Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

poniedziałek 19/10/2020

05.10.2020 – 11.10.2020

Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych”
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.
Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
„Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG 6+150-6+200, str.L; TG 8+500-8+850, str.P ; TG 3+900-4+400 – pas rozdziału; TG 4+600-5+400 – pas rozdziału; DP2743L”
„Uszczelnienie rowów: TG 6+150-6+200, str.L; TG 8+500-8+850, str.P ; TG 3+900-4+400 – pas rozdziału; TG 4+600-5+400 – pas rozdziału; DP2743L”
„Odhumusowanie: DP2742L    ”
„Roboty ziemne wykop: TG od 4+900, 5+600 , 5+700- rów pas technologiczny; TG od 5+100 do 5+300 – rów; TG 6+200 – rów; DP2743L – rów; DP2742L
„Pas rozdziału: TG 3+500; TG 5+300 ; TG od 4+700 do 4+900; TG od 5+200 do 5+705; TG od 6+300 do 7+100 ”
„Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 3+420; TG od 4+500; TG od 4+550; TG od 5+950; DDL05; DP2742L ”
„Kształtowanie skarp nasypu z odkładem na warstwę: TG od 2+970 do 3+380; TG od 7+650 do 7+825
L02P/01 odc. „”b”””
„Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 3+300 do 3+380; TG od 3+325 do 3+390; TG od 3+420 do 3+430; TG od 3+520 do 3+550; L02P odc. „”b””, 0+150 do 0+290; TG od 4+525 do 4+550; DP2742L”
„Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): PT km od 5+200 do 5+700”
„Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6 KR5, st. postojowe MOP): TG S19 km 1+550-1+900; DP2802L”
„Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG S19 km 1+550-1+900; DP2802L                           „Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 4+340 do 4+410”
„Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: TG od 3+450 do 3+825, str.P i L; L01L, L02L”
„Podbudowa zasadnicza  – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 3+450 do 3+830, str.P i L
Węzeł Szastarka łącznice L01L i L02L”
„Kostka betonowa, grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubości 3 cm (chodniki): DP2802L”
„Uszczelnienie rowów: DP2743L”
„Montaż wygrodzeń zabezpieczających ruch pieszych U-11A: DP2743L”
„Montaż pionowych znaków drogowych: DP2743L”
„Wykop i betonowanie fundamentów bramownicy: TG km 1+100, 2+400, 4+310, 5+230”
„Krawężnik betonowy: DP2802L”
„Obrzeże betonowe: DP2802L”
„Ściek mulda: DP2743L”
„Płytki chodnikowe: DP2743L”
„Ściek skarpowy trapezowy (KPED 01.24): DP2743L”
SEKCJA 3-4
„Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 15+000 -16+500”
„Humusowanie z obsianiem: TG 15+000 -16+500”
„Wykop:  TG 9+000 – 9+100; TG 12+700 – 12+830 (wymiana gruntu)”
„Nasyp:  TG PDsz11a – 10+850; TG 12+700 – 12+830 (wymiana gruntu); TG PZM(13+415) – 13+450; TG 18+000 – 18+127 – pobocze; DP2815L”
„Profilowanie rowów, skarp i poboczy: TG 17+200 – 17+900; DDL15a, DDP20, DD03, DP2815L”
„Osuszenie nasypów: TG PDsz11a – 10+880
MOP Prawy wg TG 10+100 – 10+200”
„Wykop i betonowanie fundamentów bramownicy: TG km 11+700, 14+160, 17+540”
„Warstwa mrozochronna C1,5/2: DP2815L”
„Warstwa mrozochronna : TG 13+075 – 13+200”
„Warstwa ulepszonego podłoża C0,4/0,5: PT str. L 15+750 – 17+115; DP2815L”
„Podbudowa pomocnicza C5/6 : TG str. P 13+075 – 13+413; TG str. L 13+300 -.13+470; TG str. P 9+275 – 9+675; TG str. L 9+275 – 9+500”
„Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. L 9+500 – 9+675; TG str. P 9+275 – 9+675; TG str. P 17+400 – 17+900 – pobocze”
„Ściek trójkątny: DW857”
„Wykonanie krawężnika: DW857”
„Kostka granitowa: DW857”
„Wykonanie ścianki szczelnej: TG 12+637-12+500”
„Wykop, przygotowanie podłoża, montaż, wykonanie zasypki przepustu stalowego z blach spiralnie karbowanych: S19-lewa PH S19L-17+200.21 – średnica przepustu: 80 cm”
Roboty mostowe:
Betonowanie gzymsów PZDd-2
Deskowanie gzymsów PZDd-2
Zasypki obiektu WS-4
Montaż kolektorów odwadaniających WS-5
Zasypka pod drenaż WS-6
Montaż barier WD-7
Podwaliny betonowe pod stożki WD-7
Próbne obciążenia obiektu WD-7
Zasypki obiektu PZDsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-9
Zasypki obiektu WS-9
Śrutowanie UN WD-10
Izolacja z papy UN WD-10
W-wa wiążąca WD-10
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Izolacja prefabrykatów betonowych WS-12
Izolacja z papy UN WD-14
W-wa wiążąca WD-14
Izolacja z papy UN WD-16
Kotwy kap chodnikowych WD-16
Montaż desek gzymsowych WD-17
Zasypka obiektu WD-17
Śrutowanie UN WD-18
Izolacja z papy UN WD-18
Roboty branżowe:
Budowa oświetlenia SO3
Budowa lini kablowej zasilającej SZR07
Montaż fundamentów – SO10
Montaż fundamentów SO3  km 9+700 – 10+500
Kolizja wodociągowa MOP (montaż wyposażenia sieci wodociągowej)
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 1+500-1+900
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 3+400
Kanalizacja deszczowa – wpusty km 13+000
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR8 km 7+900
Kanalizacja deszczowa – KD-4 km 11+200
ZR-11 Układanie warstw konstrukcji zbiornika
ZR-11 Humusowanie, układanie płyt na wjazd i wylot rur
ZR-14 Układanie płyt ażurowych
Budowa MOP:
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Lewy
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie płyty zespalającej
PZM_8a, Deskowanie ścian czołowych
PZM_8a, Betonowanie ścian czołowych
PZM_8b, Betonowanie płyt przejściowych