Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 05/07/2021

28.06.2021 – 04.07.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Brak możliwości prowadzenia prac z powodu intensywnych, ponadnormatywnych opadów deszczu w dniach poprzednich  – nadmierne zawilgocenie gruntu.
„Usuwanie skutków opadów deszczu: pompowanie i spuszczanie wody, naprawa rozmytych skarp i rowów”
„Wykop: DDP07 – rów”
„Umocnienie poboczy z mieszanki niezwiązanej: Węzeł Szastarka; TG 7+050 str.L”
„Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem  o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): DP2742L”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2742L”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH DD01-0+173.74; PH DD01-0+291.27;PH DD01-0+348.38; PH 2744L-0+031.97; PH DDP03-0+568.94; PH DDP07-0+170.49;  PH PTP-7+165; PH S19L-9+515.00; PH MOP Fel. P-dm1-0+140.98; PH MOP Fel. L-dm1-0+134.00 – JEDNA STRONA „
SEKCJA 3-4
„Usuwanie szkód po intensywnych opadach deszczu – naprawa rozmytych skarp, odmulanie rowów, wypompowywanie wody, poprawa humusowania: MOP Prawy, rowy, lokalnie TG 9+000 do 18+137”
„Wykonanie brewki zabezpieczającej przed rozmyciem skarp: TG 13+000 do 18+137 L iP”
„Humusowanie z obsianiem: TG 10+500 do 11+800; 9+600 do 9+800 L”
„Wykop:  MOP lewy; TG str. L 10+900, DW857 str. L, DDL07 – rów”
„Nasyp: MOP prawy, enklawy; TG str. P 10+900, TG str. L 10+700 – pobocze; Zjazdy DDP16, DDP17”
„Profilowanie skarp, poboczy i rowów: MOP lewy; TG str. L i P 10+800 – 10+900; TG str. P 11+300 – 11+500; TG str. P 10+700”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   MOP lewy; PT str. L 10+500 – 10+650”
„Kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   MOP prawy”
„Krawężnik kamienny: MOP Lewy, MOP Prawy”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDL07”
„Przekop rowu: DG108738L”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH PTP-10+684 – średnica przepustu: 50 cm”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2: DDP 10”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DDP 10, DDP 11a „
Roboty mostowe:
Schody skarpowe PZDd-2
Umocnienie skarp WS-3
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-5
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-3
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Montaż balustrad WS-6
Umocnienie skarp WS-6
Montaż balustrad MS-13
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR MOP Lewy
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Rondo Węzeł Szastarka
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR 03
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Drenaż francuski –   km TG 12+800-12+900
ZR-16 Ułożenie ażurów
ZR-5g – prace wykończeniowe
ZB-1 MOP – ułożenie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
Oczekiwanie na odpowiedź na KNA 186 Płytki wewnętrzne – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
P 04 – Montaż schodów
PZM 7 – Montaż schodów
PZM8b – Odmulenie przepustu
PZM9 – Odmulenie przepustu