Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 15/06/2021

07.06.2021 – 13.06.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Naprawa rozmytych poboczy: TG 3+200; Węzeł Szastarka”
„Odhumusowanie: Pas technologiczny, od 2+600 do 2+900, SL”
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km L02P, L01P, L02L; TG km 2+800-2+950 str.P”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km L01P,L02P; 3+150-3+250; 8+130-8+160 str.P; 3+000-3+250, 8+300-8+150, 3+000-3+400 str.L, 0+500-0+600 str.L i P – skarpy; TG km 8+250-8+850 str.L – poprawa zahumusowanych skarp”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 8+150-8+850 str.L 7+650-7+850 str.P ; TG km 6+800-7+200”
„Obsiew traw: TG km 8+300-8+850 str.L; TG km 4+600-4+800 str.L”
„Roboty ziemne –  wykop: TG od 2+600 do 2+900, DDP03 – rów; DP2742L + wjazdy”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: DDL01 + Rondo Węzeł Szastarka; PTL od 2+600 do 2+900”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): DDL01; Zjazd 19/74-03-1 + dojazd do ZR-5 + dojazd do studni”
„Warstwa mrozochronna: Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DDP03, DDL05, DDL06 + TG 7+000 – pobocza; DG 108625L; DG108625L + DDL02 + DDP03; DDL01, DDL01a,DDL01b, DDL02; Rondo Węzeł Szastarka; dojazd do ZR5; PTL od 6+300 do 7+300; DP2742L + wjazdy”
„Rozbiórki nawierzchni: DK19/74 odc. III + IV”
„Rozbiórka konstrukcji: DP2742L”
„Ściek trójkątny: DDL02”
„Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem  o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): DP2742L”
„Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05, TG km 8+100-8+200 str.L”
Uszczelnienie rowów na S19 i łącznicach
„Wykonanie ogrodzenia (słupki+wykop pod siatkę+montaż siatki): TG km 3+600-4+500, 6+550-7+250”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDL02, DDP03, DG108625L, DP2742”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDL02, DDP03, DG108625L, DP2742”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG 4+400  –  8+850”
„Ekrany przeciwolsnieniowe – zbrojenie belki fundamentowej: TG km 0+568,7 – 0+583,3 str. P i L”
„Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 4+711-5+131, 5+283-5+343, 5+717-5+857, 5+577-5+669 str.L ; TG km 4+247-4+287, 5+123-5+147, 5+215-5+241, 5+673-5+737, 5+757-5+857 str.P”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: Zjazd DDL07-3; PT str. P 13+350, PT str. L  15+600; WA-L 9+500”
„Humusowanie z obsianiem: TG 12+950 do 16+000; węzeł Modliborzyce Łącznica L03P, L03L”
„Wykop:  PT str. L i P 9+200 – 9+300; TG str. L 18+100, DD02 – rów; MOP lewy; DDL11 – wymiana; DG108738L; PT str. L 17+730 – rów”
„Nasyp: TG str. P 13+300 – pobocze; MOP lewy i prawy + piasek; PT str. P 15+600; Zjazdy DDL07-3, DD02-1; DDL11”
„Profilowanie skarp i poboczy: TG str. L 11+400 – 11+500, TG str. L i P 18+000-18+100, DDL14, DD03”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej: MOP lewy”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Lewy”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: MOP lewy; PT str. L 13+050 – 13+300; PT str. L 10+800; PT str. L 10+400 – 10+600; DDL09, DDL10”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:  PT str. L 13+050 – 13+300; PT str. L 10+790 – 11+950; PT str. L 11+400 – 11+800; PT str. L i P 14+100 – 14+300; TG str. P 18+000 – 18+100, TG str. P 13+200 – 13+600, L04P – pobocze; DDL10, DDP12, DDP15; MOP Prawy – chodnik; DG108738L”
„Kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDL09; TG str. L 17+200 – 17+600 – pobocze; PT str. P 11+250 – 12+000”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 13+000 do 18+137”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP Prawy”
„Krawężnik kamienny: MOP Lewy”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2; DDP15, DG108738 L”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DD03”
„Rozbiórka poszerzeń z kruszywa: DDP15, PT str. P 13+200 – 13+300; Droga technologiczna wg TG 13+500 str. P ”
„Rozbiórka konstrukcji drogi: DG 108738L”
„Ekrany akustyczne – Montaż drzwi: EL-7 km 13+423,81”
„Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 12+989-13+071, 13+394-13+410, 13+422-13+452 str.L; TG km 12+937-13+081, 13+096-13+203, 13+379-13+409, 13+423-13+440, 13+491-13+508 str. P; węzeł Modliborzyce łącznica L03P, L04P, L03L; DD02, DD03, DD17; DW857”
Roboty mostowe:
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Umocnienie skarp WS-6
Schody skarpowe WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-10
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO4 MOP Felinow Lewy
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR MOP Felinów Lewy
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO1
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO5
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Lewy km 10+000
Drenaż francuski –  DDP14 w km TG 13+400
Kanalizacja deszczowa – montaż studni do zbiornika PPOŻ km.10+800
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę: km 10+200-13+000
Czyszczenie kanalizacji deszczowej km 10+800
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-14 Prace wykończeniowe
ZR-16 Ułożenie geowłókniny, foli i dociążenia
Wykonanie jaru 6+350
Zbiorniki ZB-1 i 2 (MOP) – wykop
Ciek wodny Łukawica – Odmulenie
Budowa MOP:
Montaż urządzeń centralnego ogrzewania – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12a – Montaż schodów
PZM 12a – Prace wykończeniowe