Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 17/06/2020

08.06.2020 – 14.06.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Wprowadzanie zmian w dokumentacji w związku z uwagami zawartymi w Klauzuli rozpatrzenia PSOR nr Z2.4080.192.2019.mb
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie: DDL06, od 0+000 do 0+200
– Odwóz humusu do 1,5 km: TG od 5+100 do 5+200
– Roboty ziemne nasyp: TG S19 km 1+601-1+750, w.11; TG S19 km 3+900-4+430,
– GWN TG S19 km 6+600-6+790
– Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 0+490 do 0+550, w.6; TG od 0+615 do 0+715, w.4; TG od 0+340 do 0+440 – ulepszenie podstawy nasypu; TG 3+087 do 3+160, w. 6
– Roboty ziemne wykop: TG S19 km 1+125+1+550; TG S19 km 5+200-5+400; TG S19 km 6+475-6+750; TG S19 km 8+204-9+000
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG S19 km 6+450-6+590
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG S19 km 6+440-6+770
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 2+630 do 2+760
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG S19 km 2+630-2+920; TG S19 km 6+860 – 7+220
– Nasyp pod chodnik: DP2744L km 0+151
– Podbudowa pod chodnik z mieszanki kruszywa 15 cm 0-31,5: DP2744L km 0+151
– Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm: DP2744L km 0+150
– Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2744L
– Rozbiórka nawierzchni: DP2743L; DP2802L
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: TG km 10+700 – 10+800; DD03 km 0+000 – WD16(0+155)
– Wykop: TG 11+800 – 12+100
– Nasyp: DDL15a km 0+850 – 1+100
– Osuszenie nasypów: DP2815L 0+080 – WD18(0+134); DP2815L WD18(0+193) – 0+265; DDL15a 1+240 – 1+550
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. Lewa km 15+400 – 15+630
– Warstwa mrozoochronna: TG km 14+900 – 15+000
– Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km od 15+770 do 16+600, str. L
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR3 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm): TG 16+440 -15+770 str. Prawa
Roboty mostowe:
Drenaż za przyczółkiem – PZDd-2
Drenaż za przyczółkiem – WS-3
Zbrojenie zamków i uciągleń – WS-4
Betonowanie zamków i uciągleń – WS-4
Drenaż za przyczółkiem – WS-5
Zbrojenie UN P1 – WS-6
Deskowanie UN P1 – WS-6
Zbrojenie UN P2 – WS-6
Deskowanie UN P2 – WS-6
Betonowanie UN P1 – WS-6
Rozdeskowanie UN – WD-7
Zbrojenie ścianek zaplecznych – WD-7
Zbrojenie ścian – PZDdsz-8
Betonowanie ścian – PZDdsz-8
Deskowanie ścian – PZDdsz-8
Zbrojenie ścian – PZDsz-11a
Deskowanie ścian – PZDsz-11a
Betonowanie ścian – PZDsz-11a
Zbrojenie ścian – WS-12
Deskowanie ścian – WS-12
Deskowanie UN – WD-18
Zbrojenie UN – WD-18
Rury do trasowania kabli – WD-18
Deskowanie UN – WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable,bednarka, bez fundamentów) MOP Felinów strona Lewa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR MOP Felinów strona Lewa
Budowa linii kablowej zasilajacej SZR 03
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2  Węzeł Szastarka LP01P i LP02P
Kanalizacja deszczowa – KD-2.1  – 6+300
Kanalizacja deszczowa – KD ZR4 – km 2+200
Kanalizacja deszczowa – Wpusty km 4+200
Kanalizacja deszczowa – Wpusty km 6+300 – 6+750
Melioracja 97 – km 9+500
Montaż studni SwZR4/1 km 2+200
Montaż studni S2/1 km 6+350
Kanalizacja deszczowa – wpusty (regulacja wysokościowa) km 2+700-2+900
Kanalizacja deszczowa – wpusty (regulacja wysokościowa) km 13+500-15+100
Kolizja wodociągowa MOP – przysypywanie i zagęszczanie warstw zasypki km 10+000
ZR-01 Umocenienie skarp i dna
ZR-03 Wykop
ZR-17 Osuszenie wykopu igłofiltrami
Karasiówka Umocnienie gabionami
Karasiówka Wykonanie faszyny
Budowa MOP:
Deskowanie i zbrojenie Ław fundamentowych MOP Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Izolacja cienkowarstwowa
P04, Zasypka
PZM_05, Deskowanie i zbrojenie płyt przejściowych
PZM_06, Izolacja cienkowarstwowa płyt
PZM07, Deskowanie ścian czołowych
PZM07, Betonowanie ścian czołowych
PZM_12a, Zasypka
PZM_12, Izolacja cienkowarstwowa płyt
PZM_13, Izolacja cienkowarstwowa płyt
PZM_14, Izolacja cienkowarstwowa płyt