Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 14/12/2020

07.12.2020 – 13.12.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 1+780-1+880, 2+580-2+800 – pas rozdziału; TG km 6+480-7+050, str.P ; TG km 6+500-6+700, str.L; DP 2802L – poprawki”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 6+480-7+050, str.P; TG km 6+500-6+700, str.L”
„Roboty ziemne wykop: TG od 6+000 do 6+100; TG 9+200; TG 10+700; DDL05,DDP05 i DDP06  – likwidacja poszerzeń  i rowy; TG od 2+200 do 2+600 – rów; TG od 3+000 do 3+850 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 2+965 – 3+400 i łącznice nasypowe L01P i L02P ; TG S19 km 4+450 – 4+550; DDL05a; Prawy pas technologiczny, od 3+000 do 3+880 ”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 3+000 do 3+380; TG km 4+430-4+460
L01P/2P odc. „”b””; DD01; DDL05a”
„Kształtowanie skarp: TG od 2+200 do 2+600; TG od 3+000 do 3+850; DDP06, DDP05; DDL05, DDP05”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: Pas technologiczny lewy, od 7+300 do 7+600; TG km 10+900; DDL05a; Prawy pas technologiczny od 3+620 do 3+850; Prawy pas technologiczny 6+100”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP); TG od 5+900 do 6+000   ; TG od 7+960 do 8+020”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: DD01; DDL05; TG od 5+880 do 6+020; TG S19 km 7+940-8+020”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG S19 5+880-6+020 ”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG S19 5+880-6+020”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1): DDL05; DDL06”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDL06; DDL05”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: DDL05”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 4+585 do 4+680, str.L i P”
„Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm:  DP2742L; TG km 8+998, str. L i P ( WD 10)”
„Ściek skarpowy: DP2802L;  TG km 8+998, str. L i P ( WD 10)”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne prawe PH PTP-7+165; Pasy technologiczne lewe PH PTL-7+951.23; PH PTL-8+008 – średnica przepustów: 50 cm”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: Droga powiatowa 2803L, PH 2803L-0+019.00, PH 2803L-789.03; Droga ekspresowa S19, PH S19L-8+999.50, PH S19P-8+999.50”
„Rozbiórka wjazdu: TG km 3+350”
„Umocnienie dna rowów: TG  od 5+676 do 5+885, str.P”
SEKCJA 3-4
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 9+900 – 10+300”
„Humusowanie z obsianiem: TG 9+900 – 10+300, 11+700 – 12+100”
„Wykop:  Pas technologiczny str. P 9+400 – 9+600; Pas technologiczny str. P 11+350; 11+400; TG 9+500 – rów; TG str. P 10+100 -10+500; TG 10+900; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp: TG 9+300 – 9+900 – pobocze; Pas technologiczny str. P 16+550-16+800; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu); DD04; DD02 str. P”
„Osuszenie nasypów: PT km 9+570-9+910; PT km 11+100-11+200”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+950 -10+970; Pas technologiczny str. P 10+300 – 10+700; Pas technologiczny str. P 10+950 – 11+200; Pas technologiczny str. P 15+750-16+420”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   TG str. L i P 10+925 – 11+500; PT str. L 11+700 – 12+300; PT str. L 16+000 – 17+000”
„Kruszywo 0/31,5 – profilowanie:  TG str. L i P 10+500 – 11+000”
„Kolumny żwirowe: TG 12+700 – 12+780”
„Kolumny betonowe: TG 12+750 – 12+780”
„Krawężnik: DD 04 ( WD 17 ) ”
„Kostka betonowa – chodnik: DW857; TG 13+415”
„Ściek skarpowy: TG 17+170 – 17+220”
„Nawierzchnia bitumiczna AC 8 S  – ścieżka rowerowa: DW857”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 10+510-10+910, str.P; TG km 10+505-10+850, str.L”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG km 10+520-10+900”
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu WS-4
Zasypki obiektu WS-6
Montaż balustrad WD-10
Wbijanie pali fundamentowych MS-13
Zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentów MS-13
Podwaliny betonowe WD-14
Próbne obciążenie obiektu WD-14
Sprężanie UN WD-15
Zasypka obiektu WD-16
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie płyt przejściowych WD-16
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie kap na obiekcie WD-16
Podwaliny betonowe WD-16
Krawężniki za obiektem WD-17
Montaż desek gzymsowych WD-17
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścianki zaplecznej WD-20
Montaż desek gzymsowych WD-20
Kotwy kap chodnikowych WD-20
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie kap na obiekcie WD-20
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego (montaż fundamentów) zasilanego z SO 1
SO3        Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów z wysięgnikami zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów z wysięgnikami zasilanego z SO1 trasa główna
SZR MOP Lewy Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR MOP Lewy
SO1        Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO 1
SO2        Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO 2 Węzeł Szastarka LP01P i LP02P
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 7+950; 9+000
Kolizja wodociągowa W2 km 3+030-3+048
Kanalizacja deszczowa – km 7+950-8+000 (regulacja włazów)
Kanalizacja deszczowa – wyloty przykanalików wpustów na skarpę – km. 8+000; 10+000-10+700
Kanalizacja deszczowa – KDZR14 km 12+500
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
ZR-3 Prace wykończeniowe
ZR-4 Prace wykończeniowe
ZR-14 Układanie warstw konstrukcji – płyty ażurowe
Budowa MOP:
Wykonanie izolacji i kanałów w posadzce – MOP Lewy
Wykonanie posadzki  – MOP Prawy
Montaż okien – MOP Prawy
Montaż okien – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 10 i PZŁ 11 – Budowa dróg dojazdowych do obiektów
PZM 14 – Wykonanie schodów