Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 14/10/2021

27.09.2021 – 03.10.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach deszczu TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDP08, DDP05, DDP06, DDL05A, DDP04, DG108625L, DDL05, TG 2+840 – 2+890 str. L
– Obsiew traw: LO1P, DDP06, DDL05a, DDP05, DDP04, 3+000-3+400 P, DDP08, DG108625L, DDP08, DDL06, 2+840+2+890 L, TG 3+000-3+400 L, 4+400-4+550 L – ponowny obsiew
– Wykop: TG km 0+280-0+348, TG km 0+735-0+800, TG km 1+845-2+045, TG 2+700
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG 0+200, TG 2+295-2+475
– Układanie geosyntetyków: TG km 0+100-– 0+225
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm: TG km 2+300 – 2+500
– Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 22 cm profilowanie: TG km 0+000 – 0+100, TG km 0+800 – 0+900
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): TG km 2+295-2+475
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG km 2+480 – 2+630, TG km 0+000-0+100
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG km 0+800 – 0+900, TG km 2+500 – 2+630
– Przygotowanie podłoża + rozpoznanie geotechniczne TG 0+100-0+225
– Iniekcje niskociśnieniowe: TG km 5+975 – 6+202
– Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05, DDP08
– Wykonanie gwoździowania pod materace km 0+750 do 1+200 – Strona lewa TG
– Układanie materaca gabionowrego km 0+750 do 1+200 – Strona lewa TG
– Wykonanie gwozdziowania pod materace km 0+750 do 1+200 – Strona Prawa TG
– Wykonanie Skarpowania i wykopu pod materace km 0+750 do 1+200 -Prawa strona TG
– Wykop precyzyjny dla skarp: TG 0+700, TG 0+300, TG 0+750
– Dogęszczanie warstwy mrozoochronnej do parametrów odbiorowych: TG 0+100, 0+800
– Wykop rowków do naciągu geosyntetyku: TG 0+100-0+225
– Betonowanie słupów pod opznakowanie pionowe: TG
– Odmulanie rowów: TG km 4+520 str.L
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk: TG 0+100-0+250
– Profilowanie warstwy C0,4/0,5 pod stabilizacje: TG 2+295-2+475, TG 0+110-0+290
– Montaż szaf sterowniczych WK: WK 2+900P, 3+810L 4+310L
– Wymiana lejów krasowych-wykop: TG 0+800
SEKCJA 3-4
– Odwodnienie budowy po opadach deszczu
– Odmulanie podłoża i rowów, profilacja skarp: DDL08, TG str. L 10+400 – 10+500, DP2803L, DDP10
– Humusowanie z obsianiem: TG 9+000 do 12+000 – usuwanie szkód, pas rozdziału – TG 9+000 do 9+350; 12+193 do 12+620; TG 12+850 do 12+900, Rów i pobocza TG str. P 9+000 – 9+100
– Wykop: TG 12+193 do 12+620 L i P, DDP10 i Zjazd DDP10-3, TG str. P 12+200 – 12+800, DDL07- rów
PT str. L 12+650 – 12+750, DDP13 – wymiana
– Nasyp: pas rozdziału TG 12+193 do 12+650, pobocze TG 9+000 do 9+350 P i L; MOP lewy i prawy; 12+193 do 12+800 P i L, MOP prawy enklawy, PT str. L 12+650 – 12+750, DDP13 – piasek
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: pas technologiczny PT str. L 12+650 – 12+750, Zjazd DDL12-1, PT str. P 11+330, 11+500
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: miejsca piknikowe MOP prawy i lewy, pobocze – TG 9+100, DDL14, DDP12, L04L, TG str. L 12+900, TG str. L i P 12+200 – 12+600 pod ciek, MOP lewy – chodnik
PT str. L 12+700, PT str. P 11+330
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: PT str. L 9+500 – 9+860, PT str. L 10+360 – 10+650
– Obrzeże: MOP Prawy i Lewy
– Wykonanie opaski z płytek chodnikowych: MOP Lewy
– Umocnienie dna rowów: TG 12+460 do 12+510 P, DDL10, DW857,DDP10, DDL08
– Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W: TG km 12+2180-12+630
– Montaż elementów małej architektury – miejsca piknikowe MOP prawy i lewy
– Montaż ekranów: Ekran ziemny EP-4.2 TG km 9+692 – 9+726 str. P, Ekran ziemny EL-3 TG km 5+040 – 5+141 str. L
– Montaż pozostałych brakujących wypełnień na poszczególnych ekranach
– Bariery ochronne drogowe: TG km 11+396-11+244, TG km 2+955-3+077  str.P, TG km 10+697-10+705, 10+723-10+757 str.L, TG km 10+746-10+805, 10+666-10+676, 10+327-10+369 str.P
węzeł Szastarka L02P, TG km 2+853-2+885 str. L, DDP07 str. L i P, TG km 12+681-12+861 str. L, TG km 12+689-12+861 str. P, TG km 8+871-9+063str.P, 8+942-9+130 str. L,  2+721-2+853 str. L, DDL02 str. L
DDP08 str. L i P, węzeł Modliborzyce
– Montaż tablic znaków pryzmowych SZR: VMSC06/E1 km 4+310L, VMSC02/E2 km 2+900P, MSC05/E2 km 3+810L
– Oznakowanie pionowe: montaż słupków S 19 km 3+000 – 12+900
– Oznakowanie pionowe: montaż tarcz S 19 km 3+000 – 12+900
– Ściek skarpowy: DW857
– Wykonanie umocnienia skarp płytą ażurową: DW857
– Montaż szaf sterowniczych WK: WK 12+840, 13+320, 13+780, 18+200
– Odbudowa rowu i skarpy: DDL08, DDP10, DDL09
Roboty mostowe:
Odtworzenie i umocnienie rowów na terenie kolejowym WS-6
Uzupełniające badania geotechniczne PZDs-1a
Uzupełniające badania geotechniczne PZDd-2
Uzupełniające badania geotechniczne PZDd-2a
Roboty branżowe:
Fundamenty dla węzłów komunikacyjnych (WK) SZR: WK 7, WK 8, WK 9, WK 10, WK12, WK 20, WK 22, WK 23, WK 25, WK42/WS03, WK24, WK26, WK31, WK34, WK35, WK36, WK37, WK39
Wstawianie obudów szaf węzłów komunikacyjnych WK i szkieletowych WS SZR: WK4, WK5, WK6, WK14, WK19+WS02, WK42+WS03, WK16
Montaż kanału technologicznego
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – MOP Felinów
Przebudowa zasilania kamer wg nowego projektu położenia urządzeń SZR. – Węzeł Modliborzyce
SZR MOP Felinów strona prawa – Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia – montaż szafek zasilających
SZR MOP Felinów strona lewa – Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia – montaż szafek zasilających
Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna km 10+000 MOP PRAWY, MOP LEWY – Roboty wykończeniowe
Czyszczenie kanalizacji deszczowej: KDZR5 km 3+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+000-0+320, 0+700-0+900, 2+350
Regulacja wysokościowa krat wpustów TG km 12+200-12+650
Montaż wylotów wpustów na skarpę TG km 12+200 – 12+650
Kanalizacja deszczowa – km 1+800 (montaż osadników poziomych)
Budowa MOP:
Montaż instalacji w kotłowni- MOP  Lewy km 10+000
Montaż instalacji w kotłowni – MOP  Prawy km 10+000
Żywica na posadzkach- MOP  Lewy km 10+000
Żywica na posadzkach – MOP  Prawy km 10+000
Biały montaż – MOP  Lewy km 10+000
Biały montaż- MOP  Prawy km 10+000
Prace porządkowe MOP L + P

Przepusty skrzynkowe:
PZM08a – Montaż schodów
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem – faza I i II
PZŁ 01 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem – faza III
PZŁ 02 – Iniekcje niskociśnieniowe pod obiektem – faza III