Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 07/12/2021

29.11.2021 – 05.12.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Naprawa wymyć po opadach wraz z odmuleniem rowów TG 0+000 – 8+950
– Humusowanie pasa rozdziału : TG 0+700– 0+850; TG 1+700 – 1+850
– Humusowanie rowów, poboczy, skarp: : TG 1+900 – 2+300 L; TG 0+200 –0+350 P; TG 0+700 –1+150 L; TG 1+300 – 1+600 L; TG 5+980 – 6+250 L
– Rowy odwadniające + nasyp uzupełniający pod pobocza: TG 0+700 – 1+300 P/L, 6+000 – 6+200 L, Pas technologiczny 1+800, drogi serwisowe
– Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): pasy technologiczne 0+350-0+600
– Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDL01
– Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDP01, DDL01
– DDL05A, DDP06, DDP05, DDL05 -C90/3 (kruszywo)
– Profilowanie terenów zielonych – 0+000 – 1+700
– Oznakowanie poziome: poziome S19 km 5+750 – 6+375, 0+000 – 3+000 str
– Montaż drogowych barier ochronnych w pasie rozdziału: km 5+750 – 6+200, km 0+000 – 2+400; na poboczach: km 0+000 – 2+400 str. L+P i 5+961 – 6+267 str. P
– Montaż osłon przeciwbłotnych przy urządzeniach SZR
– Montaż bramownic SZR (km 1+100, 2+400)
– Montaż oznakowania pryzmowego E-1 w km 2+400
– Układanie ścieków skarpowych
– Układanie geomembrany w rowie TG km 0+300-0+400 L
SEKCJA 3-4
– Wykonanie humusowania skarp i terenów płaskich DDP10, TG 9+000 do 18+137 lokalnie – naprawa uszkodzeń
– Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5, pobocze DDL07; DDL13, DDP10; DDP14
– Wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów – zieleń TG sekcja 3 i 4
– Porządkowanie terenu budowy
– Odmulanie rowu i profilacja: TG 9+000 do 18+137 (lokalnie)
– Wykop rów DDP17
– Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: – średnica przepustu: 50 cm PH PTL-0+658.43; PH PTL-2+105.92
– Usunięcie warstwy humusu ze skarp i wywóz
Roboty mostowe:
Roboty porządkowe
Roboty branżowe:
Uruchomienia i pomiary na zasilaniu docelowym oświetlenia
Uruchomienia i pomiary na zasilaniu docelowym SZR
Budowa kanału technologicznego
Kanalizacja sanitarna MOP km 10+000 (uruchomienie oczyszczalni ścieków)
Kanalizacja deszczowa – km 0+000-3+000 ( czyszczenie kanalizacji deszczowej)
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów km 0+000-3+000
Budowa MOP:
Prace porządkowe MOP Lewy+Prawy km 10+000

Przepusty skrzynkowe:
Przepusty – odmulenia
PZŁ 01 i 02 – schody