Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 16/05/2022

09.05.2022 – 15.05.2022

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
– Wykonanie nasypu: DK19 odc. 1 i 2
– Profilowanie podłoża pod wykonanie materaca: DK19 odc. 2
– Układanie geowłókniny 800KN pod materac: DK19 odc. 2 i 1
– Wykonanie warstwy materaca: DK19 odc.2
– Humusowanie skarp i terenów płaskich: sekcja 1
– Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego: DK19 odc. 1
– Wykop pod wykonanie materacy: DK19 odc. 1
– Wykonanie oczyszczeń przepustów drogowych: sekcja 2
– Umocnienie wylotów/wylotów przepustów drogowych: PH S19L-2+300.00, PH S19L-2+300(1); PH S19L-1+267.41 HDPE ; PH S19L-1+267.41 HDPE
– Wykonanie stabilizacji materaca: DK19 odc. 1
– Wywóz – utylizacja nadmiaru materiału z wykopu: TG str P km 1+900
– Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 18 cm : DK19 odc. 1
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 2
SEKCJA 3-4
– Naprawa skarp narzutem kamiennym: sekcja 3
– Naprawa humusowania skarp, usuwanie usterek: sekcja 4 i 3
– umocnienie kinety rowu: sekcja 3
Roboty mostowe:
Montaż desek gzymsowych PZDs-1a
Montaż krawężników PZDs-1a
Kotwy kap chodnikowych PZDs-1a
Beton kap chodnikowych PZDs-1a
Zasypka pod drenaż PZDd-2a
Zbrojenie kap chodnikowych PZDs-1a
Drenaż zasypki przyczółka PZDs-1a
Zasypka obiektu PZDs-1a
Beton wyrównawczy pod płyty przejściowe PZDs-1a
Drenaż zasypki przyczółka PZDd-2a
Zbrojenie kap chodnikowych PZDd-2a
Montaż kolektorów odwadniających PZDd-2a
Przepusty ekologiczne:
Beton wlotu/wylotu przepustu + płyta zespalająca PZŁ-1a
Zbrojenie konstrukcji przepustu PZŁ-2a
Deskowanie konstrukcji przepustu PZŁ-2a
Deskowanie konstrukcji przepustu PZŁ-1a

Roboty branżowe:
Wykonanie kanału technologicznego: montaż światłowodu 1. Spawanie światłowodu 48J; 2. Prace usterkowe tj. obsypka i zabezpieczenie studni teletechnicznych
Zasilanie SZR 07 – Oczekiwanie na zabudowanie przez PGE złącz pomiarowych w miejscach zgodnych z projektem
Zasilanie SZR 01 – sporządzanie projektu i wyceny usunięcia kolizji słupa ze zjazdem
Kolizja 3SN (Felinów) – Oczekiwanie na poprawienie przez PGE przewiertu pod rowem na rzędnej zgodnej z projektem
Budowa nowego koryta rzeki – wykop: rzeka Karasiówka