Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 17/05/2021

03.05.2021 – 09.05.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Odpompowywanie wody, spuszczanie zalegającej wody
„Uszczelnienie rowów geomembraną na S19 i łącznicach : TG km 3+440-3+850 str.P, 3+850-3+800str.L, L01L ”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 8+450-8+700 str.L, 8+300-8+400 str.P – skarpy
TG km 3+500, 3+600-3+850 str. L , L01P L02P, 3+850-3+700 str.P, DDL05 – skarpy; TG km 4+300-4+550 – pas rozdziału”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich- poprawki: TG km 6+500-7+050 str.L , 6+800-7+100 str.P – poprawa zahumusowanych skarp”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 3+400-4+400 str.P, DP 2743L st.L , TG km 6+900-7+200 str.P, 8+200-8+700 str.L, 8+100-8+800 str.P”
„Kształtowanie poboczy kruszywowych – profilowanie podłoża: TG od 5+342 do 8+940, str.L”
„Obsiew traw: TG km 7+400-7+850, 8+200-8+700 str.L, 8+300-8+400 str.P – pas rozdziału; TG km 3+850-3+700 str.P, 3+850-3+630 str.L, DDL05”
„Roboty ziemne –  wykop: Zjazdy + Dojazd do ZR-6; PTP04; TG od 3+000 do 3+300, str P, TG 6+000 + DDP05 + DDP06 + DDL05a + DDP04 + DDL05 – rów; DG108625L”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: DDP07; PTL08; Dojazd do ZR-6; Wjazdy DDP08”
„Skarpowanie nasypu: PTP04, TG 6+000 + DDP05 + DDP06 + DDL05a + DDL05 + DDP04”
„Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem: Węzeł Szastarka + TG od 2+900 do 3+800”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): Dojazd do ZR-6, Zjazd DDZR6-1, Zjazd ZR-6; PTP04”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DDL02 + DDP01,DDP07, DDL02 + DDL01 + PTL06; Węzeł Szastarka + TG od 3+000 do 3+800 – pod ściek monolityczny; Dojazd do ZR-6, Zjazd DDZR6-1, Zjazd ZR-6”
„Ściek skarpowy: TG km 6+500-7+200; TG km 3+500-3+800; TG km 2+800-2+900; łącznica L01P”
„Ściek monolityczny: TG km 2+880-3+387 + łącznice L01P i L02P „”b”””
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: TG km 2+800-3+400, str.P i L”
„MONTAŻ PRZEPUSTU Z BLACHY FALISTEJ: DDP07 0+170,49   ”
„Ekrany akustyczne – betonowanie głowic pali fundamentowych: EL-1 km 0+348 – 0+526”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – betonowanie głowic pali fundamentowych: TG km 5+887 – 5+987 str. L”
SEKCJA 3-4
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+400 – 18+000, WD 17”
„Wykop:  MOP Lewy; TG 12+950 – 13+100; DG108739L str. L – rów; TG str. P13+000 – 13+050 – rów; Łącznica L03P”
„Nasyp: MOP Lewy; DDL17; DG108739L str. L (WD20 ) ; DD02 str. P; Łącznica L03P”
„Osuszanie nasypów: DG108139L str. L, DD02 str. P, DDL12”
„Profilowanie skarp i rowów: DG108739L str. L, TG str.P 15+500 – 15+600,TG str. L 13+300 – 13+400 L03P, MOP lewy, DD04”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG 9+000 – 9+300 ”
„Warstwa mrozochronna : TG 9+000 – 9+250 str.L”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : L03P,L04P”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   L04P,L03P”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   PT str. P 14+200 – 14+600”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 14+300 – 15+600, 17+300 – 17+900 , str. Lewa”
„Krawężnik granitowy: MOP Prawy”
„Krawężnik betonowy: DG 108739L, str.P”
„Obrzeże: DG 108739L, str.L”
„Ściek trójkątny: DG 108739 L , str. Lewa”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG km 17+180-18+140 str.L i P”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): łącznica L03/L04”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: łącznica L03/L04 P  Modliborzyce”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: TG 17+180-18+140 str.L, 17+240-18+138 str.P”
„Montaż drogowych barier ochronnych skrajnych: TG km 13+365-13+395, 13+209-13+233, 13+202-13+226, 13+358-13+455”
„Montaż drogowych barier ochronnych w pasie rozdziału: TG km 13+100-13+200, 13+230-13+365, 18+100-18+800”
„Montaż drogowych barier ochronnych na poboczach: TG km 17+367-17+819 ; TG km 17+371-17+303, 17+811-17+955, str.P; TG km 17+819-18+019, 17+367-17+131, str.L”
„Oznakowanie pionowe i poziome: TG km 13+560-18+137”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 80 cm: PH DDL17-0+009.10; PH DDL16-1+010.75”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 60cm (DDL16); 50cm (PTL-17): PH DDL16-0+630.00; PH DDL16-0+486.53; PH DDL16-0+257.33; PH PTL-17+370.18”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP16, DDP17”
„Rozbiórka bypassa: Bypass WD 14”
Roboty mostowe:
Zbrojenie płyt przejściowych MS-13
Beton płyt przejściowych MS-13
Montaż dylatacji MS-13
Deskowanie dylatacji MS-13
Zbrojenie kap MS-13
Kotwy kap MS-13
Montaż desek gzymsowych MS-13
Podwaliny betonowe WD-15
Schody skarpowe WD-15
Umocnienie skarp WD-15
Ściek naskarpowy WD-15
Beton kap za obiektem WD-15
Montaż barier WD-15
Montaż balustrad WD-15
Zasypka obiektu WD-15
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe WD-15
Zbrojenie płyt przejściowych WD-15
Beton płyt przejściowych WD-15
Beton kap za obiektem WD-20
Montaż barier WD-20
Montaż balustrad WD-20
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego z SO1
SZR MOP Prawy Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR MOP Prawy
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych, montaż włazów studni km. 10+600 – 18+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 2+900-3+400
Kanalizacja deszczowa – MOP Lewy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 10+300
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+040
Oznakowanie pionowe wodociągów km 13+000-18+000
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-19 Odwodnienie wykopu
Budowa MOP:
Izolacja wentylacji – MOP Prawy i Lewy
Stolarka dzwiowa – MOP Prawy i Lewy
Montaż płyt włóknowo – cementowych – MOP Lewy
Montaż płyt GK – MOP LewyPrzepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Hydroizolacja na trasie głównej
PZM 14 – Prace wykończeniowe