Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 10/08/2020

27.08.20202 – 02.08.2020

Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Odhumusowanie z odwozem na nasyp: TG od 7+700 do 7+800
– Roboty ziemne wykop: DK 19/74 odc. 4; TG od 0+360 do 0+750 – rów + skarpowanie nasypu; TG od 0+800 do 1+500; TG od 3+100 do 3+250; TG od 3+800 do 4+400 – skarpowanie nasypu; TG od 8+000 do 8+200 – skarpowanie nasypu z odkładem na warstwę;TG od 8+400 do 9+000
– Roboty ziemne nasyp/GWN: L01P odc. „b” + L02P odc. „b”; L01L + L02L; TG od 0+360 do 0+560; TG od 1+784 do 1+900; TG od 3+085 do 3+385; TG od 3+422 do 3+600; TG od 5+770 do 5+980; DDL05
DDL06
– Roboty ziemne nasyp: DK 19/74 odc. 4; DP2743L; DP2802L
– Osuszanie nasypów: L01L; L02L, 0+200; TG od 0+320 do 0+555; TG od 1+610 do 1+740; TG od 3+422 do 3+675; TG od 3+700 do 3+790; TG od 5+860 do 5+880; DDL05; DDL06 od 0+045 do 0+155; DDL06 od 0+280 do 0+670; DP2802L od 0+171,7 do 0+210,4, w.4; DK 19/74 odc. 3 + DK 19/74 odc. 4
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3): L01P odc. „b” + L02P odc. „b”; TG od 3+710 do 3+790; TG od 8+500 do 8+600; TG 8+620 do 8+900; DDL05 od 2+550 do 2+630
– Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego CBR>=35%. grubości 20 cm (KR6-KR5) niepełniąca roli warstwy odsączającej: L01P + L02P; TG od 3+700 do 3+800; TG od 6+200 do 6+319,85; TG od 8+600 do 8+900
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 22 cm (KR4-KR3): DP2743L
– Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 6+200 do 6+408; TG 8+200; TG od 8+300 do 8+600
– Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG 3+900; TG 4+200; TG od 6+200 do 6+408; TG od 8+300 do 8+600; DDL05 2+700
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 4+940 do 5+715, str.L
– Ściek trójkątny monolityczny: TG od 3+800 do 4+330; TG od 4+690 do 5+348; TG od 6+421 do 7+075
TG od 6+781 do 6+830
– Odspajanie i kruszenie skały TG S19 km 0+900
– Kształtowanie poboczy: TG od 3+800 do 4+400; TG od 4+560 do 4+900
– Podbudowa pod ścieki monolityczne): km 4+900; TG km 5+200
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego
z blach spiralnie karbowanych: PH S19P-5+177.79 – średnica przepustu: 80 cm; PH S19L-5+177.58 – średnica przepustu: 80 cm
– Montaż reperów osiadań: TG od 2+950 do 3+085
SEKCJA 3-4
– Wykop: TG 9+700 – 9+800; TG 10+400 – 10+500; TG 11+300 – 11+500; TG 15+600 – 15+800
– Nasyp: TG 11+100 – 11+200; TG 16+100 – 17+100 – pas rozdziału
– Nasyp: DW857 (WD14) 0+200 – 0+410; DG108739L WD20(0+271) – 0+295; DP2815L (WD18) 0+050 – 0+310; DD02 0+160 – WD15(0+217); DD03 0+120 – WD16(0+155); DD04 WD17 0+050 – 0+320; DDL14 0+550 – 0+796; DDL15a 0+000 – 0+150; DDL15b 0+000 – 0+200
– Osuszenie nasypów: TG 11+100 – 11+200; DW857 (WD14) 0+200 – 0+420; DG108739L WD20(0+271) – 0+340; DD02 0+170 – WD15(0+217); DD03 (WD16) 0+120 – 0+260; DD04 0+045 – WD17(0+143); DD04 WD17(0+194) – 0+300; DDL15a 0+000 – 0+150
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 11+450 – 11+720; DDL15a 0+695- 1+595; DDL15b 0+010 – 0+807; DDL16 0+020 – 0+090 i 0+700 – 1+005
– Warstwa mrozoochronna: TG 11+600 – 11+700
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DDL16 0+000 – 0+600
– Profilowanie podłoża: TG 9+700 – 9+900; TG 10+400 – 10+600
– Profilowanie skarp: DD04, DD03, DP2815L, DG108739L, DW857
– skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 17+175 – 17+955, str.L; TG km 17+185 – 17+945, str.P
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, TG km 17+180 – 17+960, str.L; TG km 17+190 – 17+950, str.P; TG km 17+185 – 17+945, str.P; TG km 17+700 – 17+955, str.L; TG km 17+175 – 17+700, str. L
Roboty mostowe:
Zasypka konstrukcji stalowej PZDd-2
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-3
Zbrojenie skrzydeł WS-6
Deskowanie skrzydeł WS-6
Montaż belek kujan WS-6
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie ścianek zaplecznych WD-7
Deski gzymsowe WD-7
Drenaż za obiektem WD-7
Izolacja cienka korpusów WD-7
Kotwy kap WD-7
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDdsz-8
Zbrojenie, deskowanie, betonowanie zamków i uciągleń PZDdsz-8
Dren za obiektem WS-9
Sprężenie UN WD-10
Rozdeskowanie UN WD-10
Montaż elementów prefabrykowanych Optem PZDsz-11a
Zasypka pod drenaż PZDsz-11a
Zbrojenie zamków i uciągleń PZDsz-11a
Rozdeskowanie ścian PZDsz-11a
Deskowanie ścian WS-12
Zbrojenie ścian WS-12
Betonowanie ścian WS-12
Śrutowanie kap WD-14
Zasypka obiektu WD-14
Dren za obiektem WD-14
Dren za obiektem WD-15
Zasypka obiektu WD-15
Dren za obiektem WD-16
Deskowanie UN WD-16
Zasypka obiektuWD-16
Betonownie UN WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Zbrojenie UN WD-17
Deskowanie UN WD-17
Montaż wpustów i sączków WD-17
Izolacja cienka korpusów WD-17
Drenaż za obiektem WD-17
Zasypka pod drenaż WD-18
Zasypka pod drenaż WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego trasa główna S19 strona prawa km 2+550 – 2+900   – S01
Budowa oświetlenia drogowego – S02
Budowa oświetlenia SO MOP Prawy
Budowa oświetlenia SO MOP Lewy
Budowa lini kablowej zasilającej
Kanalizacja deszczowa – KD ZR6 – km 6+400
Kanalizacja deszczowa – KD ZR9 – km 8+000-8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 5+750 – 5+850
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 8+000-8+300
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 11+800 – 12+500
Kanalizacja deszczowa MOP km 10+000
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-03 – Humusowanie skarp
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-06 – Wykop
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-07 – Wykop/Nasyp
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny  ZR-07- Układanie warstw konstrukcji zbiornika
Zbiornik retencyjno-infiltracyjny ZR-17 – Układanie dociążającej warstwy piasku
Prace ziemne w jarze km 10+755
Budowa MOP:
Murowanie ścian MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ01, Hydroizolacja
PZŁ01, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZŁ02, Hydroizolacja
PZŁ02, Wyposażenie : Kapa chodnikowa: deski gzymsowe, krawężnik kamienny
PZM_3, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_07, Hydroizolacja
PZM_07, Beton ochronny na hydroizolacji
PZM_12, Wyposażenie: Kapa chodnikowa – betonowanie