Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 16/08/2021

09.08.2021 – 15.08.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 5+200 – 9+000
– Odmulanie i odbudowa rowów: węzeł Szastarka L01P odc. B
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: węzeł Szastarka L01P odc. B, TG km 1+830-1+900, 6+600-6+700 + poprawa zahumusowanych skarp, Rondo DK19 odc. 3,4, TG 3+000-8+950 – ponowne humusowanie pasa rozdziału
– Uszczelnienie rowów geomembraną: węzeł Szastarka L01P odc. B
– Obsiew traw: TG km 4+550-8+900 – ponowne obsianie pasa rozdziału
– Wykop: TG km 0+000 – 0+348, TG km 0+735 – 1+568, TG km 2+295 – 2+645, DDP03, DK19/74 odc. III+IV – rów
– Kształtowanie skarp i rowów: DK19/74 odc. III+IV
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Drogi serwisowe – pobocze
– Wymiana gruntu wykop wraz z powtórnym wbudowaniem z ulepszeniem spoiwem hydraulicznym i zagęszczeniem: TG 0+000-0+120, (leje krasowe)
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczami: drogi serwisowe
– Przygotowanie podłoża + Układanie geosyntetyków (wraz z wykonaniem warstwy transmisyjnej): TG km 0+000 – 0+130, TG km 1+000 – 1+150
– Badania geotechniczne po wykonaniu wykopów: TG km 0+000 – 0+348, 0+735 – 1+568, 2+295 – 2+645
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: węzeł Szastarka łącznica L01P i L02P odc.b, DK 19/74 odc. 3 i 4
– Ściek skarpowy: L01P odc. B, TG km 1+575 – 1+693
– Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDP 02
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDP 02
– Rozbiórka warstwy mrozochronnej: TG 2+300-2+640
– Bypass przy DK19 odc. 3 i 4 + Rondo DK19/74: rozbiórka
– Odtworzenie terenu po bypassie + humusowanie: Bypass DK19/74
– Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż wypełnień: km 0+526 – 0+626 str. L i P, TG km 1+723-1+823 str. P
– Wykonanie belek fundamentowych pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe (wraz z fundamentami pod bariery) nad obiektami w ciągu S19: TG km 0+526 – 0+626 str. L i P, TG km 8+000 str. L i P, WS-4 km 2+994 str.L, PZDd-2 km 1+723 str.P
– Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 3+077-3+159, 3+336-3+348, 3+413-3+428, 4+437-4+479, 4+496-4+523, 6+737-6+768, 6+775-6+790,10+805-10+909 str.P, łącznica L01P i L02P odc.b, L01L, L02L węzeł Szastraka
SEKCJA 3-4
– Humusowanie skarp z obsianiem: 13+000 do 18+137 – poprawki
– Wykop: TG 12+350 do 12+500 – odcinek zjawisk krasowych: TG str. L 12+950, TG str. L 14+700, DG108738L DDP10 – rów, TG 12+350 – 12+500 – rów 1,2×1,2m
– Nasyp: MOP lewy i prawy pod chodniki- piasek, MOP prawy enklawy, TG 12+500 – 12+800, TG 12+425, DDL12
– Profilowanie skarp: TG str. L i P 12+500 – 12+800
– Profilowanie rowu: DW857
– Stabilizacja GWN: TG str. P 12+500 – 12+800
– Warstwa mrozochronna: TG 12+830 – 12+900
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG str. P 12+500 – 12+620 TG 12+425, PT str. P 9+500
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – pobocze uzupełnienie: MOP lewy, TG str. L i P 13+500 – 18+100 (TG pobocze str. L 9+140 – 9+400, TG pobocze str. L 14+000 – 15+100, 17+200 – 18+100 – uzupełnienie)
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: MOP Lewy, DDL12, PT str. L 12+000 – 12+100
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. L i P 12+650 – 12+900
– Obrzeże: MOP Prawy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP Prawy”
– Wykonanie ogrodzenia: TG 9+500 do 12+000
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): MOP Lewy
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 9+400-12+120 str.L
– Wykonanie belek fundamentowych pod ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe (wraz z fundamentami pod bariery) nad obiektami w ciągu S19: PZDdsz-11a km 10+718 str.L i P
– Rozłożenie geotkaniny 800 kN – uzależnione od wyników badań geologicznych (zjawiska krasowe):
TG 12+350 – 12+500
– Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP13
Roboty mostowe:
Montaż balustrad PZDd-2
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDdsz-8
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-9
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu PZDsz-11a
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-12
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu MS-13
Stałe punkty wysokościowe WS-4
Stałe punkty wysokościowe PZDdsz-8
Stałe punkty wysokościowe WS-9
Stałe punkty wysokościowe PZDsz-11a
Stałe punkty wysokościowe WS-12
W-wa wiążąca MS-13
Roboty branżowe:
SO 6 – Trasa główna – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO6
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
SO 2 – Budowa oświetlenia drogowego (słupy, oprawy) zasilanego z SO2
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – km 12+000-12+500 (rozbiórka wpustów)
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000 (regulacja wysokościowa włazów)
Kanalizacja deszczowa – KD-ZR16a km 12+650-12+850
Prace porządkowe km 12+500-12+850 -KDZR14, KDZR16a
Budowa MOP:
– robót nie prowadzono

Przepusty skrzynkowe:
PZM08 – Odmulanie