Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 13/09/2021

06.09.2021 – 12.09.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu. Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 2+750-2+850, DDL01a, L01P odc a L02P odc b, TG km 7+650-7+700 P, DDL07, DDL05 , DDP03, DDP07
– Ponowny obsiew traw: TG km 2+980-3+200, 4+300-8+800, L02P odc b
– Wykop: TG 2+295-2+645, TG 0+735 – 1+568
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 0+000 – 0+100, TG 0+735-1+568
– Układanie geosyntetyków: TG 2+295 – 2+645
– Wymiana lejów krasowych: TG km 2+295 – 2+645, TG 0+735 – 1+568
– Profilowanie warstwy C04/0,5 + doprowadzenie do parametrów odbiorowych: TG km 0+000 – 0+100
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG 0+735-1+568
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG 0+735-1+568
– Odwierty pod iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+980-6+154
– Odmulanie rowów: TG km 2+750-3+400, 6+600-7+150, L01P odc b, L02P odc b
– Ponowne humusowanie skarp: TG km 4+300-8+800, L02P odc b , L02L, TG km 2+750-3+400, L01P odc b
– Nasyp z wykopu + załadunek z hałd: TG 0+735 – 1+568, TG 2+400-2+640
– Wykop rowków do naciągu geosyntetyku: TG 2+295 – 2+645
– Profilowanie podłoża pod warstwę transmisyjną: TG 2+295 – 2+645
– Profilowanie warstwy transmisyjnej: TG 2+295 – 2+645
– Wykonanie warstwy C0,4/0,5 stabilizacja + profilowanie: TG 0+735 – 1+568
– Profilowanie warstwy C0,4/0,5 pod stabilizację: TG 1+320-1+568, TG 2+475 – 2+645
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm: TG km 0+735 – 1+568
– Dogęszczanie warstwy mrozoochronnej do parametrów odbiorowych: TG 1+320-1+568
– Pompowanie iniektu: TG km 5+980-6+154
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu, naprawa rozmytych skarp i rowów, pompowanie i spuszczanie zalegającej wody lokalnie TG 9+000 do 18+137
– Humusowanie skarp z obsianiem: DW 857, Łącznice L03L i L04L, TG 9+000 do 18+137 – usuwanie szkód
– Wykop: TG 12+200 – 12+350 – zjawiska krasowe, DW857, DG108738L, DDL16, DDL17, L04L – rów
– Profilowanie skarp, rowów i poboczy: DW857, DDL16, DDL17, L04L, DDP12
– Obrzeże: MOP Prawy i Lewy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP Prawy i Lewy
– Krawężnik betonowy: TG 12+540 do 12+830 P
– Ściek trójkątny wykonywany metodą ciągłego betonowania: TG 12+640 do 12+850; łącznica L04L
– Wykonanie umocnienia skarp nasypu płytą ażurową: TG 12+540 do 12+830 P
– Wykonanie nawierzchni betonowej C35/45 gr. 25cm: MOP Prawy i Lewy
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: MOP Lewy
– Rozłożenie geotkaniny: TG 12+200 – 12+350
– Kruszenie materiału z wykopu: TG 12+200 – 12+350
– Wykop rowka 1,2 x 1,2 m: TG str. L i P 12+200 – 12+350
– Nasyp: DG108738L , TG str. L 11+300 – 11+400 – pobocze, Zjazd DDL12
– Nasyp (odcinek krasowy): TG 12+200 – 12+350
– Odmulanie rowów i profilacja: DDP16,DDL16, DDP17, DDL14, DG108738L, L03L i L04L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG 12+650 – 12+800 – pod cieki, DDP20, DDL17, DDP17 – pobocze, MOP Prawy – chodnik
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: TG str. P 9+100 – 9+400, TG str. P 8+900 – 9+100
– Umocnienie skarp ażurami: TG 12+540 do 12+830
– Ściek: MOP Prawy i Lewy
– Wykonanie krawężnika przy ścieku o zmiennej niwelecie: TG 12+790 do 12+830 L i P
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP prawy
– Montaż wypełnień: ekran akustyczny EL-6.1 TG km 11+254 – 11+300 str. L i EL-6.2 TG km 11+300 – 11+394 str. L
– Ekran przeciwolśnieniowy: wiercenie i betonowanie pali: TG km 12+578 – 12+678 str. L+P
– Wykonanie pętli indukcyjnej TC03 – SZR węzeł Modliborzyce
Roboty mostowe:
Schody skarpowe MS-13
Podwaliny betonowe MS-13
Roboty branżowe:
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Szastarka
SO 7 – Węzeł Modliborzyce – Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka) zasilanego z SO7
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – km 12+650-12+850 (montaż krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – km 10+000 MOP LEWY (regulacja wysokościowa włazów oraz krat studni)
ZR-18 Odpompowywanie wody ze zbiornika
Budowa MOP:
Płytki wewnętrzne – MOP Lewy km 10+000
Płytki wewnętrzne – MOP Prawy km 10+000
Szpachlowanie MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM7a – montaż półek
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem (wiercenia)
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem (wiercenia)