Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 04/09/2020

24.08.2020 – 30.08.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DDL05
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+800 do 1+500; TG od 4+500 do 5+100 – wykop rów; TG od 5+300 do 5+900 – wykop rów; TG od 5+980 do 6+200; TG od 8+000 do 9+000
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 1+550 do 1+900; TG od 3+420 do 3+650; TG od 4+500 do 5+100 – skarpowanie nasypu; TG od 5+300 do 5+900 – skarpowanie nasypu; TG 4+520; TG od 5+850 do 5+950
TG od 7+680 do 7+825; DK19/74 odc. III + odc. IV; DDL06
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+550 do 0+595, GWN; TG od 1+850 do 1+900; TG od 3+423,5 do 3+700; TG od 7+692 do 7+825
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 40 cm (KR6-KR3): DD01; DDL06
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 2+116 do 2+220
– Warstwa mrozoochronna grubości 22 cm: DK 19/74 odc. III; DK 19/74 odc. IV
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 0+550 do 0+690; TG od 2+116 do 2+220; TG od 5+720 do 5+800
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 0+360 do 0+690; TG od 2+116 do 2+235; TG od 5+720 do 5+800; DP2802L; DP2743L; DD01; DK 19/74 odc. III + odc. IV; Chodnik na DP 2743L
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 7+190 do 7+635, str. L i P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 8+035 do 8+205, str.L i P; TG od 7+190 do 7+630, str. P i L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 8+030 do 8+205, str.L i P; TG od 7+205 do 7+500, str.P; TG od 7+200 do 6+630, str.L i P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, grubości 8 cm: TG od 7+190 do 7+620, str.L i P
– Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm: DP2743L
– Krawężnik betonowy: DP2802L; DP2743L
– Krawężnik kamienny: DP2743L
– Podbudowa pod ściek trójkątny monolityczny: DP2743L; TG 8+000
– Ściek trójkątny monolityczny: TG S19 km 8+038-8+265
– Montaż reperów osiadań: TG 2+935
– Rozbiórka i budowa bypassów: TG 5+800, 7+600
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+200 – 9+400; DDL16 – wykop rów
– Nasyp: TG PZDsz11 – 10+600; TG 10+650 – 10+750; TG 10+750 – 10+820; TG WS12 – 11+240; TG 11+207 – 11+280; TG 14+200 – 14+700 – pas rozdziału; DD03 (WD16) 0+040 – 0+310; DD02 WD15(0+270) – 0+360; DDL17; DG108739L 0+150 – WD20(0+221); L03P, L04P
– Osuszenie nasypów: TG 10+550 – 10+600; TG 10+650 – 10+700; TG 10+750 – 10+820; TG WS12 – 11+240; TG 11+207 – 11+300; DD02 WD15(0+270) – 0+360; DD03 0+040 -WD16(0+155); L03P, L04
– Profilowanie rowów, skarp i poboczy: TG 15+700 – 17+200
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+650 – 10+850
– Warstwa mrozoochronna: TG 9+770 – 10+000
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. L 9+675 – 10+000; TG str. P 9+800 – 10+200
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa 9+800 – 10+400
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG 11+475 – 12+280, str. L i P; TG km 13+440 – 14+105, str.P; TG km 13+440 – 13+565, str.L; TG 17+170 – 18+140, str.L; TG 17+945 – 18+134, str.P i L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: TG 17+945 – 18+137, str.P; TG 17+955 – 18+140, str.L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG 13+440 – 13+570, str.L; TG 13+440 – 14+110, str.P; TG 17+170 – 18+140, str. P i L
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 11+651.09 – 12+280, str.prawa; TG 11+651.09 – 12+280, str.lewa
– Ułożenie geosiatki PVA: TG 10+770 -10+820
Roboty mostowe:
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Zasypki obiektu WS-3
Zasypki obiektu WS-4
Izolacja cienka ścian WS-4
Kapy chodnikowe WS-5
Zasypki obiektu WS-5
Krawężniki na obiekcie WS-5
Izolacja cienka ścian WS-5
Drenaż za przyczółkiem WS-5
Montaż desek gzymsowych WS-5
Izolacja UN z papy WS-6
Beton ochronny WS-6
Kapy chodnikowe na skrzydłach WD-7
Ułożenie asfaltu lanego WD-7
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach  WD-7
Drenaż za obiektem WD-7
Zasypki obiektu WD-7
Izolacja z papy WD-7
Krawężniki za obiektem WD-7
Betonowanie zamków i uciągleń WS-12
Drenaż na obiektem WS-12
Izolacja cienka ścian WS-12
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Drenaż na obiektem PZDdsz-8
Izolacja cienka ścian PZDdsz-8
Izolacja cienka ścian PZDsz-11a
Drenaż za obiektem PZDsz-11a
Zasypki obiektu  WD-10
Odwodnienie zasypki geokompozytem WD-10
Drenaż za obiektem WD-10
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-14
Zasypki obiektu WD-14
Montaż dylatacji WD-14
Zbrojenie płyt przejściowych WD-14
Montaż desek gzymsowych WD-14
Układanie krawężników WD-14
Sprężanie UN WD-16
Rozdeskowanie UN WD-16
Zbrojenie zakotwień WD-16
Deskowanie zakotwień WD-16
Betonowanie zakotwień WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-17
Zasypki obiektu WD-18
Stożki WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-18

Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – SO1
Budowa oświetlenia drogowego – SO2 Węzeł Szastarka
Budowa oświetlenia drogowego – SO3
Budowa oświetlenia drogowego – SO7
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400 – 3+550
Kanalizacja deszczowa – KDZR3 – km 1+700-1+800
Kanalizacja deszczowa – wyloty na skarpę km 3+600 – 4+200
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – MOP (montaż separatora) km 10+000
Kanalizacja sanitarna – MOP (montaż oczyszczalni ścieków) km 10+000
Regulacja krat pod ściek – km 11+700 – 12+300
Regulacja krat pod ściek – km 8+000 – 8+300
Drenaż w pasie rozdziału – km 4+540 – 4+950
Drenaż w pasie rozdziału (przejście poprzeczne) – km 3+467
ZR-05 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-14 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-17 Układanie płyt ażurowych
Umocnienie skarp w jarze km 10+755

Budowa MOP:
Murowanie ścian MOP Prawy
Zbrojenie pomieszczenia socjalnego – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Hydroizolacja
PZŁ_1, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZŁ_2, Hydroizolacja
PZŁ_2, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZM_3, Beton ochronny hydroizolacji
PZM_3, Zasypka