Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 22/11/2021

15.11.2021 – 21.11.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950,
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DDL01, DG108625L, DDL02, DDP02, L01P odc a, WS5
– Humusowanie pasa rozdziału TG km 1+900-2+000, 9+350-1+700, 1+300-1+400, TG km 0+900-1+000 P, 3+800-3+880 P, 3+500 L, TG km 1+300-1+450 , 3+200-3+300 P, 2+550-2+750 SL, TG 6+000-6+300 str. L, 2+100-2+400 L, TG km 7+800 9+000 P, TG 4+400 4+500 str. P – ponowne humusowanie
– Ogrodzenie TG 0+000 – 9+000
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): pasy technologiczne 2+100, 6+200, 1+100, 0+800, 0+400, 1+700
– Wykonanie warstwy KŁSM 0/31,5: TG 2+500, TG 1+721 – 1+757, PT 2+100, 0+300
– Wykonanie cieków trójkątnych TG: 6+150 – 6+220; 1+700 – 1+734, 0+620 – 0+874
– Warstwa wiążąca – Beton asfaltowy AC 16W PMB25-55/60, KR5 – KR7 grubości 8 cm: TG km 1+200  – 1+360, 0+660 – 0+860, 1+700 – 1+800 , TG km 6+070-6+220
– Podbudowa zasadnicza beton asfaltowy AC 22P 35/50, gr. 16 cm (8+8cm) (KR6): TG km 0+670 – 0+850, 1+700 – 1+800; TG km 6+080-6+210
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG km 5+700 6+220 str. L oraz 5+980 – 6+220 str. P
– Bariery drogowe ochronne na S19 km 0+000 – 3+000
– Montaż i wypełnienie kamieniem materacy gabionowych na skarpie km1+350 do 1+563 – Lewa strona TG
– Profilowanie warstwy pod stabilizację C0,4/0,5 pasy technologiczne: TG 0+300, 2+300, 1+500, 1+100, 0+400, 1+950
– KŁSM – profilowanie + dogęszczanie do parametrów odbiorowych TG 0+800
– Wykop precyzyjny dla skarp: TG 6+100, 0+350, TG 2+000, TG 2+100, TG 6+100, TG 0+400
– Wykonanie rowów bezodpływowych – rozłożenie geosyntetyku: DDP03, DDP02, DDL01
– Wykonanie rowów bezodpływowych – wypełnienie kruszywem: DDP03, DDP02, DDL01
– Profilowanie terenu w zakresie makroniwelacji: L01P/2p odc. „b”
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem: TG 0+300, TG 0+800, TG 1+100, TG 0+400, TG 1+000
– Oznakowanie pionowe – uzupełnienie znaków drogowych na drogach dojazdowych (Montaż słupków pod znaki pionowe)
– Nasyp: TG km 1+000 – pas rozdziału, TG km 0+300, 6+150, 1+100 – pobocze
– Układanie geomembrany w rowach: TG km 2+600-2+700 SL, TG 2+050+2+200 str. P, 2+300 str. P
– Kształtowanie podbudowy pod cieki monolityczne: TG 6+150, TG 1+700, TG 0+800
– Profilowanie skarp: TG 6+100
– Wykop rowów odwadniających TG 1+000
– Kucie/rozbiórka fundamentów bramownic, słupów ekranów oraz materiału skalistego TG 2+000, TG 6+000
SEKCJA 3-4
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich DDP13, TG sekcja 3 i 4, DDL07
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: Zjazd 0+188, Zjazd DDP13, Zjazd ZR-14
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze: DDL16-niewykonane, DDP16, DDP14, DDL15a, DDP17
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m: TG sekcja 3 i 4
– Wykonanie robót poprawkowych na TG 3 i 4 sekcji: uzupełnianie poboczy z kruszywa łamanego,odmulanie rowów, naprawa wymyć na skarpach
– Wykop DDP10, TG 10+950 str.P – rów
– Profilowanie poboczy PT str. P 12+700 – 12+800
– Wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów – zieleń sekcja 4
– Odmulanie przepustów stalowych: Przepusty pod pasami technologicznymi i zjazdami sekcja 4
– Montaż szaf sterowniczych WK: WK 27 km 12+340P
– Odmulanie rowu: TG str. P 10+300, TG 13+500 – 14+100, DDP13 + odbudowa rowu, TG 14+900 – 18+100
– Załadunek z hałdy TG str. L 10+400
– Bariery drogowe ochronne: DG1087378 0+035-0+119 SL
– Wywóz na odkład: TG str. P 14+300
– Warstwa kruszywa 0/31,5 – uzupełnianie poboczy: TG str. L i P 16+000 – 18+137, TG str. P 13+000 – 16+000, TG str. L 15+000 – 16+000
– Warstwa kruszywa 0/31,5 – profilacja DDL07 oraz DDP13
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m – słupki: TG sekcja 4
– Wykonanie nasadzeń krzewów, drzew (zieleń) TG sekcja 4
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Oczekiwanie na zasilanie docelowe oświetlenia
Oczekiwanie na zasilanie docelowe SZR
Budowa kanału technologicznego
Regulacja wysokościowa wpustów Km 0+700-0+800; km 1+200-1+300; km 1+700; km 6+125-6+200
Drenaż francuski km 0+950-1+200
Przegrody piętrzące na rowach – km 3+400-5+000
Drenaż kompozytowy km 1+870-1+920; km 5+940-6+000
Wykonanie rowu J – Umocnienie
Montaż pierścienie odciążających TG km 6+150-6+200, km 0+700-0+830
Czyszczenie kanalizacji deszczowej 0+000-9+000
Montaż wylotów TG km 6+000-6+200
Budowa MOP:
Oczekiwanie na zasilanie docelowe instalacji wentylacji, ogrzewania i oświetlenia- MOP Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 01 i 02 – Wykonanie żywicy na kapach