Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 06/07/2020

29.06.2020 – 05.07.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Budowa zjazdów – odhumusowanie: DDP01
– Roboty ziemne wykop: TG od 0+000 do 0+360; TG od 0+690 do 1+500; TG 5+150; TG 5+600; TG od 8+204 do 9+000
– Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 0+379 do 0+562,5, w.3; TG od 0+590 do 0+690, w.1 + GWN; TG od 1+784 do 1+825, w.12; L02P odc. „”b”” od 0+171,78 do 0+267, w. 13; L02P odc. „”b”” od 0+171,78 do 0+280, w. 12; TG od 3+085 do 3+386, w. 6 TG od 7+999,7 do 8+138, w.6; TG od 8+000,2 do 8+145, w.5
– Roboty ziemne nasyp: DP 2743L; DDL06
– Osuszanie nasypów: TG od 0+470 do 0+550, w.3; TG od 0+591 do 0+695, GWN; TG 6+200-6+350; TG 6+350-6+410; TG od 7+999,7 do 8+138, w.7; DP 2743L, od 0+169 do 0+299, w. 7 + w. 6; DP 2743L, od 0+100 do 0+335, w. 7 + w. 5
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): TG km 5+200 do 5+550; TG km 6+780 – 6+860; TG od 0+690 do 0+830
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: TG od 5+250 do 5+400
– Wymiana gruntów: Podpora nr 2 przy WS-9 (TG od 7+995,5 do 8+010)
– Prace odwadniające i porządkowe
SEKCJA 3-4
– Odhumusowanie: DW857; TG 10+100 – 10+200
– Wykop: TG km 10+100 – 10+200; TG 10+200 – 10+400; TG km 11+700 – 11+800; TG km 12+400 – 12+500
– Nasyp: TG 11+075 – 12+200; DD02 0+080 – WD15(0+217); DD04 WD17(0+194) – 0+260; DDL16 0+000 – 0+130; DP2815L WD18(0+193) – 0+270; DD03 WD16(0+208) – 0+310
– Osuszenie nasypów: DD02 0+180 – 0+320; DD03 0+205-0+280; DD04 WD17(0+194) – 0+270; DP2815L WD18(0+193) – 0+280; DD04 0+190 – 0+270, w.9; DP2815 km 0+070-0+134, km 0+190-0+250, w.5, w.4; DD02 km 0+090 – 0+170
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 17+740 – 18+040; TG 13+418 – 13+650
– Warstwa mrozoochronna: TG 17+225 – 17+450
– Podbudowa pomocnicza C5/6: TG km 13+800 – 14+075, str.P
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG km 13+800 – 14+075, str.P; TG str. Lewa 13+700 – 14+000
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8cm): TG 15+180 – 15+415, str.L; TG 15+415 – 15+770, str.P i L; TG 14+750-15+180, str.L;TG km 14+000 – 14+750, str.L; TG km 14+900 – 15+415, str.P; TG km 14+100-14+900, str. P
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 15+415-15+780, str.P i L
– Profilowanie i zagęszczanie podłoża: TG 12+200 – 12+400
Roboty mostowe:
Izolacja prefabrykatów betonowych – PZDs-1
Zasypka konstrukcji stalowej – PZDd-2
Zasypka przyczółków – WS-3
Zbrojenie UN P1 – WS-6
Deskowanie UN P1 – WS-6
Betonowanie UN P1 – WS-6
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie ław podłożyskowych- WS-6
Izolacja pod kapy – WS-7
Wykonanie drenażu – WS-7
Rozdeskowanie ścian – PZDdsz-8
Deskowanie UN – WD-10
Zbrojenie UN – WD-10
Deskowanie ścian – WS-12
Betonowanie ścian – WS-12
Zbrojenie ścian – WS-12
Rozdeskowanie UN – WD-14
Izolacja cienka fundamentów – WD-16
Platforma pod UN – WD-17
Rusztowanie pod UN – WD-17
Betonowanie UN – WD-18
Izolacja cienka fundamentów – WD-18
Izolacja cienka fundamentów – WD-20
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 02
Budowa linii kablowej zasilającej SZR 03
Kanalizacja deszczowa – KD ZR7 – km 6+250
Kanalizacja deszczowa – KD ZR11 – km 10+870
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 4+200
Melioracja 124S – km 9+800-10+000
Kanalizacja sanitarna MOP Lewy
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-01 – Umocnienie skarp i dna
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Wykop
Wycinka drzew w jarze km 10+755
Ciek wodny Karasiówka – Naprawa uszkodzonych przez wodę skarp, prawa strona DK 19
Budowa MOP:
Zasypywanie i zagęszczanie wykopu MOP Lewy
Zasypywanie i zagęszczanie wykopu MOP PrawyPrzepusty skrzynkowe:
PZŁ_1, Zasypka
PZŁ_2, Zasypka
PZŁ_2, Podbudowa pod płyty przejściowe
PZŁ_2, Płyty przejściowe
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_05, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM_06, Wyposażenie : Deski gzymsowe+krawężniki
PZM07, Zasypka