Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 22/01/2021

14.12.2020 – 20.12.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Kształtowanie skarp: TG od 2+100 do 2+500; TG od 3+000 do 3+800 + Węzeł Szastarka; TG od 7+700 do 8+100; DDP05”
„Roboty ziemne na miejscu, skarpowanie nasypu z odkładem materiału na warstwę: TG 4+450”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: Prawy pas techniczny od 3+500 do 3+600    ; Prawy pas technologiczny, od 5+900 do 5+940 ; Prawy pas technologiczny, od 7+650 do 7+930; Lewy pas technologiczny, od 3+700 do 3+970”
„Warstwa mrozochronna: Pierścień Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: Prawy pas technologiczny, 3+500, 3+700, 4+600, 5+900, 6+000, 7+600, 7+800, 7+900; Lewy pas technologiczny, od 7+600 do 7+951; DDL05a; DK 19/74 odc. III + odc. IV + Rondo”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 7+950 do 8+030, str P i L”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 7+950 do 8+030, str P i L”
„Rozbiórka drogi dojazdowej poza śladem docelowych dróg dojazdowych: DDP06”
„Umocnienie dna rowów: TG  od 5+676 do 5+885, str.P i L”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2742L”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga ekspresowa lewa, PH S19L-5+912.17 – średnica przepustu: 80 cm
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: TG 16+200 – 16+400 ,str. Lewa; PT str. L 10+500 – 10+650; PT str. L 9+600 – 9+700”
„Humusowanie: TG 15+800 – 16+800”
„Wykop:  PT str. P 9+400 – 9+600; PT str. L 9+600 – 9+700 – rów; TG str. P 10+700 – 10+900 – rów; TG str. P 11+500 – 11+700 – rów; PT str. P 15+800 – 16+800 – rów”
„Nasyp: DD02 (WD15) str. P; MOP Prawy; PT str. P 14+200 – 14+600, 14+800-15+600; PT str. P 16+800; DP2815L”
„Wykonanie platformy roboczej – wymiana : TG 12+700 – 12+800”
„Profilowanie podłoża pod wykonanie nasypu z gruntu przepusczalnego : TG 12+640-12+830”
„Profilowanie podłoża, skarp i rowów:  MOP Prawy; TG 9+400 – 9+800; PT str. L 9+600 – 9+700; TG str. P 10+700 – 10+900 ; PT str. P 15+800 – 16+800”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. P 11+200 – 11+300; PT str. P 16+400 – 16+700; MOP Prawy”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. P 9+900 – 10+650; PT str. P 15+700 – 16+400; DP2815L”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   TG str. P 11+250 – 11+500; DP2815L (WD18)”
„Kolumny betonowe TG 12+750 – 12+780”
„Kolumny żwirowe: TG 12+750 – 12+780”
„Kolumny betonowe w technologii kolumn żwirowo-betonowych: TG 12+540 – 12+780”
„Kolumny żwirowe w technologii kolumn żwirowo-betonowych TG 12+540 – 12+780”
„Ściek trójkątny: DD 04 ( WD 17 )”
„Krawężnik: DD 04 ( WD 17 ) ”
„Umocnienie rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi; DD 04 ( WD 17 ) ”
„Obrzeże: DP 2815 L”
„Ściek skarpowy: DP 2815 L ”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm: TG km 10+500-11+500 str.L i P – niewykonane; WD 18”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG km 10+910-11+470, str.P; TG km 10+850-11+470, str.L”
„Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: WD 18”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 11+200-11+500, str.P”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga ekspresowa S19- Lewa, PH S19L-9+515.00 – średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu WS-5
Montaż kolektorów odwadniających WD-10
Deskowanie fundamentów MS-13
Zbrojenie fundamentów MS-13
Betonowanie fundamentów MS-13
Podwaliny betonowe WD-14
Rozdeskowanie UN WD-15
Zasypka obiektu WD-16
Kapy chodnikowe za obiektem (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-17
Kapy chodnikowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-20
Zasypki obiektu WD-20
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-3
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-5
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-6
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-7
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-9
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WS-12
Izolacja cienka fundamentów MS-13
Zasypka fundamentów MS-13
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-15
Betonowanie zakotwień WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-15
Podwaliny betonowe WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-16
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-17
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-18
Montaż kolektorów odwadaniających WD-18
Kotwy kap chodnikowych WD-20
Zabezpieczenie antykorozyjne przeciw ochlapywaniu – przygotowanie powierzchni WD-20
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego (montaż fundamentów) zasilanego z SO 1
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż słupów z wysięgnikami zasilanego z SO1 trasa główna
SZR MOP Lewy Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR MOP Lewy
Kanał technologiczny PT prawy 5+200-5+250″
Kanał technologiczny PT prawy 5+600-5+750″
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
Kanalizacja deszczowa – wyloty przykanalików wpustów na skarpę – km. 0+300-0+700, km 7+600-8+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
Drenaż francuski w poboczu km 3+400, km 18+000
„Drenaż w pasie rozdziału:
km 10+525-10+705, km 10+730-10+900, km 11+075-11+191,
km 11+211-11+325”
ZR-3 Prace wykończeniowe
ZR-14 Układanie warstw konstrukcji – płyty ażurowe
Budowa MOP:
Wykonanie izolacji i kanałów w posadzce – MOP Lewy
Wykonanie izolacji i kanałów w posadzce – MOP Prawy
Elewacja ścian – MOP Prawy i MOP Lewy
Montaż geberitów – instalacje podtynkowe – MOP LewyPrzepusty skrzynkowe:
PZŁ 10+11 – Budowa dróg dojazdowych do obiektów
PZM 5 – Wykonanie schodów
PZŁ 10 + 11 – Podbudowa pod zbrojenie ławy fundamentowej