Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 18/05/2021

10.05.2021 – 16.05.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Odpompowywanie wody, spuszczanie zalegającej wody
„Odhumusowanie: Pas technologiczny L+P, od 0+400 do 0+650; Zjazd 19/74-03-1 + dojazd do ZR-5 + dojazd do studni”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 3+440- 3+600  7+900-8+200 str.P, L01L ; TG km 7+900-7+980, 5+200-5+250 str.L,”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich- poprawki: TG km 7+000-7+100,  7+600-7+900, 6+650-7+000 str.P, 7+650-7+700 6+500-6+800 str.L TG km 5+250-5+450 str.L , ”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 3+450-3+850 str.P, 7+000-7+600str.L”
„Obsiew traw: TG km 3+440-3+850, L01L , 6+450-6+760, 5+200-5+600, 7+600-8+250”
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG 6+400-6+550, str.P, TG 7+840-7+900, str.L  ”
„Roboty ziemne –  wykop: DG108625L; TG 3+000, str.P – rów; DK 19/74 odc. III + IV + BYPASS; PTL08, PTL09”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: PTL05, PTL09; DDL01a; Zjazd 19/74-03-1 + dojazd do ZR-5 + dojazd do studni”
„Prace ziemne na miejscu, wykop rowu z odładem na warstwę nasypu na pasie technologicznym: Pas technologiczny L+P, od 0+400 do 0+650”
„Zasypka pasa rozdziału: TG od 2+800 do 3+350”
„Skarpowanie nasypu: TG 8+000 + PTL09 + PTL05+DDL06”
„Uzupełnienie wolnych przestrzeni pod poboczem: DK 19/74 odc. III + IV + BYPASS”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PT PTL09, PTL08”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: DDP05 ; DDP07; DDP04 ; pasy technologiczne PTP04, PTL08, PTL09, PTL07; DK 19/74 odc. III + IV + BYPASS – pobocze”
„Ściek skarpowy: TG km 8+100; TG km 3+200, 3+300; TG km 6+000-6+200, L01P”
„Ściek trójkątny: TG km 6+420”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): Bypass Rondo DK19/74”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, grubości 8 cm, KR6: Bypass Rondo DK19/74 ”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDP 05 ”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDP 05 ”
„Umocnienie rowów: TG km 5+950, TG km 8+100”
„Montaż przepustu z blachy falistej: przepusty pod zjazdy na posesje DDP05 DDP07 ”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Pasy technologiczne lewe PH PTL-5+886.29 – średnica przepustu: 50 cm”
„Ekrany akustyczne – przygotowanie do wykonania belek fundamentowych: TG km 2+933 – 3+066 str. P; TG km 1+723 – 1+823 str. P+L”
„Ekrany akustyczne – wykonanie belek fundamentowych nad obiektami mostowymi fundamentowych: EL-1 km 0+348 – 0+526; EP-2 km 2+933 – 3+066; EP-5.2 ”
„Ekrany akustyczne – betonowanie głowic pali fundamentowych: EP-2 km 2+933 – 3+066 str.P”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – betonowanie głowic pali fundamentowych: TG km 1+723 – 1+823 str. P+L; TG km 0+526 – 0+626 str. P+L”
„Montaż drogowych barier ochronnych: TG km 4+359 – 4+441, 4+549 – 4+820,6+790-7+074, 7+668-7+950, 8+013-8+245”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 50 cm; PH PTL-7+951.23
PH PTL-8+008”
SEKCJA 3-4
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+400 – 18+137”
„Wykop:  MOP lewy,; L03P L04P, Łącznica L03L, TG 13+400, TG str. P 12+900 – 13+000; DD02 str. P, DG108739L str. P – rów”
„Nasyp: MOP lewy; DD02 str. P, DDL12; L03P, L04P; TG 12+500; PT str. L 18+000 – 18+100; DG108739L str. L”
„Osuszanie nasypów DDL11, DD02 str. P”
„Profilowanie skarp i rowów: Łącznica L03P,L04P, TG 13+400, DG108739L str.P, DD02 str. P”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: TG str. P 12+920 – 13+075; L03L; DG108739L str. L – GWN; DDL17 – GWN; DDL14 0+600 – 0+700; PT str. L 18+050 – 18+100; PT str.L 17+700 – 18+000 PT str. L 10+900 – 11+300  PT str. P 11+350 – 11+850”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej; TG 9+000 – 9+275”
„Profilowanie warstwy mrozoochronnej: TG 9+000 – 9+275”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   DG 108739 L – chodnik; DDL17; TG str. P i L 9+000 – 9+300
L03P, L04P – pobocze”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DG108739L str. P; DDL17”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG str. P 9+000 – 9+300”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP 17”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 13+600 – 18+000”
„Krawężnik granitowy: MOP Prawy”
„Krawężnik betonowy: DG 108739L”
„Obrzeże: DG 108739L”
„Układanie kostki betonowej: DG 108739 L”
„Ściek trójkątny: DG 108739L,DG 108738 L, DD02, DDL09, MOP”
„Montaż drogowych barier ochronnych na poboczach: łącznica L03P i L04P węzeł Modliborzyce”
„Rozwijanie lin na słupkach bariery BL-4/D  km 13+132 -13+452, 13+276-13+426”
„Oznakowanie poziome: TG km 13+000-18+137”
„Rozbiórka nawierzchni: Bypass WD 18 ; Bypass DG108739L”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 100 cm: Węzeł Modliborzyce PH M-L04P-0+027.93”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3 F 80 cm; Droga ekspresowa PH S19L-18+017.23; PH S19P-16+750.00; Węzeł Modliborzyce PH M-L03P-0+274.81”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: Węzeł Modliborzyce PH M-L03P-0+274.81 – średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Deskowanie dylatacji MS-13
Beton dylatacji MS-13
Kotwy kap chodnikowych MS-13
Montaż desek gzymsowych MS-13
Zbrojenie kap MS-13
Izolacja cienka MS-13
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-14
Schody skarpowe WD-15
Umocnienie stożków WD-15
Nawierzchnia kap z żywicy WD-15
Montaż barier WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-15
Punkty wysokościowe WD-15
Punkty wysokościowe WD-16
Punkty wysokościowe WD-17
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-18
Nawierzchnia kap z żywicy WD-20
Montaż barier WD-20
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-20
Kapy za obiektem WD-20
Punkty wysokościowe WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (Kabel+bednarka) zasilanego z SO6
SZR 6 Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR6
Montaż kanału technologicznego
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych, montaż włazów studni km. 10+600 – 18+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400
Kanalizacja deszczowa – KDZR5 km 3+400
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+040
Drenaż w pasie rozdziału km 2+909-3+400
Kanalizacja deszczowa km 13+000-18+000
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-16 Wykop
ZR-16 Układanie foli na geowłókninie
ZR-18 Prace wykończeniowe
ZR-19 Układanie ażurów
P09 Profilowanie terenu pod geokratę
P09 Układanie obruku kamiennego
Budowa MOP:
Izolacja wentylacji – MOP Prawy i Lewy
Montaż płyt włóknowo – cementowych – MOP Lewy
Montaż płyt GK – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Prace wykończeniowe
PZM 13 – Prace wykończeniowe
PZM 13 – Montaż schodów
PZM 14 – Prace wykończeniowe