Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 23/11/2020

16.11.2020 – 22.11.2020

„Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„”Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych””
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.


„Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„”Odhumusowanie: Pas technologiczny prawy od 4+510 do 5+000″”
„”Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 3+900-4+400, str.P i L- poprawki; TG km 4+600-4+700, str.L; TG km 4+550-5+100, str.P – poprawki; TG km 5+250-5+300, str. P – poprawki; DP 2802L „”
„”Roboty ziemne wykop: Pasy technologiczne km 6+000 – 6+250; Prawy pas technologiczny od 8+900 do 8+965; TG 10+700; DDL05; DP2802L – rów ; TG od 0+500 do 0+650 – rów; TG od 6+100 do 6+300 – rów””
„”Roboty ziemne nasyp/GWN: TG S19 km 2+925 – 2+950; TG S19 km 2+965 – 3+400 i łącznice nasypowe L01P i L02P; TG S19 km 4+450; 4+550; TG S19 km 6+100; 6+800; DDL05″”
„”Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG 4+440; 4+450; Poprawki na pasach technologicznych; TG 0+280; L02P odc. „”””b”””” + L01P odc. „”””b””””; DDL05″”
„”Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: DDL05; DDL06″”
„”Warstwa mrozochronna: Pierścień Rondo Węzeł Szastarka””
„”Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: DDL05, DDL06; Pas technologiczny 5+300; Pas technologiczny 6+500 ; TG 7+900; Pas technologiczny prawy od 8+105 do 8+425″”
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): Węzeł Szastarka łącznice L01P i L02P; TG km od 3+412 do 3+450; TG km od 7+625 do 7+950″”
„”Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG S19 km 1+590-1+880; TG S19 km 3+412-3+450 „”
„”Kształtowanie skarp i poboczy gruntowych: TG od 0+500 do 0+650 ; TG od 6+100 do 6+300 ; Pas technologiczny od 6+000 do 6+250; TG od 7+640 do 7+960″”
„”Umocnienie poboczy: DP2802L””
„”Ściek mulda: TG km 8+998, 8+303, 7+322, 6+777, 6+520, 6+404, 5+703; DP2802L””
„”Docinanie nawierzchni asfaltowej pod krawężnik; DP2742L””
„”Przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga dojazdowa DDL05, PH DDL05-2+888.44 – średnica przepustu: 80 cm”” „”Wykop pod przepust przepustu stalowy z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne- lewe PH PTL-5+197 – średnica przepustu: 50 cm””

„SEKCJA 3-4
„”Odhumusowanie: DW857 – chodnik i ścieżka rowerowa””
„”Wykop: TG 11+400-11+450; TG 11+600 – rów; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu); TG str. L 17+700 – rów””
„”Nasyp: TG 10+800-10+850; TG 11+250 – 11+300; PT str. P 11+200; WA-P 13+500; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu); TG 10+590 – 10+725 – GWN; MOP Prawy; DD04 (WD17); DDL12″”
„”Profilowanie skarp: TG 11+100, 10+800″”
„”Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG 10+500 -10+700″”
„”Warstwa mrozochronna : TG 10+500 – 10+590″”
„”Osuszenie nasypów: TG PZDsz11a – 10+900; MOP Prawy; DW857″”
„”Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+500 – 10+590; TG 11+300 – 11+400; MOP Praw „”Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: DW 857 – ścieżka rowerowa i chodnik””
„”Humusowanie z obsianiem: TG 9+050 – 10+500″”
„”Kolumny żwirowe: TG 12+720 – 12+780″”
„”Ściek przykrawężnikowy: DW857″”
„”Ściek podchodnikowego: DW857″”
„”Kostka betonowa – chodnik: DW857″”
„”Obrzeże: DW857″”
„”Krawężnik: DW857″”
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm: DW857″”
„”Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8+6 cm: DW857 + ronda””
„”Warstwa ścieralna – Beton asfaltowy AC 11 SMA: DW857″”
„”Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: chodniki i drogi rowerowe PH 857-0+646.44– średnica przepustu: 50 cm””
„”Montaż liny BL-4 w pasie rozdziału: km 13+700 do 17+960″”
„”Montaż barier ochronnych BSL: WD-18 km 17+209,23″”


„Roboty mostowe:
Ścieki przykrawężnikowe WS-5
Zasypki obiektu PZDsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Zasypki obiektu WS-9
Umocnienie stożków WD-10
Wbijanie pali fundamentowych MS-13
Deskowanie UN WD-15
Zbrojenie UN WD-15
Trasowanie kabli sprężających WD-15
Zasypki obiektu WD-16
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-16
Podwaliny betonowe WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-17
Montaż desek gzymsowych WD-17
Deskowanie, zbrojenie, betonowanie kap na obiekcie WD-17
Podwaliny betonowe WD-17
Śrutowanie UN WD-17
Podwaliny betonowe WD-18
Montaż barier WD-18

„Roboty branżowe:
SO1 Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 3+400 – 3+800
SO3 Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka, fundamenty zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO5 Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka, zasilanego z SO5 MOP prawy
SO7 Budowa oświetlenia drogowego , motaż słupów z wysięgnikami na DW 857
Kolizja wodociągowa W8 km 10+473-10+657
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 8+000
Kanalizacja deszczowa – KD-3.1 km 10+650-10+750
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400, 13+050-13+350 (regulacja krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – KDZR8 km 8+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR 11 km 10+700-10+900
ZR-9 Układanie warstw konstrukcji
ZR-14 Układanie warstw konstrukcji – płyty ażurowe
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji


„Budowa MOP:
Instalacja wodno kanalizacyjna – MOP Prawy
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie i deskowanie płyt przejściowych
PZM_7a, Beronowanie płyt przejściowych
PZŁ 10 Prefabrykowanie zbrojenia ławy fundamentowej