Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

wtorek 01/06/2021

24.05.2021 – 30.05.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Odpompowywanie wody, spuszczanie zalegającej wody
„Uszczelnienie rowów geomembraną : TG km 0+350-0+600, 4+980-5+030 str.P; 4+540-4+600, 6+350-6+400 str.L  ”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich: TG km 7+050-7+100, 4+950-5+000 str.P, 5+870 5+920, 4+300-4+350 str.L, Rów stokowy 6+400-6+500 str.P ”
„Humusowanie skarp i terenów płaskich- poprawki: TG km 3+900-5+100, 5+450-5+850, 6+800-7+100  str.L ”
„Obsiew traw: TG km 4+470-4+600, 7+400-7+600 str.P, 3+900-4+700 str.L, 8+200-8+800 str.P i L”
„Profilowanie terenów płaskich: TG km 6+800-7+100, 5+200-5+880, 3+900-4+550  str.L; TG km 6+300-6+550, str.P”
„Odhumusowanie: DK19/74 odc. III + IV”
„Roboty ziemne –  wykop: TG od 1+600 do 1+800, TG od 3+000 do 3+200 – rów”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: DK19 odc. 3 i 4”
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: DK19/74 odc. IV”
„Roboty ziemne, skarpowanie z odkładem na warswę na pasach technologicznych: TG, 1+700 SP”
„Roboty ziemne na miejscu wykop/nasyp + skarpy + odmulanie rowów”” DDL06+PTL09 8+010+DP2742L”
„Skarpowanie nasypu: TG od 1+600 do 2+000”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): DK 19  odc. 3 i 4 ; PTP01, PTL07, PTP03, PTL08, Pas technologiczny, SL + SP
Zjazdy DDL05”
„Warstwa mrozochronna  C1,5/2: DK19/74 odc. IV + DK19/74 odc. III”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: Zjazdy na posesje DDP08, DDL05, DDL01; pasy technologiczne PTL07,  od 0+360 do 0+700 SL + SP, PTL09, PTP08, PTP03; DK 19 odc. 3 i 4 ”
„Ściek skarpowy: TG km 5+700-5+950, TG km 2+900-3+400 str.L”
„Umocnienie rowów za pomocą elementów prefabrykowanych: DDL05,DDP05”
„Wykonanie ogrodzenia: TG km 3+500-4+400, 5+200-5+800, 8+200-9+000”
„Rozbiórki nawierzchni: DK 19 odc. 3 i 4  ”
„Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 16W 35/50, grubości 5 cm (KR1-KR4): DDP 04 ”
„Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70, grubości 4 cm (KR1): DDP 05
DDP 04”
Ekrany akustyczne: prace przygotowawcze pod wykonanie ław fundamentowych
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3: PH DD01-0+348.38; PH DDL05a-0+008.24 ; PH DDL05a-0+138.90; PH DDP05-0+763.18, PH S19P-5+947.56; PH DDP06-0+016.31”
SEKCJA 3-4
„Uszczelnienie rowów geomembraną: Łącznica L03P,L04P”
„Humusowanie z obsianiem: TG 13+029 – 18+137 + Łącznia L03P, L04P+ DD02”
„Odhumusowanie: PT str. P 18+100 , 17+300; PT str. L 13+200 – 13+300; PT str. L 13+450 – 13+600; Zjazd DDP18-2, ZR-18”
„Wykop:  MOP lewy; DG108739L – rów; TG 12+900 – 12+950 – rów; PT str. P 11+900 – 12+100; PT str. P 11+100; TG str. L i P 10+500 – 10+600; DD02 – rów”
„Nasyp: MOP lewy + nasyp piasek; DDL12, DDL14, DDL16 i zjazd PT str. L; PT str. L 12+700 – 12+750, PT str. P 17+300; DG108739L – pobocze; TG pas rozdziału 12+850 – 13+050 nasyp piasek; TG str. L 12+850 – 13+050 – pobocze”
„Osuszanie nasypów: DDL14, DDL12”
„Profilowanie skarp i rowów: TG str. L i P 10+500 – 10+600, DG108739L,DD03,DD02”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: MOP Lewy + GWN; TG 12+830 – 12+860, PT str. P 11+850 – 12+000, PT str. L  11+100 – 11+300, PT str. L 13+475 – 13+800, PT str. P 18+100, PT str. P 14+200; Zjazd DDP18-2, ZR-18, ; DDL14”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP lewy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   Łącznica L03L; PT str. L 17+700 – 18+000, PT str. P 17+400, PT str. L 13+600, PT str. L 17+220 – 17+560, TG str. L i P 12+850 – 13+050 – pobocze, PT str. P 11+220 – 12+000; MOP prawy – chodnik; DDL14 0+000 – 0+300”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DD02, ; WA-P 13+500; DDL14 0+300 – 0+796”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : Łącznia L03L”
„Warstwa mrozochronna z mieszanki niezwiązanej: Łącznia L03L”
„Wykonanie ogrodzenia: TG 13+050 do 13+150,13+500 – 18+137, Zbiornik ZR 17”
„Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej: MOP prawy”
„Obrzeże: MOP Prawy”
„Krawężnik betonowy: Łącznica L03P,L04P”
„Krawężnik granitowy: DD02, DD03”
„Ściek skarpowy: TG 13+100 – 15+000+Łącznica L03P,L04P; DW857; TG str. L i P 12+850 – 13+050”
„Ściek trójkątny: Łącznica L03P i L04P, TG 13+050 do 13+100”
„Korytko muldowe: TG 13+010 do 13+040”
„Wykonanie nawierzchni wyspy dzielącej: Łącznica L03P,L04P”
„Wykonanie przepustów pod zjazdami: DDP 16,DDP 17”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 12+900 – 13+120  str.L i P; łącznica L01L węzeł Modliborzyce”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm: TG 12+900-13+145, str.L i P”
„Warstwa ścieralna  –  SMA 11 45/80-55, gr. 4 cm: łącznica L01L wezeł Modliborzyce”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W, KR 1-2; DDL14”
„Warstwa ścieralna  – Beton asfaltowy AC 11S, KR 1-2; DDL16, DDL14”
„Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3:  PH DDL12-0+282.02;  PH 857-0+646.44;   PH DDL05-0+764.78 „
Roboty mostowe:
Umocnienie stożków WS-5
Schody skarpowe WS-5
Deskowanie kap chodnikowych MS-13
Zbrojenie kap chodnikowych MS-13
Beton kap chodnikowych MS-13
Zbrojenie gzymsów MS-13
Beton gzymsów  MS-13
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-14
Kapy za obiektem WD-15
Krawężnik za obiektem WD-15
Nawierzchnia kap z żywicy WD-15
Montaż barier WD-15
Montaż balustrad WD-15
Próbne obciążenie obiektu WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-15
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu WD-18
Montaż barier WD-20
Montaż balustrad WD-20
Próbne obciążenie obiektu WD-20
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO1
Budowa oświetlenia drogowego (ustawianie fundamentów) zasilanego z SO5
Budowa oświetlenia drogowego (Kabel + bednarka) zasilanego z SO6
SZR 6 Budowa zasilania urządzeń zasilanych z SZR6
Montaż kanału technologicznego
Czyszczenie kanalizacji deszczowej km 13+000-18+000
Drenaż francuski –  km 12+900-13+100
Drenaż pas rozdziału  km 12+900-13+100
Kanalizacja deszczowa –  MOP Prawy km 10+000
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 10+200, 13+000
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych, montaż włazów studni km. 10+800
ZR-16 Odwodnienie wykopu
ZR-16 Wykop
P09 Profilowanie terenu pod geokratę
P09 Układanie geokraty
Wykonanie rowu K
ZR-6 Prace wykończeniowe
ZR-7 Prace wykończeniowe
ZR-11 Prace wykończeniowe
Budowa MOP:
Konstrukcja sufitów podwieszanych – MOP Prawy i Lewy
Montaż urządzeń centralnego ogrzewania – MOP Prawy i Lewy
Montaż elewacji z płyt włóknowo cementowych – MOP Lewy

Przepusty skrzynkowe:
PZM 12 – Prace wykończeniowe
PZM 12 – Montaż schodów
PZM 12 – Asfalt na obiekcie
PZM 14 – Prace wykończeniowe