Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 22/09/2020

14.09.2020 – 20.09.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 3+900-4+060, str.L; TG 3+880-4-236, str.P; TG 4+800-4+960, str.P; TG 4+560-4+760, str.P
– Humusowanie: TG 3+900-4+300, str.L – skarpy; TG 3+970-4+300, str.P – skarpy; TG 4+800-4+960, str.P – skarpy; TG 4+560-4+760, 3+880-3+980, str.P – geomembrana; TG 5+300-5+500, str.P – skarpy
– Roboty ziemne wykop: TG 1+400 – 1+600; TG 7+954 – 7+976; TG 6+950 – 7+100; WS-3 – rów; DDL 05
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 1+150 – 1+900; TG S19 km 2+963 – 3+385; TG S19 km 3+900 – 4+000; TG S19 km 7+500 – 7+600
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 1+815-1+865; TG 2+900-3+200; TG 3+150 3+350; TG 3+850; TG 4+510-4+515; TG 5+900 -5+950; DDP07 0+280-0+365; L02P
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 1+550 do 1+650; TG S19 km 3+425-3+700
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG S19 km 3+425-3+850
– Wykonanie pobocza z mieszanki kruszyw niezwiązanych 0/31,5mm: TG 0+600 – 1+100
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: WD7 od 0+000 do 0+439; TG od 2+080 do 2+260, str.L i P; TG od 2+620 do 2+880, str.P; TG od 8+040 do 8+270, str. L i P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 2+080 do 2+290 str.L i P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB 25/55-60, KR3 – KR7 grubości 8 cm: TG od 2+605 do 2+820, str.L; TG od 2+620 do 2+800, str.P; TG od 8+045  do 8+270, str.L i P
– Ściek trójkątny metodą ciągłego betonowania: TG 0+600; TG 2+750; TG 4+550
– Ściek skarpowy trapezowy (KPED 01.24): S19 km 3+900-4+200, 4+750
– Ściek trójkątny: DDP01, DD01
– Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki):  DP2743L
– Korytka muldowe: TG od 3+900 do 4+200, 4+750
– Płytki chodnikowe: TG od 3+900 do 4+200, 4+750
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG 9+100 – 9+200
– Humusowanie: TG 13+900-14+800 – rów + skarpa, str.L; TG 14+700-14+900 – rów + skarpa, str.P
– Wykop: TG 9+200 – 9+500; TG 12+000-12+700; TG 12+600 – 12+700 (wymiana gruntu); TG 13+400
L03P
– Nasyp: TG PZDsz11 – 10+850; TG 11+250 – WS 12; TG 12+000 – 12+400; TG 12+600-12+700 – wymiana gruntu; TG PZM(13+415) – 13+450; TG 14+200 – pas rozdziału; TG 15+100 – 15+600, str. L – pas technologiczny; TG 15+800 – 16+100, str. P – pas technologiczny; DD03 0+040 – WD16(0+155)
DW857
– Profilowanie skarp, poboczy i rowów: TG 13+500 – 15+600 str. L; TG 13+500 – 17+150 str .P; TG PZDsz11 – 10+850; TG WS12 – 11+300; DDL15a
– Osuszenie nasypów: TG PZDsz11 – 10+850; TG 11+300 – WS 12; TG PZM(13+415) – 13+450; DD03 0+040 – WD16(0+155); DG108739L 0+120 – WD20(0+221)
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 9+425 – 9+675; TG 13+350 – 13+415; DW857 0+525 – 0+642; DDL14 0+300 – 0+650
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej C1,5/2: DW857 (WD14)
– Podbudowa pomocnicza C5/6: DW857 (WD14)
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG 15+600 – 17+250 str.L -pobocza; TG 13+530 – 13+787 str. L; TG str. P 13+645 – 14+900; 15+300 – 17+250 str. P; DW857
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG 9+750 – 10+500, str.L i P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 9+770-10+500, str.L
– Ułożenie geomembrany: TG 13+900-14+800 – rów + skarpa, str.L; TG 14+700-14+900 – rów + skarpa, str.P
– Wykonanie ścianek szczelnych: TG 12+700; TG 12+638
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 9+764-10+173
Roboty mostowe:
Deskowanie gzymsu PZDd-2
Zasypka obiektu WS-4
Izolacja elementów prefabrykowanych WS-4
Zasypki obiektu WS-5
Montaż desek gzymsowych na skrzydłach WS-5
Betonowanie gzymsów na skrzydłach WS-5
Montaż desek gzymsowych WS-6
Układanie krawężników WS-6
Układanie ścieku przykrawężnikowego WD-7
Nawierzchnia z żywicy na kapach chodnikowych WD-7
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Zasypki obiektu PZDdsz-11a
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Montaż dylatacji WD-10
Deskowanie ścianek zaplecznych WD-10
Betonowanie ścianek zaplecznych WD-10
Zbrojenie ścianek zaplecznych WD-10
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-10
Zasypki obiektu WD-10
Krawężniki na obiekcie WD-10
Montaż desek gzymsowych WD-10
Zasypki obiektu WS-12
Zbrojenie kap chodnikowych WD-14
Betonowanie kap chodnikowych  WD-14
Krawężniki na obiekcie WD-14
Montaż desek gzymsowych WD-17
Deskowanie ścianek zaplecznych WD-17
Zasypki obiektu WD-17
Montaż dylatacji WD-18
Betonowanie dylatacji WD-18
Zbrojenie dylatacji WD-18
Deskowanie dylatacji WD-18
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-18
Zasypki obiektu WD-18
Zbrojenie płyt przejściowych WD-18
Betonowanie płyt przejściowych WD-18
Montaż desek gzymsowych WD-18
Deskowanie UN WD-20
Zbrojenie UN WD-20
Trasowanie kabli sprężających WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia SO1
Budowa oświetlenia SO2
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Budowa oświetlenia SO7 (L03 i 04P)
Kanalizacja sanitarna – MOP km 10+000 (zagęszczanie warstw zasypki przy oczyszczalni ścieków)
Kanalizacja deszczowa – ustawienie włazów żeliwnych wpustowych C250 oraz D400 km 11+050-11+200, 0+300-0+700
Kanalizacja deszczowa – regulacja wpustów pod ściek trójkątny w km 0+300-0+700 i 3+400-3+700
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KD-2a km 6+400
Kanalizacja deszczowa – KD-3 km 11+050-11+200
Kanalizacja deszczowa – KDZR9 km 8+260
Kanalizacja deszczowa – KDZR10 km 10+650-10+700
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-17 Układanie płyt żurowych
Umocnienie skarp matą kokosową w jarze km 10+755
Wykonanie narzutu kamiennego w jarze km 10+755
Obruk z kamienia naturalnego – P09
Budowa MOP:
Zbrojenie stropodachu – MOP Prawy
Betonowanie stropodachu – MOP Prawy
Zbrojenie i deskowanie stropu pomieszczenia socjalnego – MOP Prawy
Murowanie attyki – MOP prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_8b, Deskowanie ścian czołowych
PZM_8b, Betonowanie ścian czołowych