Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 26/04/2021

19.04.2021 – 25.04.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Usuwanie skutków opadów deszczu, profilowanie skarp i rowów, naprawa+odmulanie: DD01, PTL od 6+200 do 7+000”
„Uszczelnienie rowów geomembraną: L01P, L02P”
„Odhumumsowanie: Teren przy zbiorniku ZR-6”
„Roboty ziemne –  wykop: DDP07+DDP08, DDL05,DDP03 – rów; Węzeł Szastarka – rów; Rów stokowy przy zbiorniku ZR-6”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: DDP07, DDL02; Bypass Rodno DK19/74; PTL 08, 6+800”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: DDP07; DDL02; Bypass Rodno DK19/74”
„Humusowanie pasa rozdziału: TG km 6+200-7+100, 7+100-8+900 str.P; TG km 7+400-8+900, str.L ”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 5+700-5+850 str.P i L, TG km 8+600-8+940,str.L”
„Humusowanie poprawki: TG km 8+700-8+950,str.L,  8+300-8+750,str.P”
„Humusowanie terenów płaskich: TG km 8+000-8+900”
„Obsiew traw: TG km 6+200-8+400 – pas rozdziału”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 7+400-7+900 str.L, 8+600-8+940,str.L; TG km 5+300-5+850 str.P 5+000-4+600, 4+400-3+950 str.P, 8+300-8+750,str.P,”
„Skarpowanie nasypu: Węzeł Szastarka, DDL05, DD01”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PTL 06, od 3+600 do 3+900; Zjazd publiczny, DP2742L 0+278   ”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG od 2+900 do 3+394; łącznica L02P; rondo wezęł Szastarka ”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG od 2+900 do 3+394; Zjazd publiczny, DP2742L 0+278
łącznica L02P ; rondo wezęł Szastarka ”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (podbudowa z kruszywa):  DDP08, DDP07,DDP03”
„Umocnienie rowów: łącznica L01P, L02P odc. a”
„Ekrany akustyczne –  montaż słupów : EL-1 km 0+348 – 0+526; EP-2 km 2+933 – 3+066”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: PT str. L 17+850 – 17+950”
„Humusowanie z obsianiem: TG 14+200-15+200, 17+400 – 17+900; TG 13+100-13+400 – pas rozdziału; DW 857”
„Wykop:  TG 11+000 – 11+300, 12+500, 12+900 -13+000; TG str. P 17+975; DW857 str. P”
„Nasyp przeciążeniowy: TG 12+700 – 12+830”
„Nasyp: DG108739L str. L; DD02 ( WD15 ), str.L – GWN; PT str. L 17+800; TG 12+840 – 12+860; PT str. L 12+500, 12+700; DDL11a; DD02 str. P”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. P 14+000 – 14+150”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DDP16, DDL14”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   DDP17, DDL09”
„Załadunek materiału z odkładu: TG 10+400, 10+500 , 12+900”
„Rozbiórka poszerzeń dróg technologicznych: DDP12”
„Krawężnik granitowy: MOP Prawy”
„Roboty przygotowawcze pod wykonanie ogrodzenia: TG 14+400 – 15+400, str.P”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2: DDP18”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2: DD03, DDP18”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne-lewe PH PTL-15+620.13, Pasy technologiczne-prawe PH PTP-15+617  – średnica przepustu: 50 cm”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 80 cm: PH DDP14-0+016.99: PH DDP15-0+011.46”
„Montaż drogowych barier ochronnych (jednostronnych) na poboczach: DD04 str.P 0+314-0+342: DD04 str.L 0+032-0+144”
Roboty mostowe:
Schody skarpowe WS-5
Ściek naskarpowy WS-5
Umocnienie stożków WS-5
Izolacja z papy UN MS-13
Krawężniki na obiekcie MS-13
Zasypka obiektu MS-13
Izolacja z papy UN WD-15
W-wa wiążąca  WD-15
Montaż barier WD-16
Montaż balustrad WD-16
Nawierzchnia kap z żywicy WD-16
Montaż barier WD-17
Nawierzchnia kap z żywicy WD-17
Umocnienie stożków WD-17
Schody skarpowe WD-17
Krawężniki za obiektem  WD-17
Roboty branżowe:
SO1   Budowa oświetlenia drogowego w tunelach (montaż rur i opraw) zasilanego z SO1
SO2   Budowa oświetlenia drogowego w tunelach (montaż rur i opraw) zasilanego z SO2
SO9   Budowa oświetlenia drogowego w tunelach (montaż rur i opraw) zasilanego z SO9
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych, montaż włazów studni km. 10+600 – 18+000
Kanalizacja deszczowa – regulacja i montaż krat wpustów km10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+000-3+400
Kanalizacja deszczowa – montaż pierścieni odciążających km 3+000-3+400
Drenaż w pasie rozdziału km 4+355-4+473
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotu drenażu na skarpę km 13+000-18+000
(PZDd2) Układanie gabionów na geowłókninie i humusowanie
(PZDd2) Układanie obruku z kamienia
Budowa MOP:
Prace porządkowe – MOP Prawy i Lewy
Wykonanie posadzki z betonu z włóknami – MOP Prawy i Lewy
Montaż płyt włóknowo – cementowych – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe: