Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 13/07/2021

05.07.2021 – 11.07.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Brak możliwości prowadzenia większości prac z powodu intensywnych, ponadnormatywnych opadów deszczu w dniach poprzednich – nadmierne zawilgocenie gruntu.
– Usuwanie skutków opadów deszczu: pompowanie i spuszczanie wody, naprawa rozmytych skarp i rowów
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: DDL05 0+700-0+900, DDP05, TG km 5+100-5+200, 8+000-8+200 str.L- skarpy,
– TG km 6+800-7+600 str.P, TG km 8+300-8+850 str.P, DP2743 – poprawa zahumusowanych skarp
– Obsiew traw: TG km 5+100-5+200, DDL05; TG km 5+650-5+700 str.P 6+300-6+400 str.L
– Koszenie trawy: TG km 6+800-7+100 – pas rozdziału
– Profilowanie terenów płaskich: Węzeł Szastarka L02P
– Uszczelnienie rowów geomembraną: TG km 5+100-5+200
– Wykop: DDP07, DDP03 – rów
– Nasyp: Pobocza DK19/74 odc. III+IV + Wezeł Szastarka
– Warstwa ulepszonego podłoża C 0,4/0,5: Dojazd do zbiornika ZR-7
– Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Pobocza DK19/74 odc. III+IV; Dojazd do zbiornika ZR-7; PTL07;
TG od 5+200 do 8+900 str.L – pobocza
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): DK 19/74 od III i IV; RONDO SZASTARKA
– Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DK 19/74 od III i IV;
DDL 01 A
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDL 01 A, DL01

SEKCJA 3-4
– Odmulenie podłoża i rowów: DDL08, TG str. L 9+000 – 9+400
– Odhumusowanie: DDP18 zjazdy
– Humusowanie skarp z obsianiem: TG 9+000 do 10+000, 10+500 do 11+200
– Wywóz humusu: DDL08
– Wykop: DDL11 – wymiana; DDL11 – wykop zamulonego piasku; MOP lewy; DDL08, DDP10 – rów; PT str. P 9+500; PT str. L 12+550 – wymiana
– Nasyp: Zjazdy DDP17, DDP18; TG str. L 10+000, TG str. P 11+900-12+000 TG str. L 10+500, 12+950 – pobocze; DDL11 – piasek; MOP lewy; PT str. L 12+550 – piasek

– Profilowanie skarp i poboczy: TG str. L 10+000 – 10+100, 10+800; TG str. P 10+800 – 11+500
– Profilowanie podłoża: MOP lewy Plac zabaw
– Warstwa mrozochronna C1,5/2: MOP Lewy
– Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: DDL08; WA-L 9+515; MOP lewy
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: MOP lewy; DDL08; WA-L 9+515
– Kruszywo 0/31,5 – profilowanie: MOP prawy; DDL07 0+000 – 0+300; PT str. P 15+700 – 17+200
– Krawężnik kamienny: MOP Lewy
– Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP10
– Załadunek materiału: WD20
– Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): MOP Prawy
Roboty mostowe:
Montaż balustrad WS-3
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-3
Schody skarpowe WS-4
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WS-4
Umocnienie skarp WS-6
Montaż balustrad WS-4
Montaż osłon przeciwporażeniowych WS-6
Montaż balustrad PZDdsz-8
Montaż balustrad WS-9
Montaż balustrad PZDsz-11a
Montaż balustrad WS-12
Roboty branżowe:
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR MOP Lewy
Budowa oświetlenia drogowego (montaż słupów, opraw) zasilanego z SO5 MOP Prawy
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO2 Rondo Węzeł Szastarka
Budowa linii kablowej zasilającej urządzenia SZR 03
Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 0+700-9+000
ZR-16 Ułożenie ażurów
ZR-6 Prace wykończeniowe
ZB-1 MOP Ułożenie warstw konstrukcji
ZB-2 MOP Ułożenie warstw konstrukcji
Budowa MOP:
Oczekiwanie na odpowiedź na KNA 186 Płytki wewnętrzne – MOP Prawy i Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 7 – Obruk z kamienia naturalnego