Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

czwartek 18/11/2021

08.11.2021 – 14.11.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DP2742L, TG km 2+450-2+650 L, 0+900-1+050 P, TG km 0+950-1+050 P, 3+200-3+300 P, 2+000-2+300, 3+200-3+300 P, 0+050 -0+150, 0+020-0+000, DDP08, TG 8+800-8+840 P, 6+150-6+250 L, 6+400-6+450 L, TG km 6+400-7+800 P – ponowny obsiew
– Obsiew traw DP 2742L, TG km 2+450-2+650 L, 2+000-2+300 ”
– Ogrodzenie TG 0+000 – 9+000
– Warstwa mrozoochronna TG: 0+735 – 0+840
– Wykonanie stabilizacji C5/6  TG: 0+735 – 0+840; TG: 1+170 – 1+350; TG: 1+700 – 1+750; TG 6+130– 6+202
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5: TG: 0+735 – 0+840; TG: 1+170 – 1+350; TG: 1+700 – 1+750; TG 6+130– 6+202
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm TG km 1+140-1+220 str. P i L
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P 35/50, gr. 16 cm (8+8cm) (KR6) TG km 1+150-1+350
– Montaż i wypełnienie kamieniem materacy gabionowych na skarpie km 1+350 do 1+563 – Lewa strona TG
– Bariery drogowe ochronne: TG km 0+472-0+664 str.L , DG108737L, DP2742L, TG km 2+668-2+722 str.L, 2+492-2+552 str.P, TG km 2+413-2+493 str.P, 2+232-2+352 str.P, 2+413-2+353 str.P, TG km 0+360-0+472 str. L, DG108625L str.L, DP2742L str.P
– Oznakowanie pionowe – uzupełnienie znaków drogowych na drogach dojazdowych (Montaż słupków pod znaki pionowe, montaż tarcz)
– Ekrany: Ekrany akustyczne ziemne EL-3, EP-4.2 i EP-4.3 – roboty wykończeniowe i porządkowe
– Montaż drzwi ekranu EP2 TG km 2+910 – 3+020 str. L, Montaż pochwytu ekranu p/olśnieniowego TG km 12+578 – 12+678 str. L
– Wykop TG 0+000-0+300, TG 3+200-3+300 – rów
– Odmulanie rowów: DP2742L, DG108625L
– Profilowanie warstwy pod stabilizację C0,4/0,5: TG 0+750
– Warstwa C0,4/0,5 TG 0+690-0+750, SP 2+300-2+650, SL 0+000-0+300, – pasy technologiczne
– Wykop precyzyjny dla skarp TG 6+000, 2+400
– KŁSM – profilowanie + dogęszczanie do parametrów odbiorowych TG 1+175 – 1+300, TG 6+200
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni TG 2+000 pod pasem rozdziału, TG 2+000 pod poboczem
– Wbijanie słupków bariery BL-4/D 0+000 – 0+100, 0+200 – 0+600, 2+348 – 2+859; TG 0+850 – 1+150
– Montaż bariery BSL-0,9/D/1,33 przy bramownicy TG km 2+383 – 2+413, TG 11+085 – 1+115
– Montaż kotew bariery BL-4/D TG km 2+239, 2+348, 2+362, 2+433
– Profilowanie podłoża: TG 0+690-0+735
– Profilowanie skarp: TG 2+300-2+600, 2+100
– Wykonanie rowów bezodpływowych – wykop: DDP03, DDP02, DDL01
– Wykonanie rowów bezodpływowych – rozłożenie geosyntetyku: DDP03, DDP02, DDL01
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem i pasem rozdziału: TG 2+000
– Układanie geomembrany w rowach TG km 0+050-0+150 P
SEKCJA 3-4
– Wykop DDP10 rów, zjazd z TG str. Prawa 10+950
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich TG 12+650 do 12+700P; DDP14; DDL14; DDL07, DDL08; DG108738L; TG 12+150 do 12+350 P
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 PT str. P 12+700 – 13+000
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 Zjazdy, DDP20, DDL17, DDL16, DP2803L, DDL15b, Zjazd DD04 DDL15a
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze DDP15, DDP16, Pobocze TG str. L i P 12+580 – 12+680
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m TG sekcja 4
– Profilowanie poboczy PT str. P 12+700 – 12+800
– Ulepszone podłoże C0,4/0,5 DDP13, PT str. P 12+100 – 12+200, PT str. P 11+400 – 11+500
– Wykonanie umocnień wylotów KD TG sekcja 4
– Odmulanie przepustów stalowych TG sekcja 4
– Odmulanie rowu: TG str. P 10+300 – 10+550
– Załadunek z hałdy TG str. L 10+400
– Rozbiórka kruszywa: zjazd z TG str. Prawa 10+950
– Oznakowanie poziome DP2742L (pod WS-9), DP2803L, DP2815L (WD-18)
– Wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów – zieleń sekcja 4
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Oczekiwanie na zasilanie docelowe oświetlenia
Oczekiwanie na zasilanie docelowe SZR
Budowa kanału technologicznego
SO9 – Prace wykończeniowe – montaż opraw
SZR – Montaż skrzynek
Regulacja wysokościowa wpustów km 1+900-2+100; km 6+000-6+150
Montaż wpustów Km 0+700-0+800 TG km 2+400-2+665
Przegrody piętrzące na rowach – km 7+900-10+700
Wykonanie rowu J – Umocnienie
Budowa MOP:
Oczekiwanie na zasilanie docelowe instalacji wentylacji, ogrzewania i oświetlenia- MOP Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 01 i 02 – Wykonanie kap chodnikowych