekcja 3 – usuwanie szkód
– Wykonanie humusowania skarp DDL08
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m TG sekcja 3
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia TG km 12+000 -18+100, 17+300 – 15+000 L, 18+000 – 18+137 L i P, TG km 11+800 – 12+150 L, 64+000 – 65+000 L
– Wykonanie montażu elementów małej architektury – montaż stołów oraz ławek , koszy na śmieci MOP prawy i lewy
– Wykonanie nasadzeń krzewów, drzew (zieleń) MOP prawy i lewy
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze DG108738L, DDL12
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, profilacja PT str. P 12+000 – 12+550
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm DDP 14
– Warstwa Ścieralna – Beton asfaltowy AC 11S grubości 4 cm: DDP 14
– Załadunek z hałdy DDP13, TG str. L 10+400
– Rozbiórka drogi technologicznej
– Rozbiórka poszerzeń kruszywa PT str. P 12+200 – 12+300
– Rozbiórka przejazdu TG str. L 10+500
– Oznakowanie poziome – cienkowarstwowe: Mopy Felinów, Drogi poprzeczne i dojazdowe
– Oznakowanie poziome – Montaż PEO: Węzeł Modliborzyce
– Oznakowanie poziome – grubowarstwowe: TG 12+100 – 12+950 oraz uzupełnienia w km 10+500 i km 3+800, DP2743L (WD-7) i DP2802L (WD-10), Węzeł Modliborzyce
– Wykonanie ogrodzeń – montaż słupków TG sekcja3
Roboty mostowe:
Próbne obciążenie obiektu MS-13
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Prace wykończeniowe na oświetleniu
Montaż szafek systemu Zasilania
Budowa kanału technologicznego
Regulacja wysokościowa wpustów km 0+200-0+350, 2+350-2+665
Montaż wpustów Km 1+900-2+065, km 2+350-2+665, km 5+975-6+200, km 6+000, 1+200-1+300
Montaż pierścienie odciążających km 1+900-2+100
Roboty wykończeniowe – sieć wodociągowa i sanitarna – MOP PRAWY i MOP LEWY km 10+000
Wykonanie drenażu DF2 km 1+350 do 1+560 TG str.L
Wykonanie rowu J – Wykop
Budowa MOP:
Odbiory – MOP Lewy + Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZM07 i PZM 8 – Prace wykończeniowe
PZM05 i PZM 6 – Prace wykończeniowe