Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 09/09/2020

30.08.2020 – 06.09.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+800 do 1+500; TG od 5+980 do 6+200; TG 6+800; TG od 7+400 do 7+600; DDL 05
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 1+550 do 1+900; TG od 3+420 do 3+650; TG od 3+050 do 3+300; TG 5+850 do 5+950; TG od 7+680 do 7+825; L01P odc. „b” + L02P odc. „b”
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 3+600 do 3+700; TG 3+085; TG 2+100; DP2743L
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG od 2+065 do 2+116; TG od 5+980 do 6+200
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 2+050 do 2+116; TG od 5+980 do 6+200;
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5 mm: TG od 2+116 do 2+235; TG od 5+720 do 5+800; DP2743L; DP2802L
– Podbudowa pod chodnik na DP2802L
– Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm: DP2802L
– Krawężnik betonowy: DP2802L; DP2743L
– Ściek trójkątny: DP2802L; DG108625L
– Rozbiórka i budowa bypassów: TG 5+800, 7+600
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+200 – 9+600; TG 12+540 – wymiana gruntu; TG 15+700
– Nasyp: TG 10+600 – PZDsz 11a; TG PZDsz 11a- 10+850; TG 12+540 – wymiana gruntu; L03P, L04P; TG WS12 – 11+400; TG 13+550 – 13+900 – pas rozdziału; TG 13+600 – 15+600 – pobocze; TG 14+200 – 15+000 – pas rozdziału; TG 15+700 – 17+900 – pas rozdziału; Pas technologiczny str. P 15+800 – 16+000
– Osuszenie nasypów: TG 10+590 – 10+850; L03P, L04P; TG WS12 – 11+240; DD03 0+040 -WD16(0+155)
– Profilowanie rowów, skarp i poboczy: TG 15+700 – 17+200
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG str. P 9+675 – 9+800
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. L 9+675 – 9+800; TG str. P 9+675 – 10+400; DDL 15b
– Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG 9+745 – 10+550, str.L; TG km 9+750 – 10+520, str. P
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG 9+755 – 10+505, str.L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: TG 9+750 – 10+557, str.P; TG 9+750 – 10+510, str.L
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG 11+475 – 12+280, str.L; TG 11+480 – 12+280, str.P
Roboty mostowe:
Zasypka obiektu WS-4
Montaż desek gzymsowych WS-5
Zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WS-5
Betonowanie kap chodnikowych na obiekcie WS-5
Izolacja cienka WS-6
Układanie krawężników WS-6
Montaż desek gzymsowych WS-6
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Zasypki obiektu WD-10
Izolacja cienka  WS-12
Betonowanie dylacji WD-14
Betonowanie płyt przejściowych WD-14
Zbrojenie płyt przejściowych WD-14
Montaż desek gzymsowych WD-14
Krawężniki na obiekcie WD-14
Izolacja ścianek zaplecznych WD-14
Zasypki obiektu WD-14
Rozdeskowanie UN WD-16
Zbrojenie ścianek zaplecznych WD-16
Zbrojenie ścianek zaplecznych WD-17
Kotwy kap chodnikowych WD-17
Zasypka obiektu WD-18
Krawężniki na obiekcie WD-18
Kotwy kap chodnikowych WD-18
Deskowanie ścianki zaplecznej WD-18
Platforma pod UN WD-20
Rusztowanie pod UN WD-20
Deskowanie UN WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego – S03
Budowa oświetlenia SO7 (L03 i 04P)
Kanalizacja deszczowa – KDZR1 – km 0+730
Kanalizacja deszczowa – KDZR3 – km 1+700-1+800
Kanalizacja deszczowa – wyloty na skarpę km 3+600 – 4+200
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400-3+700
Kanalizacja deszczowa – MOP Prawy (montaż osadnika) km  10+000
Montaż komory pod biologiczne oczyszczanie ścieków km 10+000
ZR-11 Wykop
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-17 Układanie płyt ażurowych
Umocnienie gabionami w jarze km 10+755 – prawa strona
Budowa MOP:
Murowanie ścian MOP Prawy
Betonowanie stropu pomieszczenia socjalnego – MOP Lewy
Zbrojenie stropodachu – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
– roboty nie były prowadzone