Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 08/11/2021

01.11.2021 – 07.11.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DDP03
– Humusowanie pasa rozdziału 0+850 – 1+150; 2+650 – 2+700
– Humusowanie rowów i poboczy: , TG 2+300 – 2+700 P/L, 0+850 – 1+150
– Humusowanie skarpy TG str. L + P 0+850 – 1+150, -TG km 0+900-1+100L; DDP03, 2+550-2+700, TG km, 1+100, 2+350-2+600; 8+000-9+000 P, 3+400-8+900 P – ponowne humusowanie
– Obsiew traw DDP03, 2+600-2+700, 0+900-1+100, TG km 3+400-8+900 P Ponowny obsiew traw
– Warstwa C0,4/0,5 TG: 0+735 – 0+800, TG 6+150-6+202
– Warstwa mrozoochronna TG 5+975 – 6+200
– Wykonanie stabilizacji C5/6  TG: 1+150 – 1+350; TG 5+975 – 6+200
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5: 1+150 – 1+350; TG 5+975 – 6+200
– Wykonanie cieków trójkątnych TG km 6+000-6+100, 1+900-2+109 (TG 0+211 – 0+370, TG 0+500 – 0+525, TG 1+438 – 1+575, TG 2+626 – 2+715)
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm, TG 1+790 – 2+250, TG km 2+300 wjazd awaryjny
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P 35/50, gr. 16 cm (8+8cm) (KR6) TG km 1+790 – 2+090 str.L, 5+970 – 6+095, TG km 2+300 wjazd awaryjny + dojazd do zbiornika
– Montaż i wypełnienie kamieniem materacy gabionowych na skarpie km1+350 do 1+563 – Lewa strona TG
– Nasyp: TG km 0+750, TG 6+150-6+202
– Wykop precyzyjny dla skarp TG 1+500, 2+700, 0+750, 1+100, 0+200, 2+300, 6+100, 6+000
– Profilowanie podłoża pod geosyntetyk TG 6+150-6+202
– Profilowanie warstwy pod stabilizację C0,4/0,5: TG 0+750, TG 6+150-6+202
– Wymiana gruntu TG 6+160-6+202
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni TG 1+100 pod pasem rozdziału, TG 2+000, 6+000 0+300 pod poboczem
– Układanie geomembrany w rowach TG km 2+350-2+600 L i P
– Układanie geosyntetyku TG 6+150-6+202
– Profilowanie warstwy mrozoochronnej + dogęszczanie do parametrów odbiorowych TG 1+100, TG 1+200-1+300
– KŁSM – profilowanie + dogęszczanie do parametrów odbiorowych TG 6+150-6+202
– Podbudowa z KŁM pod ściek monolityczny TG 2+000
– Montaż słupków na drogach serwisowych Kraśnik
– Montaż podstaw gumowych do słupków U-1 Kraśnik – ciąg główny
– Montaż szlabanu Kraśnik
– Betonowanie słupków na drogach serwisowych Kraśnik
– Wykop TG 0+000-0+300

Występują opóźnienia w realizacji poszczególnych asortymentów robót. Nie mniej w ocenie Inżyniera Wykonawca zdoła ukończyć roboty w terminie kontraktowym.

SEKCJA 3-4
– Nasyp Zjazd DDP14-3
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich TG 12+400 do 12+900, DDL11, DDP15; DDL11; DDL07, DDP14
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: PT str. P 12+700 – 13+000, DDP11
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 Zjazdy DW857, DDP15, DDL12, DDL13, DDP16, DDP17, DD02, DDP18, DDP14, L03L
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze DDL09, DDL10, Pobocze WA-L 9+515, DDP15, WA-P 16+750, DDP11a,
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m TG sekcja 3 i 4
– Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia TG km 12+500 – 13+000 L, 13+500 – 13+800 L, 17+300 – 17+400 P
– Wywóz betonowych kręgów PT str. P 12+700
– Załadunek z hałdy DDL12 str. P, TG str. L 10+400
– Wykonanie bram wjazdowych TG sekcja 3
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Przygotowanie do uruchomienia oświetlenia
Montaż szafek systemu Zasilania
Powtórny montaż lamp w rejonie krasów
Budowa kanału technologicznego
Regulacja wysokościowa wpustów km 1+900-2+100; km 6+000-6+150
Montaż wpustów Km 1+200-1+300, km 6+175
Przegrody piętrzące na rowach km 7+900-9+000
Roboty wykończeniowe – sieć wodociągowa i sanitarna – MOP PRAWY i MOP LEWY km 10+000
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę km 2+400-2+665
Budowa MOP:
Rozruchy instalacji ogrzewania i oświetlenia – MOP Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 01 i 02 – Hydroizolacja termozgrzewalna