Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 28/06/2021

21.06.2021 – 27.06.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Z powodu intensywnych opadów deszczu w dniach poprzednich oraz prognozowanych opadów na najbliższe dni brak możliwości prowadzenia większości prac.
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km 0+600-0+650”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 8+100, 7+150-7+350, 7+350, 7+940-7+980 str.L, 0+400-0+650 str. L i P, 1+700-1+800, 6+260-6+400 str.P, ZR6 – skarpy; DP 2743L, 8+700-8+200 str.L – poprawa zahumusowanych skarp”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: Przestrzeń pomiędzy łącznicami L01P odc. „”b”” a L02P odc. „”b””; PTL04; wjazdy DDP01; Wnętrze ronda DK19/74″
„Profilowanie terenów płaskich: TG km  8+100, 7+500, 7+940-7+980, 6+400-6+500, 4+700-5+000 str.L”
„Obsiew traw: TG km 2+700-2+800, 1+600-1+800 str.P i L; 0+400 0+600 str.L; węzeł Szastarka”
„Kształtowanie skarp i rowów: TG 3+000, SL”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PTL04”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: pasy technologiczne 2+700 2+900; DDP08 , DDP01 wjazdy PTL04; Rondo DK119/74 + DDL01a + DK19/74 odc. III i IV”
„Kostka granitowa: węzeł Szastarka”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): rondo węzeł Szastarka”
„Ściek skarpowy: TG km 3+800-6+000; TG km 2+700-3+000 str.L i P”
„Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDP06, TG km 3+800-6+000 str.L i P” Wykonanie ogrodzenia
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): DP2803L”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDP07, DDP08, DP2803L”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDP07, DDP08”
Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm
„Rozbiórka konstrukcji:  DDP08”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – montaż kotew: TG km 1+723 – 1+823 str. L i P”
„Ekrany akustyczne – montaż kotew: EP-5.2 ”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH DDL01-1151.46; PH DK19-3-0+120.79; PH DK19-4-0+037.00; PH S19L-3+403.45; PH PTL-5+197; PH PTL-5+160; PH DDL05-1+061.48; PH S19P-5+750.00; PH DDL05-2+178.05”
SEKCJA 3-4
Z powodu intensywnych opadów deszczu w dniach poprzednich oraz prognozowanych opadów na najbliższe dni brak możliwości prowadzenia większości prac.
„Odhumusowanie: DW857 str. L – rów; Zjazd DDP10-3”
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+300 do 15+000 P i L; DDP18, DD02, DDP20”
„Wykop:  PT str. L 9+400 – 9+800; DDL11 – wymiana; TG str. P 10+800 – 11+000,TG str. L 11+000 – 11+300, TG str. L 9+900, DDL08, DDP10 – rów; MOP lewy”
„Nasyp: Zjazdy DDP18, DDP16; DDL11 – piasek; DDL11; TG pas rozdziału 10+500 – piasek; MOP prawy enklawy”
„Osuszanie nasypów: MOP lewy”
„Profilowanie skarp i poboczy: DDL07, TG str. P 10+800 – 11+000, TG str. L 11+000 – 11+300, TG str. L 9+900, TG str. P 10+600 – 10+700”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL08; DDL10”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej MOP lewy”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Lewy”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP lewy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   DDP10; MOP lewy”
„Kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDP10 0+500 – 1+052, DDP11a; TG str. P 13+600 – 16+100 – pobocze; TG str. L 18+100”
„Wykonanie ogrodzenia: TG km 13+000 do 15+000”
„Krawężnik kamienny: MOP Lewy”
„Rozbiórka zjazdu tymczasowego: TG km 13+300 i 13+200 str. P”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDL07”
„Zbrojenie belki fundamentowej:  obiekt PZDs11a”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3:
PH DDP21-0+008.87; PH DDP20-0+823.86; PH S19P-13+500; PH S19P-3+403.40; PH 108625L-0+076.46”
Roboty mostowe:
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-3
Schody skarpowe WS-3
Umocnienie skarp WS-3
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-5
Umocnienie skarp WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-7
Nawierzchnia kap z żywicy MS-13
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR MOP Lewy
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Rondo Wezeł Szastarka
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR 03
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – KD-ZR5g km 3+400
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych km 3+400
Kanalizacja deszczowa – montaż studni melioracyjnej km 8+100
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 1+500-1+800, km 3+400
Kanalizacja deszczowa – montaż studni wpadowej km 1+500-1+800
Kolizja wodociągowa W2 km 3+032-3+048
Kanalizacja deszczowa – KDZR16b km 12+850
Kanalizacja deszczowa – KDZR16b km 12+850
Kanalizacja deszczowa – regulacja wysokościowa wpustów oraz studni, rozładunek materiałów km 10+000
Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy i Prawy km 10+000
ZR-16 Ułożenie geowłókniny, foli i dociązenia
Wykonanie przegród na rowach w okolicy PZM 08
Zbiornik ZR-5g – Ułożenie warstw konstrukcji zbiornika
Budowa MOP:
Oczekiwanie na odpowiedz na KNA 186 Płytki wewnętrzne – MOP Prawy i Lewy
Malowanie ścian i sufitów – MOP Prawy i Lewy
Montaż piktogramów i wyciekraczek systemowych –  MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 7 – Montaż schodów
PZM6 – Montaż schodów
PZM7 – Odmulenie przepustu