Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

317 021 172,00 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

piątek 23/10/2020

12.10.2020 – 18.10.2020

„Roboty ogólnobranżowe:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„”Nadzory autorskie:
Przygotowanie dokumentów Wykonawcy.
Prace projektowe: uzyskanie zatwierdzania STWiORB.
„”Nadzory autorskie:
– przygotowanie i przekazanie opinii do otrzymanych KNA
– udzielanie bieżącej informacji Wykonawcy w sprawie zastosowanych rozwiązań projektowych””
Nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi pracami.
Nadzór archeologiczny na całym odcinku pasa drogowego podczas wszelkich prac ziemnych.
Nadzór saperski.
Stałe przeglądy oznakowania tymczasowego wraz z konserwacją jego elementów w obrębie całego zadania.


„Roboty drogowe:
SEKCJA 1-2
Prace odwadniające i porządkowe
„”Zahumusowanie skarp z obsiewem: TG 5+400-5+580, 6+500-6+650 – pas rozdziału; DP2743L – skarpy””
„”Odhumusowanie: TG od 4+720 do 4+850 str.L – pas techniczny; TG od 7+825 do 7+915″”
„”Roboty ziemne wykop: TG od 4+700 do 4+800 – rów
Pasy technologiczne km 6+800
Pasy technologiczne km 8+168 DP2742L
„”Pas rozdziału: TG od 0+360 do 0+690; TG od 2+100 do 2+900; TG od 6+800 do 7+600 ;TG od 8+100 do 9+000
„”Roboty ziemne nasyp/GWN: TG od 7+825 do 7+954,6
„”Kształtowanie skarp nasypu z odkładem na warstwę: TG od 2+970 do 3+380; TG od 7+680 do 7+900
„”Wykonanie nasypu z gruntu z wykopu po ulepszeniu: TG od 2+200 do 2+900; TG od 7+825 do 7+954,6; DP2742L – poprawki””
„”Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem C0,4/0,5, grubości 25 cm (KR6-KR3, zat. autobusowe, st. postojowe/kontroli MOP, pasy technologiczne): DP2742L
„”Wykonanie wzmocnienia podłoża C0,4/0,5: DDL04; DDL05
„”Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C5/6, grubości 15 cm (KR6-KR5, st. postojowe MOP): TG od 5+980,15 do 6+200; DP2802L
„”Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, grubości 22 cm (KR4-KR3): DP2742L
„”Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwiązanych 0-31,5mm: TG od 5+980,15 do 6+200; DP2802L DP2742L
„”Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: TG od 1+580 do 1+890, str.L i P””
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 16 cm (8+8): TG od 1+580 do 1+890, str.L – prace przerwano z powodu opadów deszczu””
„”Poprawki i uzupełnianie dylatacji w ściekach trójkątnych monolitycznych: TG 4+700-5+400 ;TG 6+400-7+100″”
„”Podbudowa pod ściek monolityczny: L01L
„”Wykonanie poboczy gruntowych: DP 2742L; TG od 2+200 do 2+900 „”
„”Wykop pod fundament bramownicy:TG km 2+900, 3+810″”
„”Zabudowa przepustów, umocnienie kostką kamienną na podsypce 1:3:
PH DDL04-0+008.38, DDL05-0+006.59, DDP04-0+799.05, DDP05-0+007.75″”

„SEKCJA 3-4
„”Wykop: TG 9+050 – 9+100 ; TG 12+700 – 12+800 (wymiana gruntu)””
„”Nasyp: TG PDsz11a – 10+850, TG 9+900 – 10+400 – pas rozdziału; TG 12+700 (wymiana gruntu)
„”Profilowanie rowów, skarp i poboczy: DW857″”
„”Osuszenie nasypów: TG PDsz11a – 10+850″”
„”Podbudowa pomocnicza C5/6 : L03P, L04P; TG str. L 13+075 – 13+300″”
„”Podbudowa zasadnicza C8/10:; DW857 wyspa ronda str. L i P””
„”Podbudowa zasadnicza kruszywo 0/31,5: TG str. L 9+275 – 9+500″”
„”Uszczelnienie rowu geomembraną: TG 14+600 – 15+000″”
„”Humusowanie z obsianiem: TG 13+800 – 14+300; TG 14+600 – 15+000″”
„”Kostka granitowa i brukowa: DW857″”
„”Wykonanie krawężnika: DW857″”
„”Wykonanie ścieku trójkątnego: DW857″”
„”Wykop pod fundament bramownicy: TG km 12+340, 13+220, 13+780, 18+124″”
„”Skropienie emulsją powierzchni niebitumicznej: WD10″”
„”Skropienie emulsją powierzchni bitumicznej: WD10; TG km 9+300-9+740, str.L i P””
„”Podbudowa zasadnicza – Beton asfaltowy AC 22P 35/50, KR5 – KR7 grubości 8+8 cm: WD10″”
„”Wykonanie ścianek szczelnych: TG 12+637 – 12+650″”


„Roboty mostowe:
Betonowanie gzymsów PZDd-2
Deskowanie gzymsów PZDd-2
Zasypki obiektu WS-4
Montaż kolektorów odwadaniających WS-5
Montaż kolektorów odwadniających WD-7
Podwaliny betonowe pod stożki WD-7
Zasypki obiektu PZDdsz-8
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDdsz-8
Zasypki obiektu PZDsz-11a
Izolacja prefabrykatów betonowych PZDsz-11a
Zasypki obiektu WS-12
Montaż kolektorów odwadniających WD-14
Montaż desek gzymsowych WD-16
Kotwy kap chodnikowych WD-16
Iniekcja UN WD-16
Beton niekonstrukcyjny pod płyty przejściowe WD-17
Deskowanie, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych WD-17
Iniekcja UN WD-17
Iniekcja UN WD-20„Roboty branżowe:
SO3 Budowa oświetlenia drogowego (kable, bednarka, bez fundamentów) zasilanego MOP LEWY i PRAWY TRASA GŁÓWNA
SO7 Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów DW 857
SO10 Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów
SO3 Budowa oświetlenia drogowego montaż fundamentów km 9+700 – 10+500
Kolizja wodociągowa MOP (montaż wyposażenia sieci wodociągowej)
Kanalizacja deszczowa – montaż wylotów wpustów na skarpę km 4+500
Drenaż francuski w poboczu km 3+400, 17+875-18+116
Drenaż w pasie rozdziału km 3+420-3+774
Kanalizacja deszczowa – MOP km 10+000
Kanalizacja deszczowa – KDZR8
Kanalizacja deszczowa – KD-4 km 11+200
ZR-8 Odhumusowanie, wykop, nasyp
ZR-14 Układanie płyt azurowych
Przebudowa rzeki Sanna


„Budowa MOP:
Instalacja elektryczna podtynkowa – MOP Prawy
Instalacja wodno-kanalizacyjna – MOP Prawy
Ściany wewnętrzne – MOP Prawy
Ocieplenienie ścian styropianem – MOP Prawy

Przepusty skrzynkowe:
PZM_7a, Zbrojenie płyty zespalającej
PZM_7a, Zbrojenie ścian czołowych
PZM_8a, Hydroizolacja
PZM_8a, Zasypka
PZM_8b, Hydroizolacja z papy
PZM_12, Zbrojenie kap chodnikowych
PZM_12, Betonowanie kap chodnikowych