Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 07/12/2021

22.11.2021 – 28.11.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950,
– Humusowanie skarp, przeciwskarp, rowów, terenów płaskich, obsiew: DDP02; DDL05A, L01P odc.a, 2+200-2+320 ,TG km 0+000-0+700, 5+950-6+220, 0+000-0+150 L,
– Humusowanie pasa rozdziału : TG 0+500– 0+700; 5+950-6+220
– Rowy odwadniające + nasyp uzupełniający pod pobocza: TG 0+620 – 1+560 P/L; TG 1+900 – 2+100 P/L
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne) profilowanie: pasy technologiczne 1+900, 6+000, 0+400, 6+100, 1+300
– Warstwa ścieralna – SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm TG km 0+000 2+800
– Rozbiórka bypassu 6+250
– Nasyp uzupełniający w pasie rozdziału 0+620 – 0+800
– Wykop: TG 0+300, 6+100, TG 0+400, TG 2+000, TG 1+250, TG 2+050 – rów, skarpa, przeciwskarpa
– Układanie krawężnika PZŁ_1 I PZŁ_2
– Układanie geomembrany w rowach TG km 0+000-0+150 L, TG km 5+950 6+200 P, 2+000-2+220 L, 0+200-0+300 L
– Podbudowa KŁSM: Pasy technologiczne, 2+000, TG 1+900, 6+000, 1+300
– Uzupełnienie wolnych przestrzeni: pod pasem rozdziału: TG 5+975-6+202, 0+700, pod poboczem TG 0+000-1+000, SL , 1+300, TG 6+000-6+200
– Profilowanie skarp: TG 6+000
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): TG km 8+000 dojazdy do zbiorników
– Profilowanie podbudowy KŁSM: Dojazd do ZR-5
SEKCJA 3-4
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich DG 108739L, TG 9+000 do 18+137 lokalnie – naprawa wymytych skarp
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze:  DDL15b; DDL15a, DDP14; DDP16; DDP17; DDP18; DDP20; DDP21, DG108739L
– Wykonanie ogrodzeń z siatki stalowej wys. 2,2m TG 9+000 do 13+000
– Wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów – zieleń TG sekcja 4
– Porządkowanie terenu budowy
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze TG str. L 13+000 – 14+600, L03L
– Załadunek z hałdy TG str. L 10+400
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Montaż kamer VD05 km 9+734P, VD06 km 9+754L, VD07 km 10+472P, VD08 km 10+504L, CCTV06 km 12+840P, CCTV07 km 13+220L, VD11 km 12+920L, VD11 km 13+151L , VD10 km 12+910P, VD10 km 13+138P, VD01 km 3+084P, VD02 km 3+204L, VD03 km 3+564P, VD04 km 3+647P, VD09 km 12+653L, VD12 km 13+334P, VD12 km 13+450P
Oczekiwanie na zasilanie docelowe oświetlenia
Oczekiwanie na zasilanie docelowe SZR
Budowa kanału technologicznego
Roboty wykończeniowe kanalizacja deszczowa – km 0+000-9+000
Przegrody piętrzące na rowach – km 3+000-4+500
Jar P09 Prace naprawcze po ulewach sierpniowych
Budowa MOP:
Rozruchy instalacji wentylacji, ogrzewania i oświetlenia- MOP  Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
Prace porządkowe