Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 29/03/2021

22.03.2021 – 28.03.2021

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Roboty zabezpieczające, usuwanie skutków roztopów.
„Odhumusowanie: PTP 2+900”
„Humusowanie: DDP05 km 7+050-7+650 – skarpy; TG km 0+400-0+680, 7+600- 8+100, 5+800-5+900 – pas rozdziału”
„Roboty ziemne –  wykop: TG 4+550 – rów; TG od 2+900 do 3+000, TG od 5+900 do 6+100 – rów; DDP08, DD01 – rów”
„Roboty ziemne – nasyp/GWN: TG od 2+900 do 3+200 + L01P/2P odc. „”b”””
„Osuszanie nasypów: TG od 3+150 do 3+250, GWN; L01P odc. „”b””, GWN; TG od 2+920 do 3+200″
„Skarpowanie nasypu: TG km 4+550; TG od 2+900 do 3+000; TG od 5+900 do 6+100”
„Skarpowanie nasypu: DDL06 – prace porządkowe + zbieranie nadmiarów gliny”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): DDP03- wjazdy”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm: TG od 4+425 do 4+555”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 grubości 20 cm: TG od 4+425 do 4+555”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (podbudowa z kruszywa):  DDP08”
„Rozbiórka poszerzeń dróg (nasyp):  DDP08”
„Ekrany przeciwolśnieniowe – wykonanie fundamentów palowych: km 1+723 – 1+823 str. P; km 5+872 – 5+972 str. L; km 5+887 – 5+987 str. P”
„Wykop, przygotowanie podłoża, wykonanie ławy, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: PH S19P-5+947,56; PH DDP05-0+763.18  – średnica przepustów: 80 cm”
SEKCJA 3-4
„Humusowanie z obsianiem: TG 15+800 – 17+100; TG 17+400 – 17+800”
„Profilowanie skarp i rowów: DDP17, DP2815L str. P”
„Wykop:  TG od 9+050 do 9+300; TG str. L 15+300 – 15+400; TG str. P 15+400 – 15+500; TG str. P 15+100 – 15+150”
„Nasyp przeciążeniowy: TG 12+500 – 12+600”
„Nasyp: TG 12+700 – 12+800; TG 12+700 – 12+800 – GWN; DD03 str. L  0+040 – WD16(0+155) – GWN PT str. L 15+100 – 15+300”
„Ulepszenie nasypów: MOP prawy”
„Zbrojenie skarp nasypu geosyntetykiem: TG 12+809 – 12+825”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 14+200 – 14+850, 15+050 – 15+650 ; PT str. P 13+400 – 13+850”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2:   MOP Prawy; DD03 str. P”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : MOP Prawy”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5:   PT str. P 13+500 – 13+800; PT str. L 14+400 – 15+200; TG 13+600 – 16+000 – pobocze”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5 – profilowanie:   DD04 0+000 – 0+372”
„Wykonanie korytka trójkątnego: DD03”
„Krawężnik: Węzeł Modliborzyce , L03P”
„Ustawianie słupków ogrodzenia: TG km 15+800 – 17+100”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej+ skropienie krawędzi: TG km 10+500 – 11+480 str.L i P”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG km 10+505-11+100, str.L; TG km 10+500-11+470, str.P  ”
„Warstwa wiążąca  – Beton asfaltowy AC 16W 25/55-60, grubości 8 cm:  TG km 10+500-11+480, str.L; TG km 10+490-11+480, str.P”
„Ekrany akustyczne – wykonanie fundamentów palowych: EP-4.1 TG km 9+638 – 9+692 str. P”
„Załadunek materiału z odkładu: TG 11+600”
Roboty mostowe:
Izolacja z papy UN WS-6
Izolacja ścianek zaplecznych WS-6
Schody skarpowe WS-9
Umocnienie skarp WS-9
Deskowanie UN na belkach MS-13
Zbrojenie UN na belkach MS-13
Betonowanie UN na belkach MS-13
Zasypki obiektu MS-13
Montaż wpustów i sączków MS-13
Umocnienie skarp WD-14
Schody skarpowe WD-14
Montaż dylatacji WD-15
Dylatacje (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Zasypki obiektu WD-15
Montaż desek gzymsowych WD-15
Kotwy kap chodnikowych WD-15
Krawężniki na obiekcie WD-15
Kapy chodnikowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-15
Płyty przejściowe (deskowanie, zbrojenie, betonowanie) WD-15
Krawężniki za obiektem  WD-16
Nawierzchnia kap z żywicy WD-17
Zabezpieczenie antykorozyjne betonu – hydrofobizacja WD-17
Montaż desek gzymsowych WD-20
Krawężniki na obiekcie WD-20
Kapy chodnikowe (zbrojenie, deskowanie, betonowanie) WD-20
Izolacja cienka  WD-20
Izolacja ścianek zaplecznych WD-20
Izolacja UN z papy  WD-20
Roboty branżowe:
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (montaż opraw) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO3    Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO3 MOP trasa główna
SO1   Budowa oświetlenia drogowego (łączenie słupów) zasilanego z SO1 trasa główna
Kanał technologiczny
Kanalizacja deszczowa – montaż osadników poziomych do studni wpadowych km. 15+400
Montaż pierścieni odciążających km 4+400-4+500
Kanalizacja deszczowa – KD-1 km 4+500
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+200-3+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty MOP Prawy km 10+100
Kanalizacja deszczowa – KDZR16 km 13+000
Kanalizacja deszczowa – KD ZR14 km 12+500
„Drenaż drogowy: km 3+369”
ZR-16 Wykop
ZR-19 Wypompowanie wody
Budowa MOP:
Montaż podkonstrukcji aluminiowej na elewacji – MOP Prawy i Lewy
Prace porządkowe – MOP Prawy i Lewy
Układanie płytek na elewacji zewnętrznej – MOP Prawy i Lewy
Wpięcie kanalizacji deszczowej do studni

Przepusty skrzynkowe:
PZŁ 11 – Beton ochronny hydroizolacji
PZŁ 11 – Zasypka
PZM 12 – Groszkowanie i przygotowanie kapy pod żywicę
PZM 13 – Groszkowanie i przygotowanie kapy pod żywicę