Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 03/12/2020

23.11.2020 – 29.11.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG km 7+500-7+600; DP 2802L”
„Roboty ziemne wykop: Prawy pas technologiczny od 8+900 do 8+965; TG 10+700; TG od 0+400 do 0+700 – rów; TG od 3+000 do 3+380 – rów; TG od 5+800 do 5+950 – rów; TG od 6+000 do 6+300 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 3+000 do 3+380 ; TG S19 km 4+450 – 4+550; TG S19 km 5+900 – 6+000; DDP07; Pas technologiczny prawy od 4+510 do 5+000; Lewy pas technologiczny od 5+800 do 6+100”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: L02P odc. „”b””; TG od 2+960 do 3+200; TG od 3+000 do 3+380; TG 4+550, TG 5+950; Pas technologiczny prawy 4+850; DDL05″
„Kształtowanie skarp, poboczy i rowów: TG od 0+400 do 0+700; TG od 3+000 do 3+380; TG od 5+800 do 5+950; TG od 6+000 do 6+300; TG od 7+640 do 7+960”
„Umocnienie poboczy (kruszywo): DP2802L”
„Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: DDL05; Prawy pas technologiczny od 4+435 do 4+075; Prawy pas technologiczny od 4+800 do 5+000; Prawy pas technologiczny od 5+760 do 5+880; Prawy pas technologiczny od 8+425 do 8+965”
„Warstwa mrozochronna: Pierścień Rondo Węzeł Szastarka”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: DDL05; Prawy pas technologiczny od 8+425 do 8+965; Prawy pas technologiczny od 5+000 do 5+950; Prawy pas technologiczny 4+600”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C8/10, grubości 26 cm (pierścienie rond, pp. ponadnormatywnych): pierścień ronda Szastarka”
„Krawężnik 20x30cm układany na płask na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej o śr. gr. 22 cm (pierścienie rond): pierścień ronda Szastarka ”
„Krawężnik betonowy 20x30cm na podsypce cem- piaskowej gr. 3cm i ławie betonowej z oporem  o przekroju poprz. 0.09 m (przy nawierzchni bitumicznej): pierścień ronda Szastarka ; DP2742L”
„Ściek trójkątny metodą ciągłego betonowania: Węzeł Szastarka; TG od 3+400 do 3+500; TG od 7+660 do 7+940”
„Obrzeże betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm:  DP2742L”
„Ściek trójkątny: DDL06, DDL05, DDL01”
„Kostka brukowa:  węzeł Szastarka rondo”
„Przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż,wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga dojazdowa DDL05, PH DDL05-2+888.44  – średnica przepustu: 80 cm”
„Kształtowanie podbudowy pod ściek monolityczny: TG 7+667,96 do 7+940”
SEKCJA 3-4
„Odhumusowanie: PT str. P 11+550”
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 11+700 – 12+300”
„Humusowanie z obsianiem: TG 11+700 – 12+300; DW857”
„Wykop:  TG 11+400 ; TG str. P 10+400 – rów; TG str. L 10+900, 11+500 – rów; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp: TG 10+725 – 10+890 – GWN; PT str. L  11+000; PT str. P 11+100, 11+200, 16+400; TG 12+650 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp- piasek pod C1,5/2: MOP Prawy”
„Profilowanie skarp, poboczy i rowów:  TG str. L 10+350 i 9+900; TG 10+850; DW857; MOP Prawy – profilowanie podłoża”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 10+900; TG 11+200 – 11+300; TG 11+400; MOP Prawy
DD04 (WD17)”
„Warstwa mrozochronna : TG 10+890 – 10+940; TG 11+280 – 11+450”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG str. L i P 11+160 – 11+500”
„Pobocze kruszywo 0/31,5:   DW857 0+300 – 0+640”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   DW 857 – ścieżka rowerowa i chodnik”
„Kolumny żwirowe: TG 12+680 – 12+780”
„Ściek trójkątny: DP2815L”
„Krawężnik: D2815L”
„Kostka betonowa – chodnik: DW857”
„Obrzeże: DW857”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2; DDP20, DDP21”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2; DDP20, DDP21”
„Warstwa ścieralna – SMA 11 PMB 45/80-65 KR5-KR7; DW857”
„Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Droga ekspresowa S19- prawa, PH S19P-13+026.71– średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Zasypki obiektu WS-6
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Zasypki obiektu WS-9
Wbijanie pali fundamentowych MS-13
Wykop pod fundament MS-13
Beton niekonstrukcyjny pod fundament MS-13
Zbrojenie UN WD-15
Deskowanie UN WD-15
Montaż wpustów i sączków WD-15
Zasypki obiektu WD-16
Krawężniki na obiekcie WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-16
Izolacja z papy UN WD-17
W-wa wiążąca WD-17
Schody skarpowe WD-18
Umocnienie stożków WD-18
Roboty branżowe:
SO1        Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 3+400 – 3+800
SO2        Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka zasilanego z SO2 Węzeł Szastarka L01P i L02P
SO3        Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka, fundamenty zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO5       Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka, zasilanego z SO5 MOP prawy
SO7       Budowa oświetlenia drogowego , motaż słupów z wysięgnikami na DW 857
SO9       Budowa oświetlenia drogowego kable, bednarka, zasilanego z SO9  droga DP2742L Kanalizacja deszczowa – KD-3.1 km 10+650-10+750
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400, km 13+050-13+350, km 8+000, km 10+050-10+350, km 3+000 (regulacja krat wpustów)
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400
Drenaż w pasie rozdziału km 5+800-5+900, km 7+675-7+972
ZR-9 Układanie warstw konstrukcji
ZR-9 Prace wykończeniowe
ZR-14 Układanie warstw konstrukcji – płyty ażurowe
ZR-8 Prace wykończeniowe
Budowa MOP:
IInstalacja wodno kanalizacyjna – MOP Lewy
Ocieplenie ścian styropianem – MOP Prawy
Instalacja wodno kanalizacyjna – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 10 Prefabrykowanie zbrojenia ławy fundamentowej